Tạng Luật Nam Truyền - Bộ Phân Tích Giới Bổn - Tiểu Phẩm Tập 2

Tạng Luật Nam Truyền - Bộ Phân Tích Giới Bổn - Tiểu Phẩm Tập 2


Cullavagga (Tiểu Phẩm) là phần thứ nhì của bộ Khandhaka (Hợp Phần) thuộc Vinayapiṭaka (Tạng Luật). Cũng tương tợ như Mahāvagga (Đại Phẩm), Cullavagga (Tiểu Phẩm) gồm các vấn đề có liên quan đã được sắp xếp thành từng chương, cụ thể gồm có 12 chương:
 1. Chương đầu là chương Hành Sự đề cập đến bảy loại hành sự nhằm mục đích nhắc nhở và cảnh tỉnh vị tỳ khưu có những hành vi không đúng với Pháp không đúng với Luật hầu tạo điều kiện cho vị ấy có cơ hội phục thiện và sửa đổi.
 2. Chương 2 giảng giải về cách thức phục hồi cho vị tỳ khưu phạm tội saṅghādisesa (tăng tàng) từ lúc khởi đầu cho đến khi kết thúc trải qua các giai đoạn parivāsa, mānatta, mūlāya paṭikassanaṃ
 3. Chương 3 giảng giải về các trường hợp đặc biệt của vị tỳ khưu trong khi đang thực thi các hành phạt để thoát khỏi tội saṅghādisesa lại tiếp tục vi phạm tội ấy nữa hoặc các tội tương tợ cùng nhóm.
 4. Chương 4 giảng giải về bảy cách dàn xếp là cách hành xử Luật với sự hiện diện, hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, thuận theo số đông, theo tội của vị ấy, cách dùng cỏ che lấp đối với bốn loại tranh tụng là sự tranh tụng là liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, sự tranh tụng liên quan đến tội, và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ.
 5. Chương 5 là chương các Tiểu Sự đề cập đến nhiều vấn đề có liên quan đến sự sinh hoạt hàng ngày của vị tỳ khưu về nhiều khía cạnh khác nhau như cách phục sức, thuyết Pháp, các vật dụng, v.v...
 6. Chương 6 là chương Sàng Tọa thuật lại việc dâng cúng 60 trú xá đầu tiên của một nhà đại phú ở thành Rājagaha cho đến sự cúng dường một tu viện hoàn chỉnh của ông Anāthapiṇḍika (Cấp Cô Độc) và các vấn đề liên quan như việc xây dựng, cách thức sử dụng, và các sự phân công trong việc quản lý tu viện.
 7. Chương thứ 7 là chương Chia Rẽ Hội Chúng bắt đầu với câu chuyện dài giới thiệu sự sinh hoạt trong một gia đình tiêu biểu của dòng họ Sākya (Thích Ca) tiếp đến sự xuất gia của sáu thanh niên thuộc dòng họ này trong đó có Devadatta về sau là người khởi xướng và tiến hành việc chia rẽ hội chúng.
 8. Chương thứ 8 giảng giải về 14 phận sự trong đời sống xuất gia. Cuộc sống của vị tỳ khưu được mô tả đầy đủ trong chương này bắt đầu với phận sự của vị tỳ khưu vãng lai, thường trú, hoặc chuẩn bị ra đi, luôn cả phận sự của vị tỳ khưu đối với chỗ trú ngụ ở trong rừng hoặc ở trong tu viện.
 9. Chương thứ 9 là chương Đình Chỉ Giới Bổn Pātimokkha, trình bày nguyên do việc đức Thế Tôn đã thuyết giảng về tám pháp kỳ diệu phi thường trong biển cả để so sánh với tính chất đặc biệt của Pháp và Luật mà Ngài đã tuyên thuyết, đồng thời có liên quan đến việc giao phó trách nhiệm đọc tụng giới bổnPātimokkha cho các tỳ khưu kể từ thời điểm ấy trở đi.
 10. Chương thứ 10 đề cập việc xuất gia của tỳ khưu ni với đầy đủ chi tiết bắt đầu với việc cầu xin xuất gia của bà Mahāpajāpati Gotamī sau đó đã được tu lên bậc trên do sự chấp thuận tám Trọng Pháp, kế đến là năm trăm công nương dòng Sākya được xuất gia với hội chúng tỳ khưu, tiếp nữa là tiến trình tu lên bậc trên với cả hai hội chúng: với hội chúng tỳ khưu ni trước rồi với hội chúng tỳ khưu sau.
 11. Chương thứ 11 nói về cuộc kết tập Tam Tạng lần thứ nhất ở Ấn Độ.
 12. Chương thứ 12 nói về lần kết tập Tam Tạng lần thứ nhì ở Ấn Độ với phần duyên khởi ở Vesālī vào khoảng 100 năm sau khi đức Phật Vô Dư Niết Bàn.

Mong sao hết thảy chúng sanh đều được tiến hóa trong ánh hào quang của Chánh Pháp.
(Trích Lời Giới Thiệu)

Mục lục:
 1. Chương 5 - Các Tiểu Sự - Tụng Phẩm Thứ Nhất Và Thứ Nhì Phần 1
 2. Chương 5 - Các Tiểu Sự - Tụng Phẩm Thứ Nhất Và Thứ Nhì Phần 2
 3. Chương 5 - Các Tiểu Sự - Tụng Phẩm Thứ Nhất Và Thứ Nhì Phần 3
 4. Chương 5 - Các Tiểu Sự - Tụng Phẩm Thứ Nhất Và Thứ Nhì Phần 4
 5. Chương 5 - Các Tiểu Sự - Tụng Phẩm Thứ Nhất Và Thứ Nhì Phần 5
 6. Chương 5 - Các Tiểu Sự - Tụng Phẩm Thứ Ba Phần 1
 7. Chương 5 - Các Tiểu Sự - Tụng Phẩm Thứ Ba Phần 2
 8. Chương 5 - Các Tiểu Sự - Tụng Phẩm Thứ Ba Phần 3
 9. Chương 5 - Các Tiểu Sự - Tụng Phẩm Thứ Ba Phần 4
 10. Chương 6 - Chương Sàng Tọa - Tụng Phẩm Thứ Nhất phần 1
 11. Chương 6 - Chương Sàng Tọa - Tụng Phẩm Thứ Nhất phần 2
 12. Chương 6 - Chương Sàng Tọa - Tụng Phẩm Thứ Nhì phần 1
 13. Chương 6 - Chương Sàng Tọa - Tụng Phẩm Thứ Nhì phần 2
 14. Chương 6 - Chương Sàng Tọa - Tụng Phẩm Thứ Nhì phần 3
 15. Chương 6 - Chương Sàng Tọa - Tụng Phẩm Thứ Ba phần 1
 16. Chương 6 - Chương Sàng Tọa - Tụng Phẩm Thứ Ba phần 2
 17. Chương 6 - Chương Sàng Tọa - Tụng Phẩm Thứ Ba phần 3
 18. Chương 7 - Chương Chia Rẽ Hội Chúng - Tụng Phẩm Thứ Nhất phần 1
 19. Chương 7 - Chương Chia Rẽ Hội Chúng - Tụng Phẩm Thứ Nhất phần 2
 20. Chương 7 - Chương Chia Rẽ Hội Chúng - Tụng Phẩm Thứ Nhì phần 1
 21. Chương 7 - Chương Chia Rẽ Hội Chúng - Tụng Phẩm Thứ Nhì phần 2
 22. Chương 7 - Chương Chia Rẽ Hội Chúng - Tụng Phẩm Thứ Nhì phần 3
 23. Chương 7 - Chương Chia Rẽ Hội Chúng - Tụng Phẩm Thứ Ba phần 1
 24. Chương 7 - Chương Chia Rẽ Hội Chúng - Tụng Phẩm Thứ Ba phần 2
 25. Chương 8 - Chương Phận Sự - Phận Sự Tỳ Khưu Vãng Lai - Thường Trú - Xuất Hành
 26. Chương 8 - Chương Phận Sự - Phận Sự Tùy Hỷ - Ở Chổ Thọ Thực - Vị Đi Khuất Thực - Vị Ngụ Ở Rừng
 27. Chương 8 - Chương Phận Sự - Phận Sự Ở Nơi Cư Ngụ - Ở Nhà Tắm Hơi - Ở Nhà Vệ Sinh
 28. Chương 8 - Chương Phận Sự - Phận Sự Đối Với Thầy Tế Độ
 29. Chương 8 - Chương Phận Sự - Phận Sự Đối Với Đệ Tử
 30. Chương 8 - Chương Phận Sự - Phận Sự Đối Với Thầy Dạy Học
 31. Chương 8 - Chương Phận Sự - Phận Sự Đối Với Học Trò
 32. Chương 8 - Chương Phận Sự - Tóm Lược Chương
 33. Chương 9 - Chương Đình Chỉ Giới Bổn Patimokkha - Tụng Phẩm Thứ Nhất phần 1
 34. Chương 9 - Chương Đình Chỉ Giới Bổn Patimokkha - Tụng Phẩm Thứ Nhất phần 2
 35. Chương 9 - Chương Đình Chỉ Giới Bổn Patimokkha - Tụng Phẩm Thứ Nhất phần 3
 36. Chương 9 - Chương Đình Chỉ Giới Bổn Patimokkha - Tụng Phẩm Thứ Nhì - Tóm Lược Chương
 37. Chương 10 - Chương Tỳ Khưu Ni - Tụng Phẩm Thứ Nhất phần 1
 38. Chương 10 - Chương Tỳ Khưu Ni - Tụng Phẩm Thứ Nhất phần 2
 39. Chương 10 - Chương Tỳ Khưu Ni - Tụng Phẩm Thứ Nhì phần 1
 40. Chương 10 - Chương Tỳ Khưu Ni - Tụng Phẩm Thứ Nhì phần 2
 41. Chương 10 - Chương Tỳ Khưu Ni - Tụng Phẩm Thứ Ba phần 1
 42. Chương 10 - Chương Tỳ Khưu Ni - Tụng Phẩm Thứ Ba phần 2
 43. Chương 10 - Chương Tỳ Khưu Ni - Tụng Phẩm Thứ Ba phần 3
 44. Chương 11 - Chương Liên Quan Năm Trăm Vị phần 1
 45. Chương 11 - Chương Liên Quan Năm Trăm Vị phần 2
 46. Chương 12 - Chương Liên Quan Bảy Trăm Vị - Tụng Phẩm Thứ Nhất
 47. Chương 12 - Chương Liên Quan Bảy Trăm Vị - Tụng Phẩm Thứ Nhì
Nhà xuất bản
Tôn Giáo
Người dịch
Tỳ-khưu Indacanda Nguyệt Thiên
Người đọc
Hoàng Ly, Thy Mai
Người gửi
dieuphapam
Tải về
576
Xem
2,051
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top