Cổ Xe Đại Giác (Mahābodhiyanā)

Cổ Xe Đại Giác (Mahābodhiyanā)


Ba-la-mật (Pārāmīs) là những phẩm chất cao quý như bố thí, trì giới, v.v…đi kèm với lòng bi mẫn và Trí Hiểu Biết về những phương tiện thiện xảo, và nhất là không bị ô nhiễm bởi tham ái, kiêu mạn và tà kiến.

Ba-la-mật (Pārāmīs) dự phần vào việc thực hành Cổ xe lớn - Cổ xe đại giác (Mahābodhiyanā) đưa đến giác ngộ

(Thiền sư Pa Auk Sadayaw)
Tác giả
Thiền sư Pa-Auk Sayadaw
Nhà xuất bản
Tôn Giáo
Loại đĩa
C
Người dịch
Tỳ kheo Pháp Thông
Người đọc
Tuấn Anh, Kiều Hạnh, Phương Linh
  • Like
Reactions: Thin
Người gửi
dieuphapam
Xem
573
First release
Last update
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings
Top