đức liên hoa sanh

  1. D

    Giáo Huấn Dakini

    Giáo huấn Dakini là một tuyển tập những lời khai thị từ một số “kho tàng giáo lý” được phát hiện hay còn được gọi là terma. Bao gồm những giáo huấn khẩu truyền về thực hành Giáo Pháp của Guru Rinpoche (Liên Hoa Sanh) đã ban khi Ngài ở Tây Tạng vào thế kỷ thứ 9. Những khai thị này được ghi chép...
  2. D

    Những Khai Thị Từ Đức Liên Hoa Sanh Về Con Đường Đại Toàn Thiện

Top