kinh tiểu bộ

 1. dpa

  Kinh Tiểu Bộ tập 1

  Mục lục: Tiểu Tụng Pháp Cú câu 01-45 Pháp Cú câu 46-287 Pháp Cú câu 288-423 Kinh Phật Tự Thuyết-Phẩm Bồ Đề Kinh Phật Tự Thuyết-Phẩm Muccalinda Kinh Phật Tự Thuyết-Phẩm Nanda Kinh Phật Tự Thuyết-Phẩm Meghiya Kinh Phật Tự Thuyết-Phẩm Trưởng Lão Sono...
 2. dpa

  Kinh Tiểu Bộ tập 2

  Mục lục: Chuyện thiên cung-Phẩm 1 Lâu đài nữ giới-Chuyện 1-7 Chuyện thiên cung-Phẩm 1 Lâu đài nữ giới-Chuyện 8-14 Chuyện thiên cung-Phẩm 1 Lâu đài nữ giới-Chuyện 15 Chuyện thiên cung-Phẩm 1 Lâu đài nữ giới-Chuyện 16-17 Chuyện thiên cung-Phẩm 2 Cittalata-Chuyện 1-3...
 3. dpa

  Kinh Tiểu Bộ tập 3

  Mục lục: Chương một kệ-Phẩm 1-2 Chương một kệ-Phẩm 3-4 Chương một kệ-Phẩm 5-6 Chương một kệ-Phẩm 7 đến 9 Chương một kệ-Phẩm 10-12 Chương hai kệ-Phẩm 1-2 Chương hai kệ-Phẩm 3-4 Chương hai kệ-Phẩm 5 Chương ba kệ-Phẩm Ba kệ Chương bốn-Phẩm bốn kệ...
 4. dpa

  Kinh Tiểu Bộ tập 4

  Mục lục: Chương 1 - Phẩm Apannaka - Chuyện 01 Pháp tối thượng Chương 1 - Phẩm Apannaka - Chuyện 02 - 03 Chương 1 - Phẩm Apannaka - Chuyện Tiểu triệu phú Chương 1 - Phẩm Apannaka - Chuyện 06 - 07 Chương 1 - Phẩm Apannaka - Chuyện 08 - 09 - 10 Chương 1 - Phẩm Giới - Chuyện 11 - 12 Chương 1...
 5. dpa

  Kinh Tiểu Bộ tập 5

  Mục lục: Chương 1 - Phẩm Kusanàli - Chuyện 121 đến 124 Chương 1 - Phẩm Kusanàli - Chuyện 125 đến 130 Chương 1 - Phẩm Asampadàna - Chuyện 131 đến 136 Chương 1 - Phẩm Asampadàna - Chuyện 137 đến 140 Chương 1 - Phẩm Kakantaka - Chuyện 141 đến 147 Chương 1 - Phẩm Kakantaka - Chuyện 148 đến...
 6. dpa

  Kinh Tiểu Bộ tập 6

  Mục lục: Chương 3 - Phẩm ba bài kệ - Chuyện 264 đến 268 Chương 3 - Phẩm ba bài kệ - Chuyện 269 đến 275 Chương 3 - Phẩm ba bài kệ - Chuyện 276 Chương 3 - Phẩm ba bài kệ - Chuyện 277 đến 281 Chương 3 - Phẩm ba bài kệ - Chuyện 282 đến 284 Chương 3 - Phẩm ba bài kệ - Chuyện 285 đến 289...
 7. dpa

  Kinh Tiểu Bộ tập 7

  Mục lục: C7-Phẩm bảy bài kệ-Chuyện 396 đến 399 C7-Phẩm bảy bài kệ-Chuyện 400 đến 401 C7-Phẩm bảy bài kệ-Chuyện 402 đến 405 C7-Phẩm bảy bài kệ-Chuyện 406 đến 407 C7-Phẩm bảy bài kệ-Chuyện 408 đến 409 C7-Phẩm bảy bài kệ-Chuyện 410 đến 412 C7-Phẩm bảy bài kệ-Chuyện...
 8. dpa

  Kinh Tiểu Bộ tập 8

  Mục lục: C13-Phẩm mười ba kệ-Chuyện Trái xoài C13-Phẩm mười ba kệ-Chuyện Cây hồng phượng vĩ C13-Phẩm 13-Chuyện Chúa thiên nga có thần tốc C13-Phẩm 13-Chuyện Tiểu đạo sĩ Nàrada C13-Phẩm 13-Chuyện Sứ thần C13-Phẩm 13-Chuyện Cây bồ đề và thánh đế Kàlinga C13-Phẩm...
 9. dpa

  Kinh Tiểu Bộ Tập 10

  Mục lục: Đại phẩm - Chuyện hiếu tử Sàma Đại phẩm - Chuyện đại vương Nimi Đại phẩm - Chuyện Tế sư Khandahala Đại phẩm - Chuyện bậc đại trí Bhuridatta Đại phẩm - Chuyện bậc đại trí Bhuridatta tt Đại phẩm - Chuyện bậc đại trí Mahanara Đại phẩm - Chuyện bậc đại trí Vô song Đại phẩm - Chuyện bậc đại...
 10. dpa

  Kinh Tiểu Bộ tập 9

  Mục lục: C17-Phẩm bốn mươi bài kệ-Chuyện ba con chim C17-Phẩm bốn mươi bài kệ-Chuyện Đại nhân thiện xạ Sarabhanga C17-Phẩm bốn mươi bài kệ-Chuyện Thiên nữ Alambusà C17-Phẩm bốn mươi bài kệ-Chuyện Long vương Samkhapàla C17-Phẩm bốn mươi bài kệ-Chuyện Tiểu Sutasoma...
Top