Cổ Xe Đại Giác (Mahābodhiyanā)

Cổ Xe Đại Giác (Mahābodhiyanā)

Tác giả
Thiền sư Pa-Auk Sayadaw

Ba-la-mật (Pārāmīs) là những phẩm chất cao quý như bố thí, trì giới, v.v…đi kèm với lòng bi mẫn và Trí Hiểu Biết về những phương tiện thiện xảo, và nhất là không bị ô nhiễm bởi tham ái, kiêu mạn và tà kiến.

Ba-la-mật (Pārāmīs) dự phần vào việc thực hành Cổ xe lớn - Cổ xe đại giác (Mahābodhiyanā) đưa đến giác ngộ

(Thiền sư Pa Auk Sadayaw)
Nhà xuất bản
Tôn Giáo
Người dịch
Tỳ kheo Pháp Thông
Người đọc
Tuấn Anh, Kiều Hạnh, Phương Linh
  • Like
Reactions: Thin
Người gửi
dieuphapam
Tải về
858
Xem
858
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top