Tác giả
Đại Tạng Kinh VN

Mục lục:
 1. Phẩm Tựa
 2. Thiên Một Pháp - Phẩm Thập Niệm
 3. Thiên Một Pháp - Phẩm Quảng Diễn
 4. Thiên Một Pháp - Phẩm Đệ Tử
 5. Thiên Một Pháp - Phẩm Tỳ Kheo Ni
 6. Thiên Một Pháp - Phẩm Thanh Tín Sĩ
 7. Thiên Một Pháp - Phẩm Thanh Tín Nữ
 8. Thiên Một Pháp - Phẩm ATuLa
 9. Thiên Một Pháp - Phẩm con một
 10. Thiên Một Pháp - Phẩm Hộ Tâm
 11. Thiên Một Pháp - Phẩm Bất Hoàn
 12. Thiên Một Pháp - Phẩm Nhập Đạo
 13. Thiên Một Pháp - Phẩm Lợi Dưỡng
 14. Thiên Một Pháp - Phẩm Lợi Dưỡng - tiếp theo
 15. Thiên Một Pháp - Phẩm Ngũ Giới
 16. Thiên Hai Pháp - Phẩm Hữu Vô
 17. Thiên Hai Pháp - Phẩm Hỏa Diệt
 18. Thiên Hai Pháp - Phẩm An Ban
 19. Thiên Hai Pháp - Phẩm An Ban - tiếp theo
 20. Thien Hai Phap - Phẩm Tàm Quý
 21. Thien Hai Phap - Phẩm Tàm Quý - tiếp theo
 22. Thiên Hai Pháp - Phẩm Khuyến Thỉnh
 23. Thiên Hai Pháp - Phẩm Thiện Tri Thức
 24. Thiên Hai Pháp - Phẩm Thiện Tri Thức - tiếp theo
 25. Thiên Ba Pháp - Phẩm Tam Bảo
 26. Thiên Ba Pháp - Phẩm Tam Bảo - tiếp theo
 27. Thien Ba Phap - Phẩm Ba Cúng Dường
 28. Thiên Ba Pháp - Phẩm Địa Chủ
 29. Thiên Ba Pháp - Phẩm Địa Chủ - tiếp theo
 30. Thiên Ba Pháp - Phẩm Cao Tràng 1
 31. Thiên Ba Pháp - Phẩm Cao Tràng 2
 32. Thiên Ba Pháp - Phẩm Cao Tràng 3
 33. Thiên Ba Pháp - Phẩm Cao Tràng 4
 34. Thiên Ba Pháp - Phẩm Cao Tràng 5
Người dịch
Đức Thắng
Người đọc
Huy Hồ, Kim Phượng, Kiều Hạnh
Người gửi
DPA2
Tải về
4,140
Xem
4,140
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top