những câu chuyện về nhân quả

  1. dpa

    Những Câu Chuyện Về Nhân Quả

    Mục lục: 01 Lời nói đầu Niệm Phật cứu chủ khỏi đọa Hiếu thuận là mẹ cái phước hòa bình của xã hội Thí ít phước nhiều Mụt ghẻ nói tiếng người Nhờ vợ tu hành mà chồng khỏi đọa Một nàng con gái 13 tuổi ngộ đạo Công đức trì giới Bán thân lấy tiền làm chay bố thí...
Top