Ý Nghĩa Tu Gia Hạnh Phổ Hiền

Ý Nghĩa Tu Gia Hạnh Phổ Hiền

Tác giả
Hòa thượng Thích Trí Quảng

Trên bước đường tu, lúc không cần ai quý mến, vì ta có Phật trong lòng và ôm giữ hình ảnh Phật, nên ta không cần người quan tâm mà họ lại quan tâm thân thiện với mình. Nhưng đến lúc ta muốn thân thiện thì họ lại khó chịu với mình, muốn tìm lời nói tốt lành với họ, họ lại không nghe, là Phật trong ta đã nhập diệt. Thật vậy, vì Phật nhập diệt, cái muốn của mình trở thành vọng tâm, vọng trần thì nghiệp phải sanh khởi.

Vì vậy, Phật khuyên chúng ta diệt dục, nghĩa là bắt đầu tu, bỏ tất cả ham muốn để tâm chúng ta được lắng yên; vì khởi ý niệm ham muốn dù nhỏ nhất cũng không có được, muốn người nghe, họ sẽ không nghe. Nhận thức được yếu nghĩa này, Thầy thuyết pháp bằng tâm thanh tịnh; vì sống với pháp, nên tâm thanh tịnh và thuyết bằng tâm thanh tịnh, chứ không nghĩ phải nói như thế nào cho người nghe. Tìm cách nói cho người nghe theo là quả báo xấu đến liền.

Phật dạy trong kinh Pháp Hoa rằng người thực tu một lòng muốn thấy Phật, thì họ không nghĩ tới cuộc sống, thậm chí không quan tâm đến sinh mạng này, sống chết không còn quan trọng đối với họ; nhưng điều quan trọng là phải thấy Phật, tới được với Phật. Hạ quyết tâm như vậy, Phật sẽ xuất hiện cùng hàng Thánh chúng. Tu gia hạnh là phải như thế, nhưng nếu chúng ta chưa nhiếp tâm mà còn loạn tâm, thì Phật không xuất hiện được. Quý Phật tử tu hành muốn thấy Phật, cần phải ghi nhớ điều này.

(Lời nói đầu)

Mục lục:
  1. Ý nghĩa tu Gia Hạnh Phổ Hiền
  2. Tu Gia Hạnh tuần 1 và 2
  3. Tu Gia Hạnh tuần 1 và 2 (tiếp theo)
  4. Tất cả quy về Pháp Hoa
  5. Cốt lõi của 7 phẩm bổn môn Pháp Hoa
  6. Cốt lõi của 7 phẩm bổn môn Pháp Hoa (tiếp theo) - Tu Gia Hạnh tuần 3
Nhà xuất bản
Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh
Người đọc
Kiều Hạnh
Người gửi
dieuphapam
Tải về
2,136
Xem
2,136
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top