thích trí tịnh

 1. dpa

  Phim Phật Giáo "Về phía mặt trời", phim về cuộc đời HT. Thích Trí Tịnh

  Lấy bối cảnh của những năm 1930, Về phía mặt trời sẽ tái hiện lại diễn biến đời sống của cậu bé Bình (thế danh của HT.Thích Trí Tịnh) từ lúc 5 tuổi đến lớn, với nhiều căng thẳng và xung đột ngay trong chính gia đình khốn khó của mình; cùng với đó là những trải nghiệm khổ vui vô thường khi giải...
 2. dpa

  Pháp Hoa Kinh Thông Nghĩa tập 3

  Mục lục: Phẩm Tùng Địa Dũng Xuất Phẩm Tùng Địa Dũng Xuất tiếp theo Phẩm Như Lai Thọ Lượng Phẩm Như Lai Thọ Lượng tiếp theo Phẩm Phân Biệt Công Đức Phẩm Phân Biệt Công Đức tiếp theo Phẩm Tùy Hỷ Công Đức Phẩm Pháp Sư Công Đức Phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát Phẩm Như Lai Thần Lực Phẩm Chúc Lụy Phẩm...
 3. dpa

  Pháp Hoa Kinh Thông Nghĩa tập 2

  Mục lục: Phẩm DượcThảo Dụ Phẩm DượcThảo Dụ tiếp theo Phẩm Thọ Ký Phẩm Hóa Thành Dụ Phẩm Hóa Thành Dụ tiếp theo Phẩm Hóa Thành Dụ tiếp theo Phẩm Hóa Thành Dụ tiếp theo Phẩm Ngũ Bá Đệ Tử Thọ Ký Phẩm Ngũ Bá Đệ Tử Thọ Ký tiếp theo Phẩm Thọ Học Vô Học Nhân Ký Phẩm Pháp Sư Phẩm Pháp Sư tiếp theo Phẩm...
 4. dpa

  Kinh Pháp Hoa Thông Nghĩa tập 1

  Mục lục: Duyên khởi Phẩm Tựa Phẩm Tựa tiếp theo Phẩm Phương Tiện Phẩm Phương Tiện tiếp theo Phẩm Phương Tiện tiếp theo Phẩm Phương Tiện tiếp theo Phẩm Phương Tiện tiếp theo Phẩm Thí Dụ Phẩm Thí Dụ tiếp theo Phẩm Thí Dụ tiếp theo Phẩm Thí Dụ tiếp theo Phẩm Thí Dụ tiếp theo Phẩm Tín Giải Phẩm Tín...
 5. dpa

  Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

  Mục lục: Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi Phân Thân Tập Hội Quán Chúng Sinh Nghiệp Duyên Nghiệp Cảm của Chúng Sinh Danh Hiệu Của Địa Ngục Như Lai Tán Thán Lợi Ích Kẻ Còn Người Mất Các Vua Diêm La Khen Ngợi Xưng Danh Hiệu Chư Phật So Sánh...
 6. dpa

  Đường Về Cực Lạc

Top