Tác giả
Đại Tạng Kinh VN

Kính lạy Năng Nhân Đệ Thất Tiên,
Diễn thuyết Pháp Thánh Hiền vô thượng.
Thế Tôn nay độ chúng quần sinh
Vốn đã từ lâu trôi sinh tử.
Tôn trưởng Ca-diếp và Thánh chúng,
Hiền triết A-nan văn quảng bác,
Cúng dường xá-lợi Phật Niết-bàn,
Từ nước Câu-di đến Ma-kiệt.
Ca-diếp tư duy hành bốn đẳng,
Thương xót chúng sanh đọa năm đường;
Chánh giác dẫn đường nay cách xa,
Nhớ lời dạy khéo, lòng thương khóc.
Ca-diếp nghĩ suy: Gốc Chánh pháp,
Làm sao lưu bố mãi thế gian?
Lời dạy tối tôn từ kim khẩu,
Ghi giữ trong lòng không để mất.
Ai có sức này, tập các pháp,
Nói rõ nhân duyên, gốc từ đâu?
Người trí hiện nay trong chúng này,
A-nan hiền thiện, nghe vô lượng.
Liền gióng kiền chùy họp bốn chúng;
Tỳ-kheo tám vạn bốn nghìn người,
Thẩy đều La-hán tâm giải thoát La-hán,
Giải thoát trói buộc, làm phước điền.
Ca-diếp bởi vì thương thế gian,
Báo ân quá khứ, nhớ Tôn đức.
Thế Tôn phú pháp, trao A-nan,
Nguyện pháp lưu bố mãi ở đời.
Làm sao thuận tự, không mất mối,
Kết tập Pháp bảo ba tăng-kỳ;
Để sau bốn chúng được nghe pháp,
Nghe rồi liền được lìa các khổ.
(Trích phẩm tựa)

Mục lục:
 1. Phẩm Tựa
 2. Thiên Một Pháp - Phẩm Thập Niệm
 3. Thiên Một Pháp - Phẩm Quảng Diễn
 4. Thiên Một Pháp - Phẩm Đệ Tử
 5. Thiên Một Pháp - Phẩm Tỳ Kheo Ni
 6. Thiên Một Pháp - Phẩm Thanh Tín Sĩ
 7. Thiên Một Pháp - Phẩm Thanh Tín Nữ
 8. Thiên Một Pháp - Phẩm ATuLa
 9. Thiên Một Pháp - Phẩm con một
 10. Thiên Một Pháp - Phẩm Hộ Tâm
 11. Thiên Một Pháp - Phẩm Bất Hoàn
 12. Thiên Một Pháp - Phẩm Nhập Đạo
 13. Thiên Một Pháp - Phẩm Lợi Dưỡng
 14. Thiên Một Pháp - Phẩm Lợi Dưỡng - tiếp theo
 15. Thiên Một Pháp - Phẩm Ngũ Giới
 16. Thiên Hai Pháp - Phẩm Hữu Vô
 17. Thiên Hai Pháp - Phẩm Hỏa Diệt
 18. Thiên Hai Pháp - Phẩm An Ban
 19. Thiên Hai Pháp - Phẩm An Ban - tiếp theo
 20. Thien Hai Phap - Phẩm Tàm Quý
 21. Thien Hai Phap - Phẩm Tàm Quý - tiếp theo
 22. Thiên Hai Pháp - Phẩm Khuyến Thỉnh
 23. Thiên Hai Pháp - Phẩm Thiện Tri Thức
 24. Thiên Hai Pháp - Phẩm Thiện Tri Thức - tiếp theo
 25. Thiên Ba Pháp - Phẩm Tam Bảo
 26. Thiên Ba Pháp - Phẩm Tam Bảo - tiếp theo
 27. Thien Ba Phap - Phẩm Ba Cúng Dường
 28. Thiên Ba Pháp - Phẩm Địa Chủ
 29. Thiên Ba Pháp - Phẩm Địa Chủ - tiếp theo
 30. Thiên Ba Pháp - Phẩm Cao Tràng 1
 31. Thiên Ba Pháp - Phẩm Cao Tràng 2
 32. Thiên Ba Pháp - Phẩm Cao Tràng 3
 33. Thiên Ba Pháp - Phẩm Cao Tràng 4
 34. Thiên Ba Pháp - Phẩm Cao Tràng 5
Người dịch
Đức Thắng
Người đọc
Huy Hồ, Kim Phượng, Kiều Hạnh
Người gửi
DPA2
Tải về
5,002
Xem
5,002
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top