Tạng Luật - Phật Giáo Nguyên Thủy - Phân Tích Giới Tỳ-Khưu Ni

Tạng Luật - Phật Giáo Nguyên Thủy - Phân Tích Giới Tỳ-Khưu Ni


Phân tích giới Tỳ-Khưu Ni là phần thứ hai của bộ phân tích giới bổn thuộc về Tạng Luật, phần thứ nhất là phân tích giới Tỳ-Khưu được trình bày với tên gọi là Đại Phân Tích. Tổng cộng điều học của các Tỳ-Khưu Ni gồm có 311 điều được phân chia như sau:

1) 8 Bất cộng trụ (Pārājika)
2) 17 Tăng tàng (Saṅghādisesa)
3) 30 Ưng xả đối trị (Nissaggiya Pācittiya)
4) 166 Ưng đối trị (Pācittiya)
5) 8 Ưng phát lộ (Pāṭidesanīya)
6) 75 Ưng học (Sekhiya)
7) 7 Các pháp dàn xếp tranh tụng (Adhikaraṇasamathā Dhammā)

Tuy nhiên chỉ các điều quy định được trình bày trong tập này còn những điều quy định chung cho tỳ khưu và Tỳ-khưu ni (sādhāraṇapaññatti) cần phải xem ở Phân Tích Giới Tỳ-Khưu. Ngài Buddhaghosa trong Chú Giải Tạng Luật (Samantapāsādikā) đã giúp chúng ta xác định những điều học chung này, tuy nhiên thứ tự các điều học trong giới bổn đầy đủ của các Tỳ-khưu ni được trình bày như thế nào không thấy ngài đề cập đến.
(Trích lời giới thiệu)

Mục lục:
 1. Lời giới thiệu
 2. Chương Parajika - Điều thứ nhất và thứ hai
 3. Chương Parajika - Điều thứ ba và thứ tư
 4. Chương 17 Pháp - 17 Điều Tăng Tàng Sanghadisesa thứ nhất và hai
 5. Chương 17 Pháp - 17 Điều Tăng Tàng Sanghadisesa thứ ba và tư
 6. Chương 17 Pháp - 17 Điều Tăng Tàng Sanghadisesa thứ năm và sáu
 7. Chương 17 Pháp - 17 Điều Tăng Tàng Sanghadisesa thứ bảy
 8. Chương 17 Pháp - 17 Điều Tăng Tàng Sanghadisesa thứ tám
 9. Chương 17 Pháp - 17 Điều Tăng Tàng Sanghadisesa thứ chín
 10. Chương 17 Pháp - 17 Điều Tăng Tàng Sanghadisesa thứ mười
 11. Chương Nissaggiya - 30 Điều Ưng Xả - Phần Bình Bát điều thứ nhất và hai
 12. Chương Nissaggiya - 30 Điều Ưng Xả - Phần Bình Bát điều thứ ba và tư
 13. Chương Nissaggiya - 30 Điều Ưng Xả - Phần Bình Bát điều thứ năm và sáu
 14. Chương Nissaggiya - 30 Điều Ưng Xả - Phần Bình Bát điều thứ bảy và tám
 15. Chương Nissaggiya - 30 Điều Ưng Xả - Phần Bình Bát điều thứ chín và mười
 16. Chương Nissaggiya - 30 Điều Ưng Xả - Phần Y điều học thứ nhất và hai
 17. Chương Pacittiya - Ưng Đối Trị - Phần Tỏi - Điều học thứ nhất đến thứ tư
 18. Chương Pacittiya - Ưng Đối Trị - Phần Tỏi - Điều học thứ năm đến thứ bảy
 19. Chương Pacittiya - Ưng Đối Trị - Phần Tỏi - Điều học thứ tám đến thứ mười
 20. Chương Pacittiya - Ưng Đối Trị - Phần Bóng - Điều học thứ nhất đến thứ ba
 21. Chương Pacittiya - Ưng Đối Trị - Phần Bóng - Điều học thứ tư đến thứ sáu
 22. Chương Pacittiya - Ưng Đối Trị - Phần Bóng - Điều học thứ bảy đến thứ mười
 23. Chương Pacittiya - Ưng Đối Trị - Phần Lõa Thể - Điều học thứ nhất đến thứ tư
 24. Chương Pacittiya - Ưng Đối Trị - Phần Lõa Thể - Điều học thứ năm đến thứ bảy
 25. Chương Pacittiya - Ưng Đối Trị - Phần Lõa Thể - Điều học thứ tám đến thứ mười
 26. Chương Pacittiya - Ưng Đối Trị - Phần Dùng Chung - Điều học thứ nhất đến thứ tư
 27. Chương Pacittiya - Ưng Đối Trị - Phần Dùng Chung - Điều học thứ năm đến thứ bảy
 28. Chương Pacittiya - Ưng Đối Trị - Phần Dùng Chung - Điều học thứ tám đến thứ mười
 29. Chương Pacittiya - Ưng Đối Trị - Phần Nhà Triễn Lãm Tranh - Điều học thứ nhất đến thứ tư
 30. Chương Pacittiya - Ưng Đối Trị - Phần Nhà Triễn Lãm Tranh - Điều học thứ năm đến thứ bảy
 31. Chương Pacittiya - Ưng Đối Trị - Phần Nhà Triễn Lãm Tranh - Điều học thứ tám đến thứ mười
 32. Chương Pacittiya - Ưng Đối Trị - Phần Tu viện - Điều học thứ nhất đến thứ ba
 33. Chương Pacittiya - Ưng Đối Trị - Phần Tu viện - Điều học thứ tư đến thứ bảy
 34. Chương Pacittiya - Ưng Đối Trị - Phần Tu viện - Điều học thứ tám đến thứ mười
 35. Chương Pacittiya - Ưng Đối Trị - Phần Sản Phụ - Điều học thứ nhất đến thứ ba
 36. Chương Pacittiya - Ưng Đối Trị - Phần Sản Phụ - Điều học thứ tư đến thứ sáu
 37. Chương Pacittiya - Ưng Đối Trị - Phần Sản Phụ - Điều học thứ bảy đến thứ mười
 38. Chương Pacittiya - Ưng Đối Trị - Phần Thiếu Nữ - Điều học thứ nhất đến thứ ba
 39. Chương Pacittiya - Ưng Đối Trị - Phần Thiếu Nữ - Điều học thứ tư đến thứ sáu
 40. Chương Pacittiya - Ưng Đối Trị - Phần Thiếu Nữ - Điều học thứ bảy đến thứ chín
 41. Chương Pacittiya - Ưng Đối Trị - Phần Thiếu Nữ - Điều học thứ mười đến thứ mười ba
 42. Chương Pacittiya - Ưng Đối Trị - Phần Dù Dép - Điều học thứ nhất đến thứ tư
 43. Chương Pacittiya - Ưng Đối Trị - Phần Dù Dép - Điều học thứ năm đến thứ mười
 44. Chương Pacittiya - Ưng Đối Trị - Phần Dù Dép - Điều học thứ mười một đến thứ mười ba
 45. Chương Patidesaniya Ưng Phát Lộ - 8 Điều Ưng Phát Lộ phần 1-2
 46. Chương Patidesaniya Ưng Phát Lộ - 8 Điều Ưng Phát Lộ phần 2-2
 47. Chương Sekhiya - Ưng Học
Nhà xuất bản
Tôn Giáo
Người dịch
Tỳ-khưu Indacanda Nguyệt Thiên
Người đọc
Hoàng Ly
Người gửi
dieuphapam
Tải về
913
Xem
3,287
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top