vãng sanh tịnh độ

  1. dieuphapam

    Vãng Sanh Tịnh Độ Luận Giảng Yếu

    Ðức Phật ra đời vì muốn cho chúng sanh thoát khỏi "Việc lớn Sanh Tử", nên Ngài dạy diệu pháp Vô Thượng Pháp Môn Tịnh Ðộ. Có thể nói, bản hoài một đời thuyết pháp của Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni đều nhằm trong pháp môn Tịnh Ðộ, vì Pháp Môn này độ hết các cơ, trùm khắp các giáo. Người niệm Phật căn...
  2. D

    Chuyện vãng sanh ở Việt nam

    Sưu tập những câu chuyện vãng sanh có thật trong thời hiện đại. Do Nhóm Liên hữu Miễn Nam Đất Việt thực hiện. Hy vọng mọi người cùng góp sức truyền rộng những câu chuyện này, củng cố niềm tin cho những người tu tập pháp môn Tịnh độ.
Top