Tạng Luật Nam Truyền - Bộ Phân Tích Giới Bổn - Tiểu Phẩm Tập 1

Tạng Luật Nam Truyền - Bộ Phân Tích Giới Bổn - Tiểu Phẩm Tập 1


Cullavagga (Tiểu Phẩm) là phần thứ nhì của bộ Khandhaka (Hợp Phần) thuộc Vinayapiṭaka (Tạng Luật). Cũng tương tợ như Mahāvagga (Đại Phẩm), Cullavagga (Tiểu Phẩm) gồm các vấn đề có liên quan đã được sắp xếp thành từng chương, cụ thể gồm có 12 chương:
 1. Chương đầu là chương Hành Sự đề cập đến bảy loại hành sự nhằm mục đích nhắc nhở và cảnh tỉnh vị tỳ khưu có những hành vi không đúng với Pháp không đúng với Luật hầu tạo điều kiện cho vị ấy có cơ hội phục thiện và sửa đổi.
 2. Chương 2 giảng giải về cách thức phục hồi cho vị tỳ khưu phạm tội saṅghādisesa (tăng tàng) từ lúc khởi đầu cho đến khi kết thúc trải qua các giai đoạn parivāsa, mānatta, mūlāya paṭikassanaṃ
 3. Chương 3 giảng giải về các trường hợp đặc biệt của vị tỳ khưu trong khi đang thực thi các hành phạt để thoát khỏi tội saṅghādisesa lại tiếp tục vi phạm tội ấy nữa hoặc các tội tương tợ cùng nhóm.
 4. Chương 4 giảng giải về bảy cách dàn xếp là cách hành xử Luật với sự hiện diện, hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, thuận theo số đông, theo tội của vị ấy, cách dùng cỏ che lấp đối với bốn loại tranh tụng là sự tranh tụng là liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, sự tranh tụng liên quan đến tội, và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ.
 5. Chương 5 là chương các Tiểu Sự đề cập đến nhiều vấn đề có liên quan đến sự sinh hoạt hàng ngày của vị tỳ khưu về nhiều khía cạnh khác nhau như cách phục sức, thuyết Pháp, các vật dụng, v.v...
 6. Chương 6 là chương Sàng Tọa thuật lại việc dâng cúng 60 trú xá đầu tiên của một nhà đại phú ở thành Rājagaha cho đến sự cúng dường một tu viện hoàn chỉnh của ông Anāthapiṇḍika (Cấp Cô Độc) và các vấn đề liên quan như việc xây dựng, cách thức sử dụng, và các sự phân công trong việc quản lý tu viện.
 7. Chương thứ 7 là chương Chia Rẽ Hội Chúng bắt đầu với câu chuyện dài giới thiệu sự sinh hoạt trong một gia đình tiêu biểu của dòng họ Sākya (Thích Ca) tiếp đến sự xuất gia của sáu thanh niên thuộc dòng họ này trong đó có Devadatta về sau là người khởi xướng và tiến hành việc chia rẽ hội chúng.
 8. Chương thứ 8 giảng giải về 14 phận sự trong đời sống xuất gia. Cuộc sống của vị tỳ khưu được mô tả đầy đủ trong chương này bắt đầu với phận sự của vị tỳ khưu vãng lai, thường trú, hoặc chuẩn bị ra đi, luôn cả phận sự của vị tỳ khưu đối với chỗ trú ngụ ở trong rừng hoặc ở trong tu viện.
 9. Chương thứ 9 là chương Đình Chỉ Giới Bổn Pātimokkha, trình bày nguyên do việc đức Thế Tôn đã thuyết giảng về tám pháp kỳ diệu phi thường trong biển cả để so sánh với tính chất đặc biệt của Pháp và Luật mà Ngài đã tuyên thuyết, đồng thời có liên quan đến việc giao phó trách nhiệm đọc tụng giới bổnPātimokkha cho các tỳ khưu kể từ thời điểm ấy trở đi.
 10. Chương thứ 10 đề cập việc xuất gia của tỳ khưu ni với đầy đủ chi tiết bắt đầu với việc cầu xin xuất gia của bà Mahāpajāpati Gotamī sau đó đã được tu lên bậc trên do sự chấp thuận tám Trọng Pháp, kế đến là năm trăm công nương dòng Sākya được xuất gia với hội chúng tỳ khưu, tiếp nữa là tiến trình tu lên bậc trên với cả hai hội chúng: với hội chúng tỳ khưu ni trước rồi với hội chúng tỳ khưu sau.
 11. Chương thứ 11 nói về cuộc kết tập Tam Tạng lần thứ nhất ở Ấn Độ.
 12. Chương thứ 12 nói về lần kết tập Tam Tạng lần thứ nhì ở Ấn Độ với phần duyên khởi ở Vesālī vào khoảng 100 năm sau khi đức Phật Vô Dư Niết Bàn.

Mong sao hết thảy chúng sanh đều được tiến hóa trong ánh hào quang của Chánh Pháp.
(Trích Lời Giới Thiệu)

Mục lục:
 1. Lời Giới Thiệu
 2. Chương Hành Sự - Hành Sự Khiển Trách
 3. Chương Hành Sự -Hành Sự Chỉ Dạy
 4. Chương Hành Sự - Hành Sự Xua Đuổi phần 1
 5. Chương Hành Sự - Hành Sự Xua Đuổi phần 2
 6. Chương Hành Sự - Hành Sự Hòa Giải phần 1
 7. Chương Hành Sự - Hành Sự Hòa Giải phần 2
 8. Chương Hành Sự - Hành Sự Án Treo Trong Việc Không Nhìn Nhận Tội
 9. Chương Hành Sự - Hành Sự Án Treo Trong Việc Không Sửa Chữa Lỗi phần 1
 10. Chương Hành Sự - Hành Sự Án Treo Trong Việc Không Sửa Chữa Lỗi phần 2
 11. Chương Hành Sự - Hành Sự Án Treo Trong Việc Không Từ Bỏ Tà, Kiến, Ác phần 1
 12. Chương Hành Sự - Hành Sự Án Treo Trong Việc Không Từ Bỏ Tà, Kiến, Ác phần 2
 13. Chương Parivasa - Phận Sự Của Vị Hành Parisa
 14. Chương Parivasa - Phận Sự Của Vị Xứng Đáng Thực Hành Trở Lại Từ Đầu
 15. Chương Parivasa - Phận Sự Của Vị Xứng Đáng Hành Manatta phần 1
 16. Chương Parivasa - Phận Sự Của Vị Xứng Đáng Hành Manatt phần 2
 17. Chương Parivasa - Phận Sự Của Vị Xứng Đáng Sự Giải Tội
 18. Chương Tích Lũy Tội phần 1
 19. Chương Tích Lũy Tội phần 2
 20. Chương Tích Lũy Tội phần 3
 21. Chương Tích Lũy Tội phần 4
 22. Chương Tích Lũy Tội phần 5
 23. Chương Tích Lũy Tội phần 6
 24. Chương Tích Lũy Tội phần 7
 25. Chương Tích Lũy Tội phần 8
 26. Chương Tích Lũy Tội phần 9
 27. Chương Tích Lũy Tội phần 10
 28. Chương Tích Lũy Tội phần 11
 29. Chương Tích Lũy Tội phần 12
 30. Chương Tích Lũy Tội phần 13
 31. Chương Tích Lũy Tội phần 14
 32. Chương Tích Lũy Tội phần 15
 33. Chương Tích Lũy Tội phần 16
 34. Chương Tích Lũy Tội phần 17
 35. Chương Tích Lũy Tội phần 18
 36. Chương Tích Lũy Tội phần 19
 37. Chương Tích Lũy Tội phần 20
 38. Chương Tích Lũy Tội phần 21
 39. Chương Tích Lũy Tội phần 22
 40. Chương Tích Lũy Tội phần 23
 41. Chương Tích Lũy Tội phần 24
 42. Chương Tích Lũy Tội phần 25
 43. Chương Tích Lũy Tội phần 26
 44. Chương Tích Lũy Tội phần 27
 45. Chương Tích Lũy Tội phần 28
 46. Chương Tích Lũy Tội phần 29
 47. Chương Tích Lũy Tội phần 30
 48. Chương Dàn Xếp - Hành Xử Luật Với Sự Hiện Diện
 49. Chương Dàn Xếp - Hành Xử Luật Bằng Sự Ghi Nhớ
 50. Chương Dàn Xếp - Hành Xử Luật Khi Không Điên Cuồng
 51. Chương Dàn Xếp - Việc Phán Xử Theo Tội Đã Được Thừa Nhận
 52. Chương Dàn Xếp - Thuận Theo Số Đông
 53. Chương Dàn Xếp - Theo Tội Của Vị Ấy
 54. Chương Dàn Xếp - Cách Dùng Cỏ Che Lấp
 55. Chương Dàn Xếp - Sự Tranh Tụng
 56. Chương Dàn Xếp - Chỉ Định Cách Dàn Xếp Một Sự Tranh Tụng
Nhà xuất bản
Tôn Giáo
Người dịch
Tỳ-khưu Indacanda Nguyệt Thiên
Người đọc
Kiều Hạnh
Người gửi
dieuphapam
Tải về
599
Xem
2,037
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top