thích giác thông

  1. dieuphapam

    [Thư Pháp] Giác tánh sẵn thiên nhiên, Sắc không chẳng hiện tiền, Thong dong ngoài cõi thế

    Giác tánh sẵn thiên nhiên Sắc không chẳng hiện tiền Thong dong ngoài cõi thế Cần mẫn vốn trong thiền (Đại sư Giác Thông) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
  2. dieuphapam

    Góp Nhặt Tinh Hoa Tịnh Độ

    Hồn nhiên niệm Phật là trở lại tánh chân như, trở lại tánh như trẻ thơ. Như thường như vậy, như nhiên như như chẳng động không đổi không dời, lúc nào cũng niệm A Di Đà Phật là không đổi không dời không lay động bởi ngoại cảnh tự tại an nhiên là giải thoát. Phật tử niệm Phật sao được hồn nhiên...
Top