Tổng Tập Giới Pháp Xuất Gia - Kính Phụng Kinh Di Giáo

Tổng Tập Giới Pháp Xuất Gia - Kính Phụng Kinh Di Giáo

Tác giả
Tỷ kheo Trí Quang biên tập

Mười điều tâm niệm
1- Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sanh.
2- Ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy.
3- Cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo.
4- Xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường.
5- Việc làm đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng khinh thường kiêu ngạo.
6- Giao tiếp thì đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.
7- Với người thì đừng mong tất cả điều thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu căng.
8- Thi ân thì đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân có tính mưu đồ.
9- Thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì si mê phải động.
10- Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả.
Bởi vậy, Đức Phật dạy :
Lấy bệnh khổ làm thuốc thần,
Lấy hoạn nạn làm giải thoát,
Lấy khúc mắc làm thú vị,
Lấy ma quân làm bạn đạo,
Lấy khó khăn làm thích thú,
Lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đở,
Lấy người chống đối làm nơi giao du,
Coi thi ân như đôi dép bỏ,
Lấy sự xả lợi làm vinh hoa,
Lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hạnh.
Nếu chấp nhận trở ngại thì lại thông suốt, mà cầu thông suốt thì sẽ bị trở ngại.

Bởi vậy, Phật dạy lấy bịnh khổ làm thuốc thần, lấy hoạn nạn làm giải thoát, lấy khúc mắc làm thú vị, lấy ma quân làm bạn đạo, lấy khó khăn làm thích thú, lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ, lấy người chống đối làm nơi giao du, coi thi ân như đôi dép bỏ, lấy sự xả lợi làm vinh hoa, lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hạnh. Nên chấp nhận trở ngại thì lại thông suốt, mà cầu mong thông suốt thì sẽ bị trở ngại. Thế Tôn thực hiện tuệ giác Bồ đề ngay trong mọi sự trở ngại. Ương Quật hành hung, Đề Bà quấy phá, mà Ngài giáo hóa cho thành đạo cả. Như vậy há không phải chính sự chống đối lại làm sự thuận lợi và sự phá hoại lại làm sự tác thành, hay sao?

Ngày nay, những người học đạo, trước hết không dấn mình vào trong mọi sự trở ngại, nên khi trở ngại ập đến thì không thể ứng phó. Chánh pháp chí thượng vì vậy mất hết, đáng tiếc đáng hận biết ngần nào?

(Thay lời tựa)

Mục lục:
  1. Kính Phụng Kinh Di Giáo - Chánh Văn
  2. Kính Phụng Kinh Di Giáo - Lược Giải phần 1/5
  3. Kính Phụng Kinh Di Giáo - Lược Giải phần 2/5
  4. Kính Phụng Kinh Di Giáo - Lược Giải phần 3/5
  5. Kính Phụng Kinh Di Giáo - Lược Giải phần 4/5
  6. Kính Phụng Kinh Di Giáo - Lược Giải phần 5/5
Nhà xuất bản
Văn Hóa Sài Gòn
Người đọc
Tuấn Anh
Người gửi
dieuphapam
Tải về
668
Xem
3,101
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top