Tổng Tập Giới Pháp Xuất Gia - Bồ Tát Giới

Tổng Tập Giới Pháp Xuất Gia - Bồ Tát Giới

Tác giả
Tỷ-kheo Trí Quang

Ghi Sau Khi Duyệt Bồ Tát Giới Phạn Võng

Thành thực mà nói, tôi chưa có được niềm tin rằng mỗi khi có thể bị tai nạn gì thì nên tụng Bồ tát giới Phạn võng, nhưng có một điều rõ rệt là mỗi khi làm gì cho giới ấy thì đang bịnh cũng thư thái thấy rõ. Từ trước đến nay đã có 5 lần như vậy.

Tôi tự ghi tiểu truyện để sau Bồ tát giới Phạn võng là cố ý. Khi được bổn sư là ngài Phổ minh truyền cho giới ấy, thì từ đó đến nay thật sự tôi chưa có một nỗi xúc động nào tương tự. Thế rồi gần 50 năm nay, tôi có gì đáng gọi là làm, là biểu diện của cái nỗi xúc động ấy. Và lời ghi này chính là lòng biết ơn của tôi.

Bồ tát giới Phạn võng phải được gọi là Đại thừa giới. Đại thừa giới là bản nguyên của chúng sinh, là Phật tánh đầy phẩm chất Phật. Đại thừa giới xác nhận thân là thân chúng sinh, tâm là tâm chúng sinh, nhưng thân ấy tâm ấy đều nhập cả vào giới pháp Phật tánh: đều đem ra mà thọ và trì Đại thừa giới. Đại thừa giới căn cứ quan điểm hiếu thuận: hiếu thuận với tất cả chính là giữ giới. Đại thừa giới lại xác định là cái Phật đi, cái Phật làm, nên thọ giới ấy là nhập vào cương vị của Phật.
Căn bản của Đại thừa giới là gì? Một là tự tín mình sẽ là Phật, như Phật là Phật đã thành. Hai là tôn thờ vị thầy gọi là pháp sư đại thừa (để được dạy cho Đại thừa giới, truyền cho giới ấy, hướng dẫn, khuyến tiến và giám hộ sự giữ giới ấy).

Đại thừa giới đã tạo ra bao nhiêu tập tục tốt đẹp: hiếu thuận, phóng sinh, nuôi bịnh, chữa bịnh ...

Đại thừa giới đặc biệt nghiêm khắc răn dạy sự trung thành với Phật pháp tăng: cấm xu phụ quyền thế, cấm phỉ báng đồng đạo, cấm thuyết pháp hại đạo, cấm không cứu chuộc đồng đạo, cấm nạp tăng tịch cho chính quyền, cấm mặc cho đồng đạo bị chính quyền sai sử ... Đại thừa giới lại cấm trở ngại sự xuất gia hành đạo, sự kiến thiết tự viện, sư tạo lập đạo tràng ... Đặc biệt hơn nữa, Đại thừa giới cấm hại nước hại dân: làm gián điệp, nhất là gián điệp ngoại giao ... Chỉ có thế mà thôi, Đại thừa giới cũng đã là 1 vị Hộ pháp.

Mười sáu tháng tư, 2537

Trí Quang

Mục lục:
 1. Bồ Tát Giới - Chánh Văn
 2. 48 Giới Nhẹ Của Bồ Tát Giới Phạn Võng phần 12
 3. 48 Giới Nhẹ Của Bồ Tát Giới Phạn Võng 2/2
 4. Bồ Tát Giới - Lược Giải phần 1/9
 5. Bồ Tát Giới - Lược Giải phần 2/9
 6. Bồ Tát Giới - Lược Giải phần 3/9
 7. Bồ Tát Giới - Lược Giải phần 4/9
 8. Bồ Tát Giới - Lược Giải phần 5/9
 9. Bồ Tát Giới - Lược Giải phần 6/9
 10. Bồ Tát Giới - Lược Giải phần 7/9
 11. Bồ Tát Giới - Lược Giải phần 8/9
 12. Bồ Tát Giới - Lược Giải phần 9/9
Nhà xuất bản
Văn Hóa Sài Gòn
Người đọc
Tuấn Anh
Người gửi
dieuphapam
Tải về
791
Xem
2,692
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top