lưu chi

 1. dpa

  Kinh Đại Bảo Tích Tập 03

  Mục lục: Phẩm Khái Hóa Trưởng Giả Thứ Nhất Phẩm Khái Hóa Trưởng Giả Thứ Nhất_tiếp theo Phẩm Kim Tỳ La Thiên Thọ Ký Phẩm Thí nghiệm Bồ Tát Phẩm Như Lai Bất Tư Nghì Tánh 1 Phẩm Như Lai Bất Tư Nghì Tánh 2 Phẩm Như Lai Bất Tư Nghì Tánh 3 Phẩm Như Lai Bất Tư Nghì Tánh 4 Phẩm Như...
 2. dpa

  Kinh Đại Bảo Tích Tập 01

  Mục lục: Lời dịch giả và Phụ chú Pháp Hội Tam Tụ Luật Nghi 1 Pháp Hội Tam Tụ Luật Nghi 2 Pháp Hội Vô Biên Trang Nghiêm-Phẩm Vô Thượng Da La Ni 1 Pháp Hội Vô Biên Trang Nghiêm-Phẩm Vô Thượng Da La Ni 2 Pháp Hội Vô Biên Trang Nghiêm-Phẩm Xuất Ly Da La Ni Pháp...
 3. dpa

  Kinh Đại Bảo Tích Tập 02

  Mục lục: Phẩm Thọ Ký Trang Nghiêm-Thứ Nhất Phẩm Phật sát Trang Nghiêm-Thứ Hai Phẩm Thánh Văn Chúng-Thứ Ba_Tiếp theo Phẩm Bồ Tát Chúng-Thứ Tư_Tiếp theo Phẩm Niết Bàn Công Đức Trang Nghiêm-Thứ Năm_Tiếp Theo Phẩm Nhơn Duyên Vãng Sanh-Thứ Sáu _Tiếp Theo Pháp Hội...
 4. dpa

  Kinh Đại Bảo Tích Tập 04

  Mục lục: Pháp Hội Phật Thuyết Nhân Xử Thai_01-27 Pháp Hội Phật Thuyết Nhập Thai Tạng 1 Pháp Hội Phật Thuyết Nhập Thai Tạng 2 Pháp Hội Phật Thuyết Nhập Thai Tạng 3 Pháp Hội Văn Thù Sư Lợi Thọ Ký 1 Pháp Hội Văn Thù Sư Lợi Thọ Ký 2 Pháp Hội Văn Thù Sư Lợi Thọ Ký...
 5. dpa

  Kinh Đại Bảo Tích Tập 05

  Mục lục: Phẩm Bồ tát hạnh Phẩm Đa Văn Phẩm Bất Thối 1 Phẩm Bất Thối 2 Phẩm Cụ Thiện Căn Phẩm Thần Thông Lực Phẩm Đại Bi Phẩm Đáp Nạn Phẩm Phú Lâu Na Pháp Hội Hộ Quốc Bồ Tát 1 Pháp Hội Hộ Quốc Bồ Tát 2 Pháp Hội Hộ Quốc Bồ Tát 3 Pháp Hội Hộ...
 6. dpa

  Kinh Đại Bảo Tích Tập 06

  Mục lục: Pháp Hội Thiện Tý Bồ Tát 1 Pháp Hội Thiện Tý Bồ Tát 2 Pháp Hội Thiện Thuận Bồ Tát Pháp Hội Dũng Mãnh Thọ Trưởng Giả Pháp Hội Ưu Đà Diên Vương Pháp Hội Diệu Huệ Đồng Nữ Pháp Hội Hằng Hà Thượng Ưu Bà Di Pháp Hội Vô Úy Đức Bồ Tát 1 Pháp Hội...
 7. dpa

  Kinh Đại Bảo Tích Tập 07

  Mục lục: Pháp Hội Di Lặc Bồ Tát Vấn Bát Pháp Pháp Hội Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Pháp Hội Phổ Minh Bồ Tát phần 1 Pháp Hội Phổ Minh Bồ Tát phần 2 Pháp Hội Bữu Lương Tụ Phẩm Sa Môn Pháp Hội Bữu Lương Tụ Phẩm Tỳ Kheo và Phẩm Chiên Đà La Sa Môn Pháp Hội Bữu Lương Tụ Phẩm Doanh Sự Tỳ Kheo va Phẩm A Lan...
 8. dpa

  Kinh Đại Bảo Tích Tập 08

  Mục lục: Pháp Hội Bửu Long Nữ 1 Pháp Hội Bửu Long Nữ 2 Pháp Hội Bửu Long Nữ 3 Pháp Hội Bất Thuấn Bồ Tát 1 Pháp Hội Bất Thuấn Bồ Tát 2 Pháp Hội Hải Huệ Bồ Tát 1 Pháp Hội Hải Huệ Bồ Tát 2 Pháp Hội Hải Huệ Bồ Tát 3 Pháp Hội Hải Huệ Bồ Tát 4...
 9. dpa

  Kinh Đại Bảo Tích Tập 09

  Mục lục: Pháp Hội Bất Khả Thuyết Bồ Tát phần 1 Pháp Hội Bất Khả Thuyết Bồ Tát phần 2 Pháp Hội Bửu Tràng Bồ Tát phần 1 Pháp Hội Bửu Tràng Bồ Tát phần 2 Pháp Hội Bửu Tràng Bồ Tát phần 3 Pháp Hội Bửu Tràng Bồ Tát phần 4 Pháp Hội Bửu Tràng Bồ Tát phần 5 Pháp Hội Bửu Tràng Bồ Tát phần 6 Pháp Hội Hư...
Top