chuyện vãng sanh

  1. dieuphapam

    Chuyện Vãng Sanh Tập 3

    Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính thưa chư liên hữu gần xa, đại sư Ấn Quang (là vị tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông, chính là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát) đã từng chỉ dạy: "Không luận xuất gia, tại gia, đều phải trên kính dưới hòa, nhẫn điều người không thể nhẫn, làm việc...
  2. D

    Chuyện vãng sanh ở Việt nam

    Sưu tập những câu chuyện vãng sanh có thật trong thời hiện đại. Do Nhóm Liên hữu Miễn Nam Đất Việt thực hiện. Hy vọng mọi người cùng góp sức truyền rộng những câu chuyện này, củng cố niềm tin cho những người tu tập pháp môn Tịnh độ.
Top