Tạng Luật Nam Truyền - Tập Yếu Tập 2

Tạng Luật Nam Truyền - Tập Yếu Tập 2


Parivāra là tập cuối của Vinayapiṭaka (Tạng Luật). Về ý nghĩa của từ parivāra, học giả I. B. Horner phân tích như sau: “... pari là tiếp đầu ngữ có ý nghĩa: đi vòng quanh, bao bọc xung quanh, v.v... và vāra lấy theo từ gốc của Sanskrit là √vṛ có nghĩa là bao phủ... ” (√vṛ còn có nghĩa thứ hai là chọn lựa); dựa theo đó, chúng tôi tạm lấy tên là “Tập Yếu” có ý nghĩa nôm na là “Tập hợp lại những điều chính yếu.” Những điều chính yếu ấy đã được chọn lọc từ hai bộ Luật SuttavibhaṅgaKhandhaka rồi được sắp xếp và trình bày qua những góc nhìn khác biệt.

Như vậy, phải chăng bộ Tập YếuParivāra này không đem lại tư liệu gì mới cho người đọc? Suy nghĩ như vậy xét ra cũng có phần đúng. Tuy nhiên, trong số những người đã đọc qua, thậm chí đã học một cách kỹ lưỡng hai bộ Luật trên, người nào có thể khẳng định rằng bản thân có thể hiểu được chính xác và ghi nhớ đầy đủ các điều đức Phật đã dạy, hoặc nghĩ đến việc hệ thống hóa lại kiến thức về Luật? Chúng ta hãy thử trả lời các câu hỏi sau: “Các điều học đã được quy định ở bao nhiêu địa điểm? Mỗi địa điểm như vậy được bao nhiêu điều? Có bao nhiêu điều học đã được quy định chung cho tỳ khưu và tỳ khưu ni? Là các điều học nào? Có bao nhiêu điều học đã được quy định riêng cho tỳ khưu, cho tỳ khưu ni? Là các điều học nào? v.v... Parivāra đã giải quyết các câu hỏi đó giúp cho người đọc khỏi phải mất thì giờ vận dụng ký ức hoặc phải mở sách ra xem lại.
(Phần Giới Thiệu)

Mục lục:
 1. Chương 5 - Các Câu Hỏi Về Bộ Hợp Phần
 2. Chương 6 - Tăng Theo Từng Bậc Nhóm 1-2
 3. Chương 6 - Tăng Theo Từng Bậc Nhóm 3
 4. Chương 6 - Tăng Theo Từng Bậc Nhóm 4
 5. Chương 6 - Tăng Theo Từng Bậc Nhóm 5
 6. Chương 6 - Tăng Theo Từng Bậc Nhóm 6-7
 7. Chương 6 - Tăng Theo Từng Bậc Nhóm 8-11
 8. Chương 7 - Các Câu Vấn Đáp Về Lễ Uposatha
 9. Chương 8 - Sưu Tập Các Bài Kệ
 10. Chương 9 - Phân Tích Sự Tranh Tụng 1/2
 11. Chương 9 - Phân Tích Sự Tranh Tụng 2/2
 12. Chương 10 Các Bài Kệ - Chương 11 Chương Cáo Tội - Chương 12 Xung Đột Phần Phụ
 13. Chương 13 - Xung Đột Phần Chính 1/2
 14. Chương 13 - Xung Đột Phần Chính 2/2
 15. Chương 14 - Phân Tích Kathina 1/10
 16. Chương 14 - Phân Tích Kathina 2/10
 17. Chương 14 - Phân Tích Kathina 3/10
 18. Chương 14 - Phân Tích Kathina 4/10
 19. Chương 14 - Phân Tích Kathina 5/10
 20. Chương 14 - Phân Tích Kathina 6/10
 21. Chương 14 - Phân Tích Kathina 7/10
 22. Chương 14 - Phân Tích Kathina 8/10
 23. Chương 14 - Phân Tích Kathina 9/10
 24. Chương 15 - Nhóm 5 Của Upali 10/10
 25. Chương 16 - Nguồn Sanh Khởi 1/4
 26. Chương 16 - Nguồn Sanh Khởi 2/4
 27. Chương 16 - Nguồn Sanh Khởi 3/4
 28. Chương 16 - Nguồn Sanh Khởi 4/4
 29. Chương 17 - Sưu Tập Các Bài Kệ Phần 2
 30. Chương 18 - Các Bài Kệ Làm Xuất Mồ Hôi
 31. Chương 19 - Năm Phần - Phần 1 Phẩm Hành Sự - Phần 2 Phẩm Điều Lợi Ích - Phần 3 Phẩm Đã Được Qui Định
 32. Chương 19 - Năm Phần - Phần 4 Phẩm Điều Chưa Được Qui Định
 33. Chương 19 - Năm Phần - Phần 5 Phẩm Chín Cách Xếp Loại
Người dịch
Tỳ-khưu Indacanda Nguyệt Thiên
Người đọc
Hoàng Ly, Hùng Thanh, Tuấn Anh
Người gửi
dieuphapam
Tải về
776
Xem
3,087
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top