Tác giả
Thích Nhất Hạnh

Chúng ta biết rằng ngay chính trong thời Bụt còn tại thế mà nhiều người vẫn không hiểu được lời Bụt dạy, vẫn diễn giải lời Bụt một cách sai lầm. Nhiều khi Bụt phải gọi người đó tới hỏi: ‘‘Thầy nghe như thế nào mà thầy nói như vậy?’’ Không những người ngoài đời hiểu lầm giáo lý của Bụt, mà cả trong giáo đoàn cũng có nhiều người hiểu lầm nữa. đọc kinh Người Bắt Rắn, chúng ta đã thấy chính đệ tử của Bụt đã hiểu lầm Bụt, ngay trong khi Bụt còn tại thế. Vậy thì trong 400 năm, 500 năm sau ngày Bụt nhập diệt, truyền thừa lại những lời của Bụt bằng trí nhớ, bằng cách truyền miệng, thế nào cũng có sai lầm. Sai lầm không những vì nhớ lầm mà thôi, mà còn vì cách hiểu và hành trì không đúng. Khi hiểu sai rồi hành trì sai, thì những lời Bụt dạy truyền lại cũng sai luôn.

Vì vậy chúng ta phải rất cẩn thận trong khi học đạo Bụt, và đừng bị kẹt vào những câu những chữ ở trong kinh. Trong truyền thống Đại thừa có câu ‘‘y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan’’, nghĩa là nếu quý vị nương vào kinh mà giải nghĩa từng chữ, từng câu một thì thế nào cũng nói oan cho các đức Bụt trong ba đời. Nhưng cũng phải biết câu thứ hai ‘‘ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết’’, nghĩa là nếu quý vị bỏ một chữ trong kinh đi thì những điều quý vị nói sẽ có thể tương tự những điều ma quỷ nói. Một mặt mình không thể bỏ kinh được, một mặt mình không nên quá chấp vào từng chữ từng câu để cắt nghĩa. Đó là thái độ khôn ngoan của những người học Phật. Phải nương vào kinh, nhưng sử dụng kinh với tất cả sự thông minh và khôn khéo của mình thì mới không bị kẹt quá vào những câu những chữ trong kinh điển.

(Phật pháp căn bản - bài thứ nhất)

Mục lục:
 1. Phật pháp căn bản - bài thứ nhất
 2. Tứ tất đàn - 4 tiêu chuẩn về sự thật
 3. Phật pháp căn bản - bài thứ hai
 4. Duyên thời
 5. Phật pháp căn bản - bài thứ ba
 6. Tam chuyển
 7. Phật pháp căn bản - bài thứ tư
 8. 5 ngũ uẩn
 9. Phật pháp căn bản - bài thứ năm
 10. Phật pháp căn bản - bài thứ sáu
 11. Phật pháp căn bản - bài thứ bảy
 12. Tư duy ở trình độ xuất thế gian
 13. Phật pháp căn bản - bài thứ tám
 14. Bài thực tập chánh ngữ
 15. Phật pháp căn bản - bài thứ chín
 16. Phép tu im lặng
 17. Phật pháp căn bản - bài thứ mười
 18. Chánh niệm là nuôi dưỡng
 19. Phật pháp căn bản - bài thứ mười một
 20. Quán niệm thân trong thân
 21. Phật pháp căn bản - bài thứ mười hai
 22. Chánh niệm nuôi dưỡng các phần khác của thánh đạo
 23. Phật pháp căn bản - bài thứ mười ba
 24. Tịnh độ là ở đây
 25. Phật pháp căn bản - bài thứ mười bốn
 26. Phật pháp căn bản - bài thứ mười lăm
 27. Phật pháp căn bản - bài thứ mười sáu
 28. Bụt đang có mặt
 29. Phật pháp căn bản - bài thứ mười bảy
 30. Không, Giả và Trung
 31. Phật pháp căn bản - bài thứ mười tám
 32. Thực tập 5 cái lạy
 33. Phật pháp căn bản - bài thứ mười chín
 34. Phật pháp căn bản - bài thứ hai mươi
 35. Phật pháp căn bản - bài thứ hai mươi mốt
 36. Liên hệ giữa mười hai nhân duyên
 37. Phật pháp căn bản - bài thứ hai mươi hai
 38. Phật pháp căn bản - bài thứ hai mươi hai (tiếp theo)
 39. Phật pháp căn bản - bài thứ hai mươi ba
 40. Phật pháp căn bản - bài thứ hai mươi bốn
Nhà xuất bản
Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh
Người đọc
Kim Phụng, Huy Hồ, Tuấn Anh, Kiều Hạnh
Người gửi
dieuphapam
Tải về
7,100
Xem
7,100
Phát hành
Cập nhật
Điểm
5.00 star(s) 1 ratings

Các tác phẩm khác

Top