Tạng Luật - Phân Tích Giới Tỳ-Khưu Tập 1

Tạng Luật - Phân Tích Giới Tỳ-Khưu Tập 1


Tạng Luật (Vinayapiṭaka) thuộc về Tam Tạng (Tipiṭaka) là những lời dạy và quy định của đức Phật về các vấn đề có liên quan đến cuộc sống và sự sinh hoạt của các thành viên cũng như các công việc của hội chúng, trong đó chủ yếu đề cập đến tỳ khưu, một phần dành cho tỳ khưu ni, đồng thời một số vấn đề có thể áp dụng cho hàng tại gia cư sĩ cũng được tìm thấy.

Chúng ta biết được rằng mỗi khi điều học được quy định, trước tiên có sự chỉ trích và chê bai về việc làm hay lời nói nào đó của các vị xuất gia, việc chỉ trích và chê bai lan rộng khiến các tỳ khưu nghe được và cuối cùng đến tai đức Phật.

Về các sự chỉ trích và chê bai, đa số phát xuất từ hàng tại gia có thể là các cư sĩ đã quy y, những người theo ngoại đạo, hoặc quần chúng bình thường, kế đến do các vị đã xuất gia, chỉ một vài trường hợp do phi nhân hạng trên hoặc dưới. Thông thường, đức Phật triệu tập các tỳ khưu lại, xác định vấn đề, khiển trách và giáo huấn, rồi mới quy định điều học. Mỗi lần như vậy, đức Phật luôn khẳng định về mười điều lợi ích của việc làm ấy như sau:
Nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của Chánh Pháp, và nhằm sự hỗ trợ Luật.”
(Trích Lời giới thiệu)

Mục lục:
 1. Chương Veranja 1/2
 2. Chương Veranja 2/2
 3. Chương Parajika thứ 1 - Tụng phẩm Sudina 1/2
 4. Chương Parajika thứ 1 - Tụng phẩm Sudina 2/2
 5. Chương Parajika thứ 1 - Tụng phẩm Che đậy 1/18
 6. Chương Parajika thứ 1 - Tụng phẩm Che đậy 2/18
 7. Chương Parajika thứ 1 - Tụng phẩm Che đậy 3/18
 8. Chương Parajika thứ 1 - Tụng phẩm Che đậy 4/18
 9. Chương Parajika thứ 1 - Tụng phẩm Che đậy 5/18
 10. Chương Parajika thứ 1 - Tụng phẩm Che đậy 6/18
 11. Chương Parajika thứ 1 - Tụng phẩm Che đậy 7/18
 12. Chương Parajika thứ 1 - Tụng phẩm Che đậy 8/18
 13. Chương Parajika thứ 1 - Tụng phẩm Che đậy 9/18
 14. Chương Parajika thứ 1 - Tụng phẩm Che đậy 10/18
 15. Chương Parajika thứ 1 - Tụng phẩm Che đậy 11/18
 16. Chương Parajika thứ 1 - Tụng phẩm Che đậy 12/18
 17. Chương Parajika thứ 1 - Tụng phẩm Che đậy 13/18
 18. Chương Parajika thứ 1 - Tụng phẩm Che đậy 14/18
 19. Chương Parajika thứ 1 - Tụng phẩm Che đậy 15/18
 20. Chương Parajika thứ 1 - Tụng phẩm Che đậy 16/18
 21. Chương Parajika thứ 1 - Tụng phẩm Che đậy 17/18
 22. Chương Parajika thứ 1 - Tụng phẩm Che đậy 18/18
 23. Chương Parajika thứ 1 - Tụng phẩm thứ ba 1/2
 24. Chương Parajika thứ 1 - Tụng phẩm thứ ba 2/2
 25. Chương Parajika thứ 2 - Tụng phẩm thứ nhất 1/2
 26. Chương Parajika thứ 2 - Tụng phẩm thứ nhất 2/2
 27. Chương Parajika thứ nhì - Tụng phẩm thứ hai 1/3
 28. Chương Parajika thứ nhì - Tụng phẩm thứ hai 2/3
 29. Chương Parajika thứ nhì - Tụng phẩm thứ hai 3/3
 30. Chương Parajika thứ ba - Tụng phẩm thứ nhất 1/2
 31. Chương Parajika thứ ba - Tụng phẩm thứ nhất 2/2
 32. Chương Parajika thứ ba - Tụng phẩm thứ nhì 1/2
 33. Chương Parajika thứ ba - Tụng phẩm thứ nhì 2/2
 34. Chương Parajika thứ tư - Pháp Thượng Nhân chưa thực chứng 1/8
 35. Chương Parajika thứ tư - Pháp Thượng Nhân chưa thực chứng 2/8
 36. Chương Parajika thứ tư - Pháp Thượng Nhân chưa thực chứng 3/8
 37. Chương Parajika thứ tư - Pháp Thượng Nhân chưa thực chứng 4/8
 38. Chương Parajika thứ tư - Pháp Thượng Nhân chưa thực chứng 5/8
 39. Chương Parajika thứ tư - Pháp Thượng Nhân chưa thực chứng 6/8
 40. Chương Parajika thứ tư - Pháp Thượng Nhân chưa thực chứng 7/8
 41. Chương Parajika thứ tư - Pháp Thượng Nhân chưa thực chứng 8/8
 42. Chương Tăng Tàng - Điều Tăng Tàng thứ nhất 1/4
 43. Chương Tăng Tàng - Điều Tăng Tàng thứ nhất 2/4
 44. Chương Tăng Tàng - Điều Tăng Tàng thứ nhất 3/4
 45. Chương Tăng Tàng - Điều Tăng Tàng thứ nhất 4/4
 46. Chương Tăng Tàng - Điều Tăng Tàng thứ nhì 1/3
 47. Chương Tăng Tàng - Điều Tăng Tàng thứ nhì 2/3
 48. Chương Tăng Tàng - Điều Tăng Tàng thứ nhì 3/3
 49. Chương Tăng Tàng - Điều Tăng Tàng thứ ba 1/2
 50. Chương Tăng Tàng - Điều Tăng Tàng thứ ba 2/2
 51. Chương Tăng Tàng - Điều Tăng Tàng thứ tư
 52. Chương Tăng Tàng - Điều Tăng Tàng thứ năm 1/30
 53. Chương Tăng Tàng - Điều Tăng Tàng thứ năm 2/30
 54. Chương Tăng Tàng - Điều Tăng Tàng thứ năm 3/30
 55. Chương Tăng Tàng - Điều Tăng Tàng thứ năm 4/30
 56. Chương Tăng Tàng - Điều Tăng Tàng thứ năm 5/30
 57. Chương Tăng Tàng - Điều Tăng Tàng thứ năm 6/30
 58. Chương Tăng Tàng - Điều Tăng Tàng thứ năm 7/30
 59. Chương Tăng Tàng - Điều Tăng Tàng thứ năm 8/30
 60. Chương Tăng Tàng - Điều Tăng Tàng thứ năm 9/30
 61. Chương Tăng Tàng - Điều Tăng Tàng thứ năm 10/30
 62. Chương Tăng Tàng - Điều Tăng Tàng thứ năm 11/30
 63. Chương Tăng Tàng - Điều Tăng Tàng thứ năm 12/30
 64. Chương Tăng Tàng - Điều Tăng Tàng thứ năm 13/30
 65. Chương Tăng Tàng - Điều Tăng Tàng thứ năm 14/30
 66. Chương Tăng Tàng - Điều Tăng Tàng thứ năm 15/30
 67. Chương Tăng Tàng - Điều Tăng Tàng thứ năm 16/30
 68. Chương Tăng Tàng - Điều Tăng Tàng thứ năm 17/30
 69. Chương Tăng Tàng - Điều Tăng Tàng thứ năm 18/30
 70. Chương Tăng Tàng - Điều Tăng Tàng thứ năm 19/30
 71. Chương Tăng Tàng – Điều Tăng Tàng thứ năm 20–30
 72. Chương Tăng Tàng – Điều Tăng Tàng thứ năm 21–30
 73. Chương Tăng Tàng – Điều Tăng Tàng thứ năm 22–30
 74. Chương Tăng Tàng – Điều Tăng Tàng thứ năm 23–30
 75. Chương Tăng Tàng – Điều Tăng Tàng thứ năm 24–30
 76. Chương Tăng Tàng – Điều Tăng Tàng thứ năm 25–30
 77. Chương Tăng Tàng – Điều Tăng Tàng thứ năm 26–30
 78. Chương Tăng Tàng – Điều Tăng Tàng thứ năm 27–30
 79. Chương Tăng Tàng – Điều Tăng Tàng thứ năm 28–30
 80. Chương Tăng Tàng – Điều Tăng Tàng thứ năm 29–30
 81. Chương Tăng Tàng – Điều Tăng Tàng thứ năm 30–30
 82. Chương Tăng Tàng – Điều Tăng Tàng thứ sáu 1
 83. Chương Tăng Tàng – Điều Tăng Tàng thứ sáu 2
 84. Chương Tăng Tàng – Điều Tăng Tàng thứ sáu 3
 85. Chương Tăng Tàng – Điều Tăng Tàng thứ bảy
 86. Chương Tăng Tàng – Điều Tăng Tàng thứ tám 1/2
 87. Chương Tăng Tàng – Điều Tăng Tàng thứ tám 2/2
 88. Chương Tăng Tàng – Điều Tăng Tàng thứ chín 1/3
 89. Chương Tăng Tàng – Điều Tăng Tàng thứ chín 2
 90. Chương Tăng Tàng – Điều Tăng Tàng thứ chín 3
 91. Chương Tăng Tàng – Điều Tăng Tàng thứ mười
 92. Chương Tăng Tàng – Điều Tăng Tàng thứ mười một và mười hai
 93. Chương Tăng Tàng – Điều Tăng Tàng thứ mười ba 1/2
 94. Chương Tăng Tàng – Điều Tăng Tàng thứ mười ba 2/2
 95. Chương Bất Định – Điều thứ nhất
 96. Chương Bất Định – Điều thứ nhì
Người đọc
Tuấn Anh
Người gửi
dieuphapam
Tải về
850
Xem
3,076
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top