quán thế âm bồ tát

 1. dpa

  Linh Ứng Quán Thế Âm

  Bồ Tát Quán Thế Âm được gọi là Mẹ Hiền, bà mẹ có tình thương yêu rộng lớn. Ngài đến với mọi người, mọi loài như đến với những đứa con thơ yêu quý, không xa lạ, không đối đãi và ngăn cách. Ngài đến với con người, đến với sự sống như ánh sáng, không khí đến với mọi loài sinh vật trên trái đất...
 2. dpa

  Sự Tích Phật A Di Đà và Bảy Vị Bồ Tát

  Đức Phật A Di Đà là một ngôi giáo chủ trên cõi Lạc Bang, oai đức không cùng, thệ nguyện rất lớn, mở môn phương tiện, độ kẻ chúng sanh ra khỏi Ta bà đem về Tịnh độ. Trong Kinh Bi Hoa nói rằng: “Về khoảng hằng sa kiếp trước, có một đại kiếp gọi là Thiện trì”.Khi ấy tại cõi Tản đề lam thế giới có...
 3. dpa

  Sự Tích Quán Thế Âm Bồ Tát

  Mục lục: Sự Tích Quan Thế Âm 01 Sự Tích Quan Thế Âm 02 Sự Tích Quan Thế Âm 03 Sự Tích Quan Thế Âm 04
Top