Tác giả
Cư sĩ Diệu Âm Úc Châu

Lời Ban Ấn Tống
Kính thưa chư vị phật tử đồng tu, ngài Ấn Quang dạy, thuốc không luận mắc rẻ, nếu trị lành bệnh là thuốc hay, pháp môn không luận thấp cao, ứng hợp căn cơ tức là diệu pháp, chư phật và bồ tát thị hiện đến thế gian thuyết kinh giảng đạo, luôn luôn tuyển trạch chánh pháp khế hợp căn cơ, giúp cho chúng sinh sớm ngày được giải thoát,

Nay đã trong thời mạt pháp, chúng sanh nghiệp chướng sâu dày, phước mỏng, trí cạn, không thể tự lực dứt hoặc chứng chơn thoát ly 6 nẻo, Phật dạy chỉ nương vào pháp môn tịnh độ được 48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà tiếp độ mà đối nghiệp vãng sanh tây phương cực lạc một đời thành đạo

Chúng ta là hàng hạ căn, nghiệp chướng sâu nặng, oán thân trái chủ quá nhiều, niệm phật được tự tại vãng sanh không phải là điều dễ dàng thế nhưng nhờ pháp hộ niệm mà trong thời gian qua đã có rất nhiều người xả bỏ báo thân, có hiện tượng vãng sanh bất khả tư nghị

Pháp hộ niệm thật sự là đại cứu tinh cho con người trong thời mạt pháp này vậy,

Hộ niệm chú ý là một bộ tọa đàm do cư sĩ Diệu Âm thực hiện tại niệm phật đường A Di Đà Brisbane, Úc châu vào tháng 10 và tháng 11 năm 2014. Những lời giảng giải trong bộ tọa đàm này, đã ẩn chứa khá nhiều điều trọng yếu cho cả người hộ niệm, và người niệm phật cầu vãng sanh Tây phương cực lạc. Đối với những người đang quan tâm tới pháp hộ niệm, thì những tọa đàm của cư sĩ Diệu Âm thật sự vô cùng quí báu đã cung cấp cho chúng ta những kiến thức vững vàng để thực hiện tốt công việc hộ niệm, trợ duyên cho người vãng sanh, tránh bớt những sơ xuất đáng tiếc cho chính mình và cho người được hộ niệm.

Niệm Phật - Hộ Niệm - Vãng Sanh là pháp cứu độ chúng sanh trong thời mạt pháp này, xuyên qua những lời tọa đàm rất thiết thực, cụ thể, dễ hiểu mà cư sĩ Diệu Âm đã từ bi trao lại. Chúng tôi thấy được sự lợi ích rất lớn lao, và thiết thực. Diệu Âm Quang Minh xin đại diện cho Ban Ấn Tống hân hạnh giới thiệu và trân trọng kính dâng bộ tọa đàm “Hộ Niệm Chú Ý” đến tận tay tất cả chư vị. Cầu mong các ban hộ niệm, phật tử đồng tu, người người khác nơi có duyên lành nghe được, đọc được các loại tọa đàm này đều thấm nhuần pháp diệu sớm ngộ ra con đường dễ tu, dễ thành, tinh tấn niệm phật, phát lòng hộ niệm cho nhau để cùng vãng sanh tây phương cực lạc cùng duyên thành phật đạo. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, hết một báo thân này đồng sanh nước cực lạc.

Nam mô A Di Đà Phật, thay mặt Ban Ấn Tống, Diệu Âm Quang Minh

Mục lục:
 1. Tọa đàm 1-3
 2. Tọa đàm 4-5
 3. Tọa đàm 6-7
 4. Tọa đàm 8-9
 5. Tọa đàm 10-11
 6. Tọa đàm 12-13
 7. Tọa đàm 14-15
 8. Tọa đàm 16-17
 9. Tọa đàm 18-19
 10. Tọa đàm 20-21
 11. Tọa đàm 22-23
 12. Tọa đàm 24-25
 13. Tọa đàm 26-27
 14. Tọa đàm 28-29
 15. Tọa đàm 30-31
 16. Tọa đàm 32-33
 17. Tọa đàm 34-35
 18. Tọa đàm 36-37
 19. Tọa đàm 38-39
 20. Tọa đàm 40-41
 21. Tọa đàm 42-43
 22. Tọa đàm 44-45
 23. Tọa đàm 46-48
Người đọc
Huy Hồ, Kim Phụng, Tuấn Anh, Kiều Hạnh, Diệu Tiên
Người gửi
dieuphapam
Tải về
3,283
Xem
3,294
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top