thích nhật quang

 1. dieuphapam

  Niềm Vui Mùa An Cư

  Ngày xưa khi Phật còn tại thế, ba tháng mùa mưa được xem là thời gian quan trọng nhất để tăng đoàn an trú nỗ lực công phu. Thành tựu thánh quả là mục tiêu cao nhất, mà hàng đệ tử xuất gia của đức Phật xưa cũng như nay phải thực hiện cho bằng được. Vào đầu mùa này, chư Tỳ-kheo đến đảnh lễ Thế...
 2. dieuphapam

  Người Xưa Học Đạo Làm Người - Hiếu Hạnh

  Trong những cách báo hiếu của Phật dạy, có nhiều Phật tử làm được, nhưng cũng có vị chưa làm được. Tôi nêu ra một số điều, quí vị cùng kiểm nghiệm thử xem. Thứ nhất đối với cha mẹ, khuyên gắng tu phước, làm các việc công đức, quy y Tam Bảo, tin nhân quả, sống đời sống cao thượng theo tinh thần...
 3. dieuphapam

  Từ Ân Của Mẹ

  Trong những cách đền ơn của người tu, nếu như cha mẹ và những người thân chúng ta chưa tin kính Tam Bảo, chúng ta vận dụng phương tiện như thế nào để hướng dẫn người thân trở về quy y Tam Bảo, tin kính Tam Bảo. Tốt hơn nữa là hướng dẫn song thân cùng quyến thuộc phát tâm, xuất gia thì quý báu vô...
 4. D

  Gia Bảo Thiền Tông

  Trong sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh, chư vị Tổ sư đặc dụng những phương tiện, cốt khiến cho chung sanh có thể từ các phương tiện này mà tiến vào thật địa. Công phu cho tới chừng nào thể nhập mới vừa lòng. Những phương thức hoặc cách bí truyền hoặc đặc cách của chư Tổ Thiền Tông, không ngoài mục...
 5. dpa

  Lòng Thành Dâng Thầy

  Mục lục: Lời đầu sách Hòa hợp tu hành; Bệnh phong thấp Đại chúng đồng tu; Điều hòa việc tu Điều kiện tu học Gương sáng; Một kỷ niệm nhập thất Vào Hạ nhắc nhở Ni chúng Giữ lập trường; Tổ Qui Sơn dạy Công phu hành trì Công phu căn bản Khai pháp đầu năm Kỷ niệm đời tu hành.
 6. dpa

  8 Điều Giác Ngộ

  Mục lục: Lời Đầu Sách Điều Giác Ngộ 1 Điều Giác Ngộ 2 Điều Giác Ngộ 3 Điều Giác Ngộ 4 Điều Giác Ngộ 5 Điều Giác Ngộ 6 Điều Giác Ngộ 7 Điều Giác Ngộ 8 Phần Tổng Kết - Hết
 7. dpa

  Hạnh Hiếu Trong Đạo Phật

  Mục lục: Lời đầu sách; Báo hiếu trong đạo Phật Phật dạy cách báo hiếu Hạnh hiếu của người con Phật Biết ơn và đền ơn Hạnh hiếu trong đạo Phật Hạnh hiếu trong đạo Phật tiếp theo Tinh thần báo hiếu Phật dạy về hiếu hạnh Quán niệm về hạnh hiếu của người con Phật Tinh thần hiếu đạo
 8. dpa

  Nắng Mới Trong Vườn Thiền

  Mục lục: Thay lời tựa, Chân không và tôi Nhắc nhở Tăng Ni ngày đầu hạ Dạy Ni chúng nhân ngày mãn Hạ Nói chuyện với chư Ni tại thiền viện Trúc Lâm Trí Đức Viện Ni Cố gắng Chủ yếu là nhận được tâm Nhìn lại mình Cách trị phiền não
 9. dpa

  Đức Phật Trong Tôi

  Mục lục: Lời đầu sách, Đôi nét về cuộc đời giáo hóa của đức Phật Phá tham chấp để tu Phá tham chấp để tu tiếp theo Tinh thần tu Phật Hướng nguyện thành Phật Hướng nguyện thành Phật tiếp - hết
 10. dpa

  Xuân Trong Tôi

Top