Tạng Luật - Phân Tích Giới Tỳ-Khưu Tập 2

Tạng Luật - Phân Tích Giới Tỳ-Khưu Tập 2


Tạng Luật (Vinayapiṭaka) thuộc về Tam Tạng (Tipiṭaka) là những lời dạy và quy định của đức Phật về các vấn đề có liên quan đến cuộc sống và sự sinh hoạt của các thành viên cũng như các công việc của hội chúng, trong đó chủ yếu đề cập đến tỳ khưu, một phần dành cho tỳ khưu ni, đồng thời một số vấn đề có thể áp dụng cho hàng tại gia cư sĩ cũng được tìm thấy.

Chúng ta biết được rằng mỗi khi điều học được quy định, trước tiên có sự chỉ trích và chê bai về việc làm hay lời nói nào đó của các vị xuất gia, việc chỉ trích và chê bai lan rộng khiến các tỳ khưu nghe được và cuối cùng đến tai đức Phật.

Về các sự chỉ trích và chê bai, đa số phát xuất từ hàng tại gia có thể là các cư sĩ đã quy y, những người theo ngoại đạo, hoặc quần chúng bình thường, kế đến do các vị đã xuất gia, chỉ một vài trường hợp do phi nhân hạng trên hoặc dưới. Thông thường, đức Phật triệu tập các tỳ khưu lại, xác định vấn đề, khiển trách và giáo huấn, rồi mới quy định điều học. Mỗi lần như vậy, đức Phật luôn khẳng định về mười điều lợi ích của việc làm ấy như sau:
Nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của Chánh Pháp, và nhằm sự hỗ trợ Luật.”
(Trích Lời giới thiệu)

Mục lục:
 1. Chương Ưng Xả - Phần Y - Điều Học thứ nhất và thứ hai
 2. Chương Ưng Xả - Phần Y - Điều Học thứ ba và thứ tư
 3. Chương Ưng Xả - Phần Y - Điều Học thứ năm và thứ sáu
 4. Chương Ưng Xả - Phần Y - Điều Học thứ bảy và thứ tám
 5. Chương Ưng Xả - Phần Y - Điều Học thứ chín và thứ mười
 6. Chương Ưng Xả - Phần Tơ Tầm - Điều Học thứ nhất đến thứ ba
 7. Chương Ưng Xả - Phần Tơ Tầm - Điều Học thứ tư đến thứ sáu
 8. Chương Ưng Xả - Phần Tơ Tầm - Điều Học thứ bảy và thứ tám
 9. Chương Ưng Xả - Phần Tơ Tầm - Điều Học thứ chín và thứ mười
 10. Chương Ưng Xả - Phần Bình Bát - Điều Học thứ nhất và thứ hai
 11. Chương Ưng Xả - Phần Bình Bát - Điều Học thứ ba và thứ tư
 12. Chương Ưng Xả - Phần Bình Bát - Điều Học thứ năm đến thứ bảy
 13. Chương Ưng Xả - Phần Bình Bát - Điều Học thứ tám đến thứ mười
 14. Chương Ưng Đối Trị - Phần Nói Dối - Điều Học thứ nhất phần 1/8
 15. Chương Ưng Đối Trị - Phần Nói Dối - Điều Học thứ nhất phần 2/8
 16. Chương Ưng Đối Trị - Phần Nói Dối - Điều Học thứ nhất phần 3/8
 17. Chương Ưng Đối Trị - Phần Nói Dối - Điều Học thứ nhất phần 4/8
 18. Chương Ưng Đối Trị - Phần Nói Dối - Điều Học thứ nhất phần 5/8
 19. Chương Ưng Đối Trị - Phần Nói Dối - Điều Học thứ nhất phần 6/8
 20. Chương Ưng Đối Trị - Phần Nói Dối - Điều Học thứ nhất phần 7/8
 21. Chương Ưng Đối Trị - Phần Nói Dối - Điều Học thứ nhất phần 8/8
 22. Chương Ưng Đối Trị - Phần Nói Dối - Điều Học thứ nhì phần 1/6
 23. Chương Ưng Đối Trị - Phần Nói Dối - Điều Học thứ nhì phần 2/6
 24. Chương Ưng Đối Trị - Phần Nói Dối - Điều Học thứ nhì phần 3/6
 25. Chương Ưng Đối Trị - Phần Nói Dối - Điều Học thứ nhì phần 4/6
 26. Chương Ưng Đối Trị - Phần Nói Dối - Điều Học thứ nhì phần 5/6
 27. Chương Ưng Đối Trị - Phần Nói Dối - Điều Học thứ nhì phần 6/6
 28. Chương Ưng Đối Trị - Phần Nói Dối - Điều Học thứ ba
 29. Chương Ưng Đối Trị - Phần Nói Dối - Điều Học thứ tư đến thứ sáu
 30. Chương Ưng Đối Trị - Phần Nói Dối - Điều Học thứ bảy
 31. Chương Ưng Đối Trị - Phần Nói Dối - Điều Học thứ tám
 32. Chương Ưng Đối Trị - Phần Nói Dối - Điều Học thứ tám (tiếp theo) và thứ chín
 33. Chương Ưng Đối Trị - Phần Nói Dối - Điều Học thứ mười - Phần Thảo Mộc - ĐH 1 và ĐH 2
 34. Chương Ưng Xả Đối Trị - Phần Thảo Mộc - Điều Học thứ ba đến thứ năm
 35. Chương Ưng Xả Đối Trị - Phần Thảo Mộc - Điều Học thứ sáu đến thứ chín
 36. Chương Ưng Xả Đối Trị - Phần Thảo Mộc - Điều Học thứ chín (tt) và thứ mười
 37. Chương Ưng Xả Đối Trị - Phần Giáo Giới - Điều Học thứ nhất
 38. Chương Ưng Xả Đối Trị - Phần Giáo Giới - Điều Học thứ hai đến thứ tư
 39. Chương Ưng Xả Đối Trị - Phần Giáo Giới - Điều Học thứ năm đến thứ bảy
 40. Chương Ưng Xả Đối Trị - Phần Giáo Giới - Điều Học thứ tám đến thứ mười
 41. Chương Ưng Xả Đối Trị - Phần Vật Thực - Điều Học thứ nhất và thứ hai
 42. Chương Ưng Xả Đối Trị - Phần Vật Thực - Điều Học thứ ba và thứ tư
 43. Chương Ưng Xả Đối Trị - Phần Vật Thực - Điều Học thứ năm đến thứ bảy
 44. Chương Ưng Xả Đối Trị - Phần Vật Thực - Điều Học thứ tám đến thứ mười
 45. Chương Ưng Xả Đối Trị - Phần Đạo Sĩ Lõa Thể - Điều Học thứ nhất và thứ hai
 46. Chương Ưng Xả Đối Trị - Phần Đạo Sĩ Lõa Thể - Điều Học thứ ba đến thứ năm
 47. Chương Ưng Xả Đối Trị - Phần Đạo Sĩ Lõa Thể - Điều Học thứ sáu và thứ bảy
 48. Chương Ưng Xả Đối Trị - Phần Đạo Sĩ Lõa Thể - Điều Học thứ tám đến thứ mười
 49. Chương Ưng Xả Đối Trị - Phần Uống Rượu - Điều Học thứ nhất đến thứ ba
 50. Chương Ưng Xả Đối Trị - Phần Uống Rượu - Điều Học thứ tư đến thứ sáu
 51. Chương Ưng Xả Đối Trị - Phần Uống Rượu - Điều Học thứ bảy đến thứ mười
 52. Chương Ưng Xả Đối Trị - Phần Có Sinh Vật - Điều Học thứ nhất đến thứ tư
 53. Chương Ưng Xả Đối Trị - Phần Có Sinh Vật - Điều Học thứ năm đến thứ bảy
 54. Chương Ưng Xả Đối Trị - Phần Có Sinh Vật - Điều Học thứ tám và thứ chín
 55. Chương Ưng Xả Đối Trị - Phần Có Sinh Vật - Điều Học thứ mười
 56. Chương Ưng Xả Đối Trị - Phần Theo Pháp - Điều Học thứ nhất đến thứ tư
 57. Chương Ưng Xả Đối Trị - Phần Theo Pháp - Điều Học thứ năm đến thứ tám
 58. Chương Ưng Xả Đối Trị - Phần Theo Pháp - Điều Học thứ chín đến thứ mười hai
 59. Chương Ưng Xả Đối Trị - Phần Báu Vật - Điều Học thứ nhất và thứ hai
 60. Chương Ưng Xả Đối Trị - Phần Báu Vật - Điều Học thứ ba
 61. Chương Ưng Xả Đối Trị - Phần Báu Vật - Điều Học thứ năm đến thứ bảy
 62. Chương Ưng Xả Đối Trị - Phần Báu Vật - Điều Học thứ tám đến thứ mười
 63. Chương Ưng Phát Lộ - Điều Học thứ nhất và thứ hai
 64. Chương Ưng Phát Lộ - Điều Học thứ ba và thứ tư
 65. Chương Ưng Học - 26 Điều Về Sự Đứng Đắn - Phần Tròn Đều
 66. Chương Ưng Học - Phần Cười Vang
 67. Chương Ưng Học - Phần Chống Nạnh
 68. Chương Ưng Học - Phần Nghiêm Trang
 69. Chương Ưng Học - Phần Vắt Cơm
 70. Chương Ưng Học - Phần Tiếng Sột Sột
 71. Chương Ưng Học - 16 Điều Liên Quan Đến Thuyết Pháp
 72. Chương Ưng Học - Phần Giày Dép
 73. Chương Ưng Học - Phần Giày Dép (tiếp theo)
 74. Chương Ưng Học - Các Pháp Dàn Xếp Tranh Tụng
Người dịch
Tỳ-khưu Indacanda Nguyệt Thiên
Người đọc
Tuấn Anh
Người gửi
dieuphapam
Tải về
690
Xem
2,525
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top