nền tảng phật học

  1. D

    Nền Tảng Phật Học Thiên Thai Tông

    Mục lục: Lời nói đầu Chân lý trong Phật học thiên thai tông Vô tác tứ đế Trung quán buổi sơ thời Trung quán buổi sơ thời tt Các bản kinh ngụy tác Ba chân lý trong kinh Nhân vương va Anh lạc Cuộc tranh luận của Thái tử Chiêu Minh và 23 đối thủ Đại thừa nghĩa chương Các học giả Thành thật luận...
Top