Cỗ Xe Đại Giác (Mahābodhiyanā)

Cỗ Xe Đại Giác (Mahābodhiyanā)

Tác giả
Thiền sư Pa-Auk Sayadaw

Ba-la-mật (Pārāmīs) là những phẩm chất cao quý như bố thí, trì giới, v.v…đi kèm với lòng bi mẫn và Trí Hiểu Biết về những phương tiện thiện xảo, và nhất là không bị ô nhiễm bởi tham ái, kiêu mạn và tà kiến.

Ba-la-mật (Pārāmīs) dự phần vào việc thực hành Cổ xe lớn - Cổ xe đại giác (Mahābodhiyanā) đưa đến giác ngộ

(Thiền sư Pa Auk Sadayaw)

Mục lục:
 1. Cổ xe đại giác phần 1 - Thế nào là Ba-la-mật
 2. Cổ xe đại giác phần 1 - Hoài bão mãnh liệt
 3. Hỏi và Đáp phần 1
 4. Cổ xe đại giác phần 2 - Bố thí Ba-la-mật
 5. Cổ xe đại giác phần 2 - Giới Ba-la-mật
 6. Cổ xe đại giác phần 2 - Xuất gia Ba-la-mật
 7. Cổ xe đại giác phần 2 - Trí tuệ Ba-la-mật
 8. Cổ xe đại giác phần 2 - Nhẫn nại, Chân thật và Quyết định Ba-la-mật
 9. Cổ xe đại giác phần 2 - Tâm Từ và Xả Ba-la-mật
 10. Hỏi và đáp phần 2
 11. Hỏi và đáp phần 2 (tiếp theo)
 12. Cổ xe đại giác phần 3 - Yếu tố làm ô nhiễm Ba-la-mật
 13. Cổ xe đại giác phần 3 - Bồ tát tác trì giới như thế nào
 14. Cổ xe đại giác phần 3 - Các Ba-la-mật được phân tích như thế nào
 15. Hỏi và đáp phần 3
 16. Hỏi và đáp phần 3 (tiếp theo)
 17. Hỏi và đáp phần 3 (tiếp theo - hết)
Nhà xuất bản
Tôn Giáo
Người dịch
Tỳ kheo Pháp Thông
Người đọc
Tuấn Anh, Kiều Hạnh, Phương Linh
 • Like
Reactions: Thin
Người gửi
dieuphapam
Tải về
1,937
Xem
3,600
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top