Trầm Hương

Âm nhạc Phật Giáo - tác phẩm Trầm Hương

  1. Phát tâm Hưng
    Phát tâm Hưng
    5/5,
    thật là bình yên. không thể nói bằng lời chỉ cảm nhận bằng Tâm