Cổ Xe Đại Giác (Mahābodhiyanā)

Thiền sư Pa Auk Sayadaw - Tỳ kheo Thích Pháp Thông dịch

 1. dieuphapam


  Ba-la-mật (Pārāmīs) là những phẩm chất cao quý như bố thí, trì giới, v.v…đi kèm với lòng bi mẫn và Trí Hiểu Biết về những phương tiện thiện xảo, và nhất là không bị ô nhiễm bởi tham ái, kiêu mạn và tà kiến.

  Ba-la-mật (Pārāmīs) dự phần vào việc thực hành Cổ xe lớn - Cổ xe đại giác (Mahābodhiyanā) đưa đến giác ngộ

  (Thiền sư Pa Auk Sadayaw)
  Tác giả:
  Thiền sư Pa-Auk Sayadaw
  Nhà xuất bản:
  Tôn Giáo
  Loại đĩa:
  C
  Người dịch:
  Tỳ kheo Pháp Thông
  Người đọc:
  Tuấn Anh, Kiều Hạnh, Phương Linh
  Bấm để mở rộng...