Tạng Luật Nam Truyền - Đại Phẩm Tập 1

Tạng Luật Nam Truyền - Đại Phẩm Tập 1

Tác giả
Tạng Luật Nam Truyền - Đại Phẩm Tập 1

Đại Phẩm và Tiểu Phẩm thuộc Tạng Luật gồm các vấn đề có liên quan với nhau đã được sắp xếp thành từng chương. Tên gọi chung cho hai phẩm này là Khandhaka Bộ Hợp Phần

Đại Phẩm được chia làm mười chương, và được ấn tống thành hai tập:

1. Chương 1 nói về sự khởi đầu của Giáo Pháp được tính từ lúc đức Thế Tôn chứng đắc quả Vô Thượng Chánh Đẳng Giác
2. Chương 2 giảng giải về lễ Uposatha với nguyên nhân ban đầu là lời thỉnh cầu của đức vua Seniya Bimbisāra
3. Chương 3 giảng giải về việc vào mùa (an cư) mưa.
4. Chương 4 giảng giải về lễ Pavāraṇā
5. Chương 5 nói về da thú có liên quan đến đời sống của các vị tỳ khưu
6. Chương 6 nói về dược phẩm và các cách thức chữa bệnh.
7. Chương 7 giảng giải về lễ dâng y Kaṭhina.
8. Chương 8 là chương về Y Phục giảng giải về loại y và các vấn đề có liên quan về nhiều phương diện.
9. Chương 9 được đặt tên theo một sự kiện xảy ra ở Campā
10. Chương thứ 10 nói về sự việc chia rẽ hội chúng ở Kosambī từ lúc khởi đầu đến hồi kết thúc.
Ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc soạn thảo tập Kinh này được thành tựu đến thầy tổ, song thân, và tất cả chúng sanh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có trí tuệ, và tinh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, chấm dứt khổ đau.
(Trích Lời giới thiệu)

Mục lục:
 1. Phần Giới Thiệu
 2. Chương Trọng Yếu - Tụng Phẩm thứ nhất phần 1
 3. Chương Trọng Yếu - Tụng Phẩm thứ nhất phần 2
 4. Chương Trọng Yếu - Tụng Phẩm thứ nhất phần 3
 5. Chương Trọng Yếu - Tụng Phẩm thứ nhì phần 1
 6. Chương Trọng Yếu - Tụng Phẩm thứ nhì phần 2
 7. Chương Trọng Yếu - Tụng Phẩm thứ ba phần 1
 8. Chương Trọng Yếu - Tụng Phẩm thứ ba phần 2
 9. Chương Trọng Yếu - Tụng Phẩm thứ tư
 10. Chương Trọng Yếu - Tụng Phẩm thứ năm phần 1
 11. Chương Trọng Yếu - Tụng Phẩm thứ năm phần 2
 12. Chương Trọng Yếu - Tụng Phẩm thứ sáu phần 1
 13. Chương Trọng Yếu - Tụng Phẩm thứ sáu phần 2
 14. Chương Trọng Yếu - Tụng Phẩm thứ bảy phần 1
 15. Chương Trọng Yếu - Tụng Phẩm thứ bảy phần 2
 16. Chương Trọng Yếu - Tụng Phẩm thứ tám phần 1
 17. Chương Trọng Yếu - Tụng Phẩm thứ bảy phần 2
 18. Chương Trọng Yếu - Tụng Phẩm thứ chín phần 1
 19. Chương Trọng Yếu - Tụng Phẩm thứ chín phần 2
 20. Chương Trọng Yếu - Tụng Phẩm thứ mười phần 1
 21. Chương Trọng Yếu - Tụng Phẩm thứ mười phần 2
 22. Chương Lễ Uposatha - Tụng Phẩm thứ nhất phần 1
 23. Chương Lễ Uposatha - Tụng Phẩm thứ nhất phần 2
 24. Chương Lễ Uposatha - Tụng Phẩm thứ nhì phần 1
 25. Chương Lễ Uposatha - Tụng Phẩm thứ nhì phần 2
 26. Chương Lễ Uposatha - Tụng Phẩm thứ ba phần 1
 27. Chương Lễ Uposatha - Tụng Phẩm thứ ba phần 2
 28. Chương Lễ Uposatha - Tụng Phẩm thứ ba phần 3
 29. Chương Lễ Uposatha - Tụng Phẩm thứ ba phần 4
 30. Chương Vào Mùa Mưa - Tụng Phẩm thứ nhất phần 1
 31. Chương Vào Mùa Mưa - Tụng Phẩm thứ nhất phần 2
 32. Chương Vào Mùa Mưa - Tụng Phẩm thứ nhất phần 3
 33. Chương Vào Mùa Mưa - Tụng Phẩm thứ nhất phần 4
 34. Chương Vào Mùa Mưa - Tụng Phẩm thứ nhất phần 5
 35. Chương Vào Mùa Mưa - Tụng Phẩm thứ nhất nhì 1
 36. Chương Vào Mùa Mưa - Tụng Phẩm thứ nhất nhì 2
 37. Chương PAVĀRAṆĀ - Tụng Phẩm thứ nhất phần 1
 38. Chương PAVĀRAṆĀ - Tụng Phẩm thứ nhất phần 2
 39. Chương PAVĀRAṆĀ - Tụng Phẩm thứ nhì phần 1
 40. Chương PAVĀRAṆĀ - Tụng Phẩm thứ nhì phần 2
 41. Chương PAVĀRAṆĀ - Tụng Phẩm thứ nhì phần 3
 42. Chương PAVĀRAṆĀ - Tụng Phẩm thứ ba phần 1
 43. Chương PAVĀRAṆĀ - Tụng Phẩm thứ ba phần 2
Người dịch
Tỳ-khưu Indacanda Nguyệt Thiên
Người đọc
Tuấn Anh, Hoàng Ly
Người gửi
dieuphapam
Tải về
840
Xem
2,899
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top