kinh tiểu bộ

 1. dieuphapam

  Kinh Tiểu Bộ tập 2 giọng miền Nam

  Tiểu Bộ kinh có nhan đề "Tiểu Bộ", nhưng lại chứa đựng số lượng kinh lớn nhất trong năm bộ Nikàya là 15 tập, so với Trường Bộ (3 tập), Trung Bộ (3 tập), Tương Ưng Bộ (5 tập) và Tăng Chi Bộ (3 tập). Chữ "Tiểu" ở đây, theo các vị luận sư, muốn chỉ tính cách hỗn hợp nhiều đề tài được diễn tả bằng...
 2. dieuphapam

  Kinh Tiểu Bộ tập 3 giọng miền Bắc

  Tiểu Bộ kinh có nhan đề "Tiểu Bộ", nhưng lại chứa đựng số lượng kinh lớn nhất trong năm bộ Nikàya là 15 tập, so với Trường Bộ (3 tập), Trung Bộ (3 tập), Tương Ưng Bộ (5 tập) và Tăng Chi Bộ (3 tập). Chữ "Tiểu" ở đây, theo các vị luận sư, muốn chỉ tính cách hỗn hợp nhiều đề tài được diễn tả bằng...
 3. dieuphapam

  Kinh Tiểu Bộ tập 1 giọng miền Nam

  Tiểu Bộ kinh có nhan đề "Tiểu Bộ", nhưng lại chứa đựng số lượng kinh lớn nhất trong năm bộ Nikàya là 15 tập, so với Trường Bộ (3 tập), Trung Bộ (3 tập), Tương Ưng Bộ (5 tập) và Tăng Chi Bộ (3 tập). Chữ "Tiểu" ở đây, theo các vị luận sư, muốn chỉ tính cách hỗn hợp nhiều đề tài được diễn tả bằng...
 4. dieuphapam

  Kinh Tiểu Bộ tập 2 giọng miền Bắc

  Tiểu Bộ kinh có nhan đề "Tiểu Bộ", nhưng lại chứa đựng số lượng kinh lớn nhất trong năm bộ Nikàya là 15 tập, so với Trường Bộ (3 tập), Trung Bộ (3 tập), Tương Ưng Bộ (5 tập) và Tăng Chi Bộ (3 tập). Chữ "Tiểu" ở đây, theo các vị luận sư, muốn chỉ tính cách hỗn hợp nhiều đề tài được diễn tả bằng...
 5. dieuphapam

  Kinh Tiểu Bộ tập 1 giọng miền Bắc

  Tiểu Bộ kinh có nhan đề "Tiểu Bộ", nhưng lại chứa đựng số lượng kinh lớn nhất trong năm bộ Nikàya là 15 tập, so với Trường Bộ (3 tập), Trung Bộ (3 tập), Tương Ưng Bộ (5 tập) và Tăng Chi Bộ (3 tập). Chữ "Tiểu" ở đây, theo các vị luận sư, muốn chỉ tính cách hỗn hợp nhiều đề tài được diễn tả bằng...
 6. dpa

  Kinh Tiểu Bộ tập 1

  Mục lục: Tiểu Tụng Pháp Cú câu 01-45 Pháp Cú câu 46-287 Pháp Cú câu 288-423 Kinh Phật Tự Thuyết-Phẩm Bồ Đề Kinh Phật Tự Thuyết-Phẩm Muccalinda Kinh Phật Tự Thuyết-Phẩm Nanda Kinh Phật Tự Thuyết-Phẩm Meghiya Kinh Phật Tự Thuyết-Phẩm Trưởng Lão Sono...
 7. dpa

  Kinh Tiểu Bộ tập 2

  Mục lục: Chuyện thiên cung-Phẩm 1 Lâu đài nữ giới-Chuyện 1-7 Chuyện thiên cung-Phẩm 1 Lâu đài nữ giới-Chuyện 8-14 Chuyện thiên cung-Phẩm 1 Lâu đài nữ giới-Chuyện 15 Chuyện thiên cung-Phẩm 1 Lâu đài nữ giới-Chuyện 16-17 Chuyện thiên cung-Phẩm 2 Cittalata-Chuyện 1-3...
 8. dpa

  Kinh Tiểu Bộ tập 3

  Mục lục: Chương một kệ-Phẩm 1-2 Chương một kệ-Phẩm 3-4 Chương một kệ-Phẩm 5-6 Chương một kệ-Phẩm 7 đến 9 Chương một kệ-Phẩm 10-12 Chương hai kệ-Phẩm 1-2 Chương hai kệ-Phẩm 3-4 Chương hai kệ-Phẩm 5 Chương ba kệ-Phẩm Ba kệ Chương bốn-Phẩm bốn kệ...
 9. dpa

  Kinh Tiểu Bộ tập 4

  Mục lục: Chương 1 - Phẩm Apannaka - Chuyện 01 Pháp tối thượng Chương 1 - Phẩm Apannaka - Chuyện 02 - 03 Chương 1 - Phẩm Apannaka - Chuyện Tiểu triệu phú Chương 1 - Phẩm Apannaka - Chuyện 06 - 07 Chương 1 - Phẩm Apannaka - Chuyện 08 - 09 - 10 Chương 1 - Phẩm Giới - Chuyện 11 - 12 Chương 1...
 10. dpa

  Kinh Tiểu Bộ tập 5

  Mục lục: Chương 1 - Phẩm Kusanàli - Chuyện 121 đến 124 Chương 1 - Phẩm Kusanàli - Chuyện 125 đến 130 Chương 1 - Phẩm Asampadàna - Chuyện 131 đến 136 Chương 1 - Phẩm Asampadàna - Chuyện 137 đến 140 Chương 1 - Phẩm Kakantaka - Chuyện 141 đến 147 Chương 1 - Phẩm Kakantaka - Chuyện 148 đến...
 11. dpa

  Kinh Tiểu Bộ tập 6

  Mục lục: Chương 3 - Phẩm ba bài kệ - Chuyện 264 đến 268 Chương 3 - Phẩm ba bài kệ - Chuyện 269 đến 275 Chương 3 - Phẩm ba bài kệ - Chuyện 276 Chương 3 - Phẩm ba bài kệ - Chuyện 277 đến 281 Chương 3 - Phẩm ba bài kệ - Chuyện 282 đến 284 Chương 3 - Phẩm ba bài kệ - Chuyện 285 đến 289...
 12. dpa

  Kinh Tiểu Bộ tập 7

  Mục lục: C7-Phẩm bảy bài kệ-Chuyện 396 đến 399 C7-Phẩm bảy bài kệ-Chuyện 400 đến 401 C7-Phẩm bảy bài kệ-Chuyện 402 đến 405 C7-Phẩm bảy bài kệ-Chuyện 406 đến 407 C7-Phẩm bảy bài kệ-Chuyện 408 đến 409 C7-Phẩm bảy bài kệ-Chuyện 410 đến 412 C7-Phẩm bảy bài kệ-Chuyện...
 13. dpa

  Kinh Tiểu Bộ tập 8

  Mục lục: C13-Phẩm mười ba kệ-Chuyện Trái xoài C13-Phẩm mười ba kệ-Chuyện Cây hồng phượng vĩ C13-Phẩm 13-Chuyện Chúa thiên nga có thần tốc C13-Phẩm 13-Chuyện Tiểu đạo sĩ Nàrada C13-Phẩm 13-Chuyện Sứ thần C13-Phẩm 13-Chuyện Cây bồ đề và thánh đế Kàlinga C13-Phẩm...
 14. dpa

  Kinh Tiểu Bộ Tập 10

  Mục lục: Đại phẩm - Chuyện hiếu tử Sàma Đại phẩm - Chuyện đại vương Nimi Đại phẩm - Chuyện Tế sư Khandahala Đại phẩm - Chuyện bậc đại trí Bhuridatta Đại phẩm - Chuyện bậc đại trí Bhuridatta tt Đại phẩm - Chuyện bậc đại trí Mahanara Đại phẩm - Chuyện bậc đại trí Vô song Đại phẩm - Chuyện bậc đại...
 15. dpa

  Kinh Tiểu Bộ tập 9

  Mục lục: C17-Phẩm bốn mươi bài kệ-Chuyện ba con chim C17-Phẩm bốn mươi bài kệ-Chuyện Đại nhân thiện xạ Sarabhanga C17-Phẩm bốn mươi bài kệ-Chuyện Thiên nữ Alambusà C17-Phẩm bốn mươi bài kệ-Chuyện Long vương Samkhapàla C17-Phẩm bốn mươi bài kệ-Chuyện Tiểu Sutasoma...
Top