kinh

  1. dieuphapam

    Châu Ngọc Trong Ta Tập 1

    Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chư Thiện hữu quý mến! Phật giáo là một hệ thống triết học và luân lý thực tiễn có trình tự từ đơn giản, dễ hiểu đến thâm sâu, vi diệu… Đầu tiên là bao gồm những phương pháp mang lại cho con người nhiều sự an vui, hạnh phúc, thịnh vượng và lợi ích lâu dài...
  2. dpa

    Kinh Tám Điều Từ Tâm

Top