diệu âm

 1. dieuphapam

  48 Tọa Đàm Hộ Niệm Chú Ý

  Lời Ban Ấn Tống Kính thưa chư vị phật tử đồng tu, ngài Ấn Quang dạy, thuốc không luận mắc rẻ, nếu trị lành bệnh là thuốc hay, pháp môn không luận thấp cao, ứng hợp căn cơ tức là diệu pháp, chư phật và bồ tát thị hiện đến thế gian thuyết kinh giảng đạo, luôn luôn tuyển trạch chánh pháp khế hợp...
 2. dpa

  Thiện Căn Phước Đức Nhân Duyên

  Mục lục: Thiện Căn Phước Đức Nhân Duyên - Tọa Đàm 1 Thiện Căn Phước Đức Nhân Duyên - Tọa Đàm 2 Thiện Căn Phước Đức Nhân Duyên - Tọa Đàm 3 Thiện Căn Phước Đức Nhân Duyên - Tọa Đàm 4 Thiện Căn Phước Đức Nhân Duyên - Tọa Đàm 5 Thiện Căn Phước Đức Nhân Duyên - Tọa Đàm 6 Thiện Căn Phước Đức Nhân...
 3. dpa

  Hộ Niệm - Hướng Dẫn Khai Thị

  Mục lục: Lời ban ấn tống Hướng dẫn khai thị - Tọa đàm 1 Hướng dẫn khai thị - Tọa đàm 2 Hướng dẫn khai thị - Tọa đàm 3 Hướng dẫn khai thị - Tọa đàm 4 Hướng dẫn khai thị - Tọa đàm 5 Hướng dẫn khai thị - Tọa đàm 6 Hướng dẫn khai thị - Tọa đàm 7 Hướng dẫn khai thị - Tọa đàm 8 Hướng dẫn khai thị -...
 4. dpa

  48 Tọa Đàm Khế Lý Khế Cơ

  Mục lục: Lời Trần Bạch – Lời Ban Ấn Tống Khế Lý Khế Cơ – Tọa Đàm 1 Khế Lý Khế Cơ – Tọa Đàm 2 Khế Lý Khế Cơ – Tọa Đàm 3 Khế Lý Khế Cơ – Tọa Đàm 4 Khế Lý Khế Cơ – Tọa Đàm 5 Khế Lý Khế Cơ – Tọa Đàm 6 Khế Lý Khế Cơ – Tọa Đàm 7 Khế Lý Khế Cơ – Tọa Đàm 8 Khế Lý Khế Cơ – Tọa Đàm 9 Khế Lý Khế Cơ – Tọa...
 5. dpa

  Khuyên Người Niệm Phật Tập 2

  Trọn bộ: Khuyên Người Niệm Phật Tập 1 Khuyên Người Niệm Phật Tập 2 Khuyên Người Niệm Phật Tập 3 Khuyên Người Niệm Phật Tập 4
 6. dpa

  Khuyên Người Niệm Phật Tập 4

  Trọn bộ: Khuyên Người Niệm Phật Tập 1 Khuyên Người Niệm Phật Tập 2 Khuyên Người Niệm Phật Tập 3 Khuyên Người Niệm Phật Tập 4 Mục lục: Mấy Dòng Tỏ Bày – Nhất Môn Thâm Nhập Trường Kỳ Huân Tu Ý Thức Về Sự Chướng Ngại Khóc Lóc Mối Nguy Hại Cho Người Lúc Lâm Chung Hộ Niệm Khó Hay Dễ - Vấn Đề Đạo...
 7. dpa

  Khuyên Người Niệm Phật Tập 3

  Trọn bộ: Khuyên Người Niệm Phật Tập 1 Khuyên Người Niệm Phật Tập 2 Khuyên Người Niệm Phật Tập 3 Khuyên Người Niệm Phật Tập 4
 8. dpa

  Khuyên Người Niệm Phật Tập 1

  Trọn bộ: Khuyên Người Niệm Phật Tập 1 Khuyên Người Niệm Phật Tập 2 Khuyên Người Niệm Phật Tập 3 Khuyên Người Niệm Phật Tập 4 Mục lục: Lời giới thiệu_Quyết lòng niệm Phật Niệm Phật để thành Phật Niệm Phật cầu đạt đến đỉnh cao Tu tịnh nghiệp chứ không phải thiện nghiệp...
Top