Tạng Luật - Phật Giáo Nguyên Thủy - Phân Tích Giới Tỳ-Khưu Ni

Tạng Luật - Phật Giáo Nguyên Thủy - Phân Tích Giới Tỳ-Khưu Ni


Phân tích giới Tỳ-Khưu Ni là phần thứ hai của bộ phân tích giới bổn thuộc về Tạng Luật, phần thứ nhất là phân tích giới Tỳ-Khưu được trình bày với tên gọi là Đại Phân Tích. Tổng cộng điều học của các Tỳ-Khưu Ni gồm có 311 điều được phân chia như sau:

1) 8 Bất cộng trụ (Pārājika)
2) 17 Tăng tàng (Saṅghādisesa)
3) 30 Ưng xả đối trị (Nissaggiya Pācittiya)
4) 166 Ưng đối trị (Pācittiya)
5) 8 Ưng phát lộ (Pāṭidesanīya)
6) 75 Ưng học (Sekhiya)
7) 7 Các pháp dàn xếp tranh tụng (Adhikaraṇasamathā Dhammā)

Tuy nhiên chỉ các điều quy định được trình bày trong tập này còn những điều quy định chung cho tỳ khưu và Tỳ-khưu ni (sādhāraṇapaññatti) cần phải xem ở Phân Tích Giới Tỳ-Khưu. Ngài Buddhaghosa trong Chú Giải Tạng Luật (Samantapāsādikā) đã giúp chúng ta xác định những điều học chung này, tuy nhiên thứ tự các điều học trong giới bổn đầy đủ của các Tỳ-khưu ni được trình bày như thế nào không thấy ngài đề cập đến.
(Trích lời giới thiệu)
Nhà xuất bản
Tôn Giáo
Người dịch
Tỳ-khưu Indacanda Nguyệt Thiên
Người đọc
Hoàng Ly
Người gửi
dieuphapam
Tải về
147
Xem
878
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings
Top