cổ xe đại giác

  1. dieuphapam

    Cổ Xe Đại Giác (Mahābodhiyanā)

    Ba-la-mật (Pārāmīs) là những phẩm chất cao quý như bố thí, trì giới, v.v…đi kèm với lòng bi mẫn và Trí Hiểu Biết về những phương tiện thiện xảo, và nhất là không bị ô nhiễm bởi tham ái, kiêu mạn và tà kiến. Ba-la-mật (Pārāmīs) dự phần vào việc thực hành Cổ xe lớn - Cổ xe đại giác...
Top