pháp hoa

 1. dieuphapam

  Ý Nghĩa Tu Gia Hạnh Phổ Hiền

  Trên bước đường tu, lúc không cần ai quý mến, vì ta có Phật trong lòng và ôm giữ hình ảnh Phật, nên ta không cần người quan tâm mà họ lại quan tâm thân thiện với mình. Nhưng đến lúc ta muốn thân thiện thì họ lại khó chịu với mình, muốn tìm lời nói tốt lành với họ, họ lại không nghe, là Phật...
 2. dpa

  Pháp Hoa Kinh Thông Nghĩa tập 3

  Mục lục: Phẩm Tùng Địa Dũng Xuất Phẩm Tùng Địa Dũng Xuất tiếp theo Phẩm Như Lai Thọ Lượng Phẩm Như Lai Thọ Lượng tiếp theo Phẩm Phân Biệt Công Đức Phẩm Phân Biệt Công Đức tiếp theo Phẩm Tùy Hỷ Công Đức Phẩm Pháp Sư Công Đức Phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát Phẩm Như Lai Thần Lực Phẩm Chúc Lụy Phẩm...
 3. dpa

  Pháp Hoa Kinh Thông Nghĩa tập 2

  Mục lục: Phẩm DượcThảo Dụ Phẩm DượcThảo Dụ tiếp theo Phẩm Thọ Ký Phẩm Hóa Thành Dụ Phẩm Hóa Thành Dụ tiếp theo Phẩm Hóa Thành Dụ tiếp theo Phẩm Hóa Thành Dụ tiếp theo Phẩm Ngũ Bá Đệ Tử Thọ Ký Phẩm Ngũ Bá Đệ Tử Thọ Ký tiếp theo Phẩm Thọ Học Vô Học Nhân Ký Phẩm Pháp Sư Phẩm Pháp Sư tiếp theo Phẩm...
 4. dpa

  Lược Giải Bổn Môn Pháp Hoa

  Mục lục: Lời giới thiệu Ý nghĩa bổn môn Pháp Hoa Ý nghĩa Hồng Danh Pháp Hoa Tán thán Phật Lễ Phật quá khứ Đảnh lễ Phật hiện tại Lễ Phật vị lai Đảnh lễ Bồ tát\ Đảnh lễ Pháp Hoa Kinh hoằng thông liệt vị Tổ sư - Thủ hộ thiện thần sám hối Phát nguyện Ý nghĩa thọ trì 7 phẩm Bổn môn Pháp Hoa Kinh -...
Top