Tạng Luật Nam Truyền - Tập Yếu Tập 1

Tạng Luật Nam Truyền - Tập Yếu Tập 1


Parivāra là tập cuối của Vinayapiṭaka (Tạng Luật). Về ý nghĩa của từ parivāra, học giả I. B. Horner phân tích như sau: “... pari là tiếp đầu ngữ có ý nghĩa: đi vòng quanh, bao bọc xung quanh, v.v... và vāra lấy theo từ gốc của Sanskrit là √vṛ có nghĩa là bao phủ... ” (√vṛ còn có nghĩa thứ hai là chọn lựa); dựa theo đó, chúng tôi tạm lấy tên là “Tập Yếu” có ý nghĩa nôm na là “Tập hợp lại những điều chính yếu.” Những điều chính yếu ấy đã được chọn lọc từ hai bộ Luật SuttavibhaṅgaKhandhaka rồi được sắp xếp và trình bày qua những góc nhìn khác biệt.

Như vậy, phải chăng bộ Tập YếuParivāra này không đem lại tư liệu gì mới cho người đọc? Suy nghĩ như vậy xét ra cũng có phần đúng. Tuy nhiên, trong số những người đã đọc qua, thậm chí đã học một cách kỹ lưỡng hai bộ Luật trên, người nào có thể khẳng định rằng bản thân có thể hiểu được chính xác và ghi nhớ đầy đủ các điều đức Phật đã dạy, hoặc nghĩ đến việc hệ thống hóa lại kiến thức về Luật? Chúng ta hãy thử trả lời các câu hỏi sau: “Các điều học đã được quy định ở bao nhiêu địa điểm? Mỗi địa điểm như vậy được bao nhiêu điều? Có bao nhiêu điều học đã được quy định chung cho tỳ khưu và tỳ khưu ni? Là các điều học nào? Có bao nhiêu điều học đã được quy định riêng cho tỳ khưu, cho tỳ khưu ni? Là các điều học nào? v.v... Parivāra đã giải quyết các câu hỏi đó giúp cho người đọc khỏi phải mất thì giờ vận dụng ký ức hoặc phải mở sách ra xem lại.
(Phần Giới Thiệu)

Mục lục:
 1. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 1-5
 2. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 6-10
 3. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 11-14
 4. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 15-17
 5. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 18-22
 6. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 23-26
 7. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 27-30
 8. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 31-33
 9. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 34-37
 10. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 38-40
 11. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 41-44
 12. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 45-48
 13. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 49-51
 14. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 52-54
 15. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 55-59
 16. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 60-62
 17. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 63-66
 18. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 67-70
 19. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 71-73
 20. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 74-77
 21. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 78-81
 22. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 82-84
 23. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 85-88
 24. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 89-92
 25. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 93-96
 26. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 97-99
 27. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 100-103
 28. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 104-106
 29. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 107-110
 30. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 111-114
 31. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 115-118
 32. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 119-121
 33. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 122-125
 34. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu ]-[129]
 35. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 130-132
 36. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 133-136
 37. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 137-140
 38. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 141-144
 39. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 145-149
 40. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 150-152
 41. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 153-156
 42. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 157-161
 43. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 162-166
 44. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 167-176
 45. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 177-206
 46. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 207-243
 47. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần II - Phần Bao Nhiêu Tội 244-330
 48. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần II - Phần Bao Nhiêu Tội 331-461
 49. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần III - Phần Sự Hư Hỏng 462 phần 1/3
 50. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần III - Phần Sự Hư Hỏng 462 phần 2/3
 51. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần III - Phần Sự Hư Hỏng 462 phần 3/3
 52. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần IV - Phần Sự Quy Tụ 463 phần 1/3
 53. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần IV - Phần Sự Quy Tụ 463 phần 2/3
 54. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần IV - Phần Sự Quy Tụ 463 phần 3/3
 55. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần V - Phần Nguồn Sinh Tội 464 phần 1/4
 56. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần V - Phần Nguồn Sinh Tội 464 phần 2/4
 57. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần V - Phần Nguồn Sinh Tội 464 phần 3/4
 58. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần V - Phần Nguồn Sinh Tội 464 phần 1/4
 59. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần VI - Phần Sự Tranh Tụng 465 phần 1/3
 60. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần VI - Phần Sự Tranh Tụng 465 phần 2/3
 61. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần VI - Phần Sự Tranh Tụng 465 phần 3/3
 62. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần VII - Phần Dàn Xếp 466 phần 1/4
 63. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần VII - Phần Dàn Xếp 466 phần 2/4
 64. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần VII - Phần Dàn Xếp 466 phần 3/4
 65. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần VII - Phần Dàn Xếp 466 phần 4/4
 66. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần VIII - Phần Tổng Hợp 467 phần 1/11
 67. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần VIII - Phần Tổng Hợp 467 phần 2/11
 68. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần VIII - Phần Tổng Hợp 467 phần 3/11
 69. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần VIII - Phần Tổng Hợp 467 phần 4/11
 70. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần VIII - Phần Tổng Hợp 467 phần 5/11
 71. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần VIII - Phần Tổng Hợp 467 phần 6/11
 72. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần VIII - Phần Tổng Hợp 467 phần 7/11
 73. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần VIII - Phần Tổng Hợp 467 phần 8/11
 74. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần VIII - Phần Tổng Hợp 467 phần 9/11
 75. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần VIII - Phần Tổng Hợp 467 phần 10/11
 76. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám phần về tội vi phạm - Phần VIII - Phần Tổng Hợp 467 phần 11/11
 77. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám Phần Về Nguyên Nhân_Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 469-471
 78. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám Phần Về Nguyên Nhân_Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 472-475
 79. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám Phần Về Nguyên Nhân_Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 476-479
 80. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám Phần Về Nguyên Nhân_Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 480-482
 81. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám Phần Về Nguyên Nhân_Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 483-486
 82. C1 - 16 phần chính thuộc PTGTK - Tám Phần Về Nguyên Nhân_Phần II tới VIII 487-510
 83. C2 - 16 phần chính thuộc PTGTK Ni -Tám Phần Về Tội Vi Phạm Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 511-516
 84. C2 - 16 phần chính thuộc PTGTK Ni -Tám Phần Về Tội Vi Phạm Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 517-521
 85. C2 - 16 phần chính thuộc PTGTK Ni -Tám Phần Về Tội Vi Phạm Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 522-524
 86. C2 - 16 phần chính thuộc PTGTK Ni -Tám Phần Về Tội Vi Phạm Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 525-528
 87. C2 - 16 phần chính thuộc PTGTK Ni -Tám Phần Về Tội Vi Phạm Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 529-532
 88. C2 - 16 phần chính thuộc PTGTK Ni -Tám Phần Về Tội Vi Phạm Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 533-536
 89. C2 - 16 phần chính thuộc PTGTK Ni -Tám Phần Về Tội Vi Phạm Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 537-541
 90. C2 - 16 phần chính thuộc PTGTK Ni -Tám Phần Về Tội Vi Phạm Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 542-544
 91. C2 - 16 phần chính thuộc PTGTK Ni -Tám Phần Về Tội Vi Phạm Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 545-458
 92. C2 - 16 phần chính thuộc PTGTK Ni -Tám Phần Về Tội Vi Phạm Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 549-551
 93. C2 - 16 phần chính thuộc PTGTK Ni -Tám Phần Về Tội Vi Phạm Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 552-554
 94. C2 - 16 phần chính thuộc PTGTK Ni -Tám Phần Về Tội Vi Phạm Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 555-557
 95. C2 - 16 phần chính thuộc PTGTK Ni -Tám Phần Về Tội Vi Phạm Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 558-561
 96. C2 - 16 phần chính thuộc PTGTK Ni -Tám Phần Về Tội Vi Phạm Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 562-564
 97. C2 - 16 phần chính thuộc PTGTK Ni -Tám Phần Về Tội Vi Phạm Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 565-568
 98. C2 - 16 phần chính thuộc PTGTK Ni -Tám Phần Về Tội Vi Phạm Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 569-571
 99. C2 - 16 phần chính thuộc PTGTK Ni -Tám Phần Về Tội Vi Phạm Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 572-574
 100. C2 - 16 phần chính thuộc PTGTK Ni -Tám Phần Về Tội Vi Phạm Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 575-578
 101. C2 - 16 phần chính thuộc PTGTK Ni -Tám Phần Về Tội Vi Phạm Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 579-581
 102. C2 - 16 phần chính thuộc PTGTK Ni -Tám Phần Về Tội Vi Phạm Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 582-586
 103. C2 - 16 phần chính thuộc PTGTK Ni -Tám Phần Về Tội Vi Phạm Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 587-591
 104. C2 - 16 phần chính thuộc PTGTK Ni -Tám Phần Về Tội Vi Phạm Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 592-596
 105. C2 - 16 phần chính thuộc PTGTK Ni -Tám Phần Về Tội Vi Phạm Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 597-601
 106. C2 - 16 phần chính thuộc PTGTK Ni -Tám Phần Về Tội Vi Phạm Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 602-606
 107. C2 - 16 phần chính thuộc PTGTK Ni -Tám Phần Về Tội Vi Phạm Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 607-611
 108. C2 - 16 phần chính thuộc PTGTK Ni -Tám Phần Về Tội Vi Phạm Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 612-616
 109. C2 - 16 phần chính thuộc PTGTK Ni -Tám Phần Về Tội Vi Phạm Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 617-620
 110. C2 - 16 phần chính thuộc PTGTK Ni -Tám Phần Về Tội Vi Phạm Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 621-624
 111. C2 - 16 phần chính thuộc PTGTK Ni -Tám Phần Về Tội Vi Phạm Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 625-628
 112. C2 - 16 phần chính thuộc PTGTK Ni -Tám Phần Về Tội Vi Phạm Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 629-633
 113. C2 - 16 phần chính thuộc PTGTK Ni -Tám Phần Về Tội Vi Phạm Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 634-639
 114. C2 - 16 phần chính thuộc PTGTK Ni -Tám Phần Về Tội Vi Phạm Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 640-643
 115. C2 - 16 phần chính thuộc PTGTK Ni -Tám Phần Về Tội Vi Phạm Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 644-648
 116. C2 - 16 phần chính thuộc PTGTK Ni -Tám Phần Về Tội Vi Phạm Phần II - Phần Bao Nhiêu Tội 649-704
 117. C2 - 16 phần chính thuộc PTGTK Ni -Tám Phần Về Tội Vi Phạm Phần II - Phần Bao Nhiêu Tội 705-776
 118. C2 - 16 phần chính thuộc PTGTK Ni -Tám Phần Về Tội Vi Phạm Phần III - Phần Sự Hư Hỏng 777
 119. C2 - 16 phần chính thuộc PTGTK Ni -Tám Phần Về Tội Vi Phạm Phần III - Phần Sự Hư Hỏng 777-778
 120. C2 - 16 phần chính thuộc PTGTK Ni -Tám Phần Về Tội Vi Phạm Phần IV - Phần Sự Quy Tụ 779
 121. C2 - 16 phần chính thuộc PTGTK Ni -Tám Phần Về Tội Vi Phạm Phần IV - Phần Sự Quy Tụ 779-780
 122. C2 - 16 phần chính thuộc PTGTK Ni -Tám Phần Về Tội Vi Phạm Phần V - Phần Nguồn Sanh Tội 781
 123. C2 - 16 phần chính thuộc PTGTK Ni -Tám Phần Về Tội Vi Phạm Phần V - Phần Nguồn Sanh Tội 781-782
 124. C2 - 16 phần chính thuộc PTGTK Ni -Tám Phần Về Tội Vi Phạm Phần VI - Phần Sự Tranh Tụng 783
 125. C2 - 16 phần chính thuộc PTGTK Ni -Tám Phần Về Tội Vi Phạm Phần VI - Phần Sự Tranh Tụng 783-784
 126. C2 - 16 phần chính thuộc PTGTK Ni -Tám Phần Về Tội Vi Phạm Phần VII - Phần Dàn Xếp 785
 127. C2 - 16 phần chính thuộc PTGTK Ni -Tám Phần Về Tội Vi Phạm Phần VII - Phần Dàn Xếp 785-786
 128. C2 - 16 phần chính thuộc PTGTK Ni -Tám Phần Về Tội Vi Phạm Phần VIII - Phần Tổng Hợp 787 phần 1/5
 129. C2 - 16 phần chính thuộc PTGTK Ni -Tám Phần Về Tội Vi Phạm Phần VIII - Phần Tổng Hợp 787 phần 2/5
 130. C2 - 16 phần chính thuộc PTGTK Ni -Tám Phần Về Tội Vi Phạm Phần VIII - Phần Tổng Hợp 787 phần 3/5
 131. C2 - 16 phần chính thuộc PTGTK Ni -Tám Phần Về Tội Vi Phạm Phần VIII - Phần Tổng Hợp 787 phần 4/5
 132. C2 - 16 phần chính thuộc PTGTK Ni -Tám Phần Về Tội Vi Phạm Phần VIII - Phần Tổng Hợp 787 phần 5/5
 133. C2 - 16 phần chính thuộc PTGTK Ni -Tám Phần Về Tội Vi Phạm Phần VIII - Phần Tổng Hợp 787-788
 134. C2 - 16 phần chính thuộc PTGTK Ni - Tám Phần Về Nguyên Nhân_Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 789-792
 135. C2 - 16 phần chính thuộc PTGTK Ni - Tám Phần Về Nguyên Nhân_Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 793-795
 136. C2 - 16 phần chính thuộc PTGTK Ni - Tám Phần Về Nguyên Nhân_Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 796-798
 137. C2 - 16 phần chính thuộc PTGTK Ni - Tám Phần Về Nguyên Nhân_Phần I - Phần Quy Định Tại Đâu 799-803
 138. C2 - 16 phần chính thuộc PTGTK Ni - Tám Phần Về Nguyên Nhân_Phần II - Phần Bao Nhiêu Tội 804-825
 139. Chương 3 - Tóm Lược Về Nguồn Sanh Tội 826-840
 140. Chương 4_A_ Sự Trung Lặp Liên Tục phần 1/2 841-860
 141. Chương 4_A_ Sự Trung Lặp Liên Tục phần 2/2 861-883
 142. Chương 4_B_Phần Tích Cách Dàn Xếp phần 1/3 884-896
 143. Chương 4_B_ Phần Tích Cách Dàn Xếp phần 2/3 897-904
 144. Chương 4_B_Phần Tích Cách Dàn Xếp phần 3/3 905-917-het
Người dịch
Tỳ-khưu Indacanda Nguyệt Thiên
Người đọc
Tuấn Anh
Người gửi
dieuphapam
Tải về
590
Xem
2,146
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top