kinh tăng nhất a hàm tập 1

  1. D

    Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 1

    Kính lạy Năng Nhân Đệ Thất Tiên, Diễn thuyết Pháp Thánh Hiền vô thượng. Thế Tôn nay độ chúng quần sinh Vốn đã từ lâu trôi sinh tử. Tôn trưởng Ca-diếp và Thánh chúng, Hiền triết A-nan văn quảng bác, Cúng dường xá-lợi Phật Niết-bàn, Từ nước Câu-di đến Ma-kiệt. Ca-diếp tư duy hành bốn đẳng, Thương...
Top