như ý

  1. D

    Viên Ngọc Như Ý

    Mục lục: Dẫn nhập Guru yoga Sự quán tưởng Sự cầu thỉnh bổn tôn trí tuệ Sự sám hối Sùng mộ và cầu nguyện Thần chú đạo sư kim cương Biến sự thực hành thành bộ phận của đời mình Biến sự thực hành thành bộ phận của đời mình- lời cảm tạ
Top