Tác giả
Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Minh Hiển

Mục lục:
01_Q.1_Lời nói đầu
02_Q.1_Lời nói đầu_(Tiếp theo)
03_Q.1_Phẩm Thọ Mạng-Phẩm Thọ Mạng-Phẩm Thứ Nhất_P1
04_Q.1_Phẩm Thọ Mạng-Phẩm Thọ Mạng-Phẩm Thứ Nhất_P1_(Tiếp theo)
05_Q.1_Phẩm Thọ Mạng-Phẩm Thọ Mạng-Phẩm Thứ Nhất_P1_(Tiếp theo)
06_Q.1_Phẩm Thọ Mạng-Phẩm Thọ Mạng-Phẩm Thứ Nhất_P2
07_Q.1_Phẩm Thọ Mạng-Phẩm Thọ Mạng-Phẩm Thứ Nhất_P2_(Tiếp theo)
08_Q.1_Phẩm Thọ Mạng-Phẩm Thọ Mạng-Phẩm Thứ Nhất_P2_(Tiếp theo)
09_Q.1_Phẩm Thọ Mạng-Phẩm Thọ Mạng-Phẩm Thứ Nhất_P3
10_Q.3_ Phẩm Thân Kim Cang-Phẩm Thứ Nhì_Phẩm Công Đức Danh Tự-Phẩm Thứ Ba
11_Q.4_Phẩm Tánh Như Lai-Phẩm Thứ Tư_P1
12_Q.4_Phẩm Tánh Như Lai-Phẩm Thứ Tư_P1_(Tiếp theo)
13_Q.5_Phẩm Tánh Như Lai-Phẩm Thứ Tư_P2
14_Q.5_Phẩm Tánh Như Lai-Phẩm Thứ Tư_P2_(Tiếp theo)
15_Q.6_Phẩm Tánh Như Lai-Phẩm Thứ Tư_P3
16_Q.6_Phẩm Tánh Như Lai-Phẩm Thứ Tư_P3_(Tiếp theo)
17_Q.7_Phẩm Tánh Như Lai-Phẩm Thứ Tư_P4
18_Q.7_Phẩm Tánh Như Lai-Phẩm Thứ Tư_P4_(Tiếp theo)
19_Q.8_Phẩm Tánh Như Lai-Phẩm Thứ Tư_P5
20_Q.8_Phẩm Tánh Như Lai-Phẩm Thứ Tư_P5_(Tiếp thep)
21_Q.8_Phẩm Tánh Như Lai-Phẩm Thứ Tư_P5_(Tiếp theo)
22_Q.9_Phẩm Tánh Như Lai-Phẩm Thứ Tư_P6
23_Q.9_Phẩm Tánh Như Lai-Phẩm Thứ Tư_P6_(Tiếp theo)
24_Q.10_Phẩm Tánh Như Lai-Phẩm Thứ Tư_P7
25_Q.10_Phẩm Đại Chúng Thưa Hỏi-Phẩm Thứ Năm_P1
26_Q.10_Phẩm Đại Chúng Thưa Hỏi-Phẩm Thứ Năm_P1_(Tiếp theo)
27_Q.11_Phẩm Đại Chúng Thưa Hỏi-Phẩm Thứ Năm_P2_Phẩm Thị Hiện Bệnh-Phẩm Thứ Sáu
28_Q.11_Phẩm Thị Hiện Bệnh-Phẩm Thứ Sáu_(Tiếp theo)
29_Q.11_Phẩm Thánh Hạnh-Phẩm Thứ Bảy_P1
30_Q.12_Phẩm Thánh Hạnh-Phẩm Thứ Bảy_P2
31_Q.12_Phẩm Thánh Hạnh-Phẩm Thứ Bảy_P2_(Tiếp theo)
32_Q.12_Phẩm Thánh Hạnh-Phẩm Thứ Bảy_P2_(Tiếp theo)
33_Q.13_Phẩm Thánh Hạnh-Phẩm Thứ Bảy_P3
34_Q.13_Phẩm Thánh Hạnh-Phẩm Thứ Bảy_P3_(Tiếp theo)
35_Q.13_Phẩm Thánh Hạnh-Phẩm Thứ Bảy_P3_(Tiếp theo)
36_Q.14_Phẩm Thánh Hạnh-Phẩm Thứ Bảy_P4
37_Q.14_Phẩm Thánh Hạnh-Phẩm Thứ Bảy_P4_(Tiếp theo)
38_Q.15_Phẩm Hạnh Thanh Tịnh-Phẩm Thứ Tám_P1
39_Q.15_Phẩm Hạnh Thanh Tịnh-Phẩm Thứ Tám_P1_(Tiếp theo)
40_Q.15_Phẩm Hạnh Thanh Tịnh-Phẩm Thứ Tám_P1_(Tiếp theo)
41_Q.16_Phẩm Hạnh Thanh Tịnh-Phẩm Thứ Tám_P2
42_Q.16_Phẩm Hạnh Thanh Tịnh-Phẩm Thứ Tám_P2_(Tiếp theo)
43_Q.17_Phẩm Hạnh Thanh Tịnh-Phẩm Thứ Tám_P3
44_Q.17_Phẩm Hạnh Thanh Tịnh-Phẩm Thứ Tám_P3_(Tiếp theo)
45_Q.18_Phẩm Hạnh Thanh Tịnh-Phẩm Thứ Tám_P4
46_Q.18_Phẩm Hạnh Thanh Tịnh-Phẩm Thứ Tám_P4_(Tiếp theo)
47_Q.19_Phẩm Hạnh Thanh Tịnh-Phẩm Thứ Tám_P5
48_Q.19_Phẩm Hạnh Thanh Tịnh-Phẩm Thứ Tám_P5_(Tiếp theo)
49_Q.20_Phẩm Hạnh Thanh Tịnh-Phẩm Thứ Tám_P6
50_Q.20_Phẩm Hạnh Thanh Tịnh-Phẩm Thứ Tám_P6_(Tiếp theo)
51_Q.21_Phẩm Bồ Tát Quang Minh Biến Chiếu-Phẩm Thứ Mười_P1
52_Q.21_Phẩm Bồ Tát Quang Minh Biến Chiếu-Phẩm Thứ Mười_P1_(Tiếp theo)
53_Q.21_Phẩm Bồ Tát Quang Minh Biến Chiếu-Phẩm Thứ Mười_P1_(Tiếp theo)
54_Q.22_Phẩm Bồ Tát Quang Minh Biến Chiếu-Phẩm Thứ Mười_P2
55_Q.22_Phẩm Bồ Tát Quang Minh Biến Chiếu-Phẩm Thứ Mười_P2_(Tiếp theo)
56_Q.23_Phẩm Bồ Tát Quang Minh Biến Chiếu-Phẩm Thứ Mười_P3
57_Q.23_Phẩm Bồ Tát Quang Minh Biến Chiếu-Phẩm Thứ Mười_P3_(Tiếp theo)
58_Q.24_Phẩm Bồ Tát Quang Minh Biến Chiếu-Phẩm Thứ Mười_P4
59_Q.24_Phẩm Bồ Tát Quang Minh Biến Chiếu-Phẩm Thứ Mười_P4_(Tiếp theo)
60_Q.24_Phẩm Bồ Tát Quang Minh Biến Chiếu-Phẩm Thứ Mười_P4_(Tiếp theo)
61_Q.25_Phẩm Bồ Tát Quang Minh Biến Chiếu-Phẩm Thứ Mười_P5
62_Q.25_Phẩm Bồ Tát Quang Minh Biến Chiếu-Phẩm Thứ Mười_P5_(Tiếp theo)
63_Q.26_Phẩm Bồ Tát Quang Minh Biến Chiếu-Phẩm Thứ Mười_P6
64_Q.26_Phẩm Bồ Tát Quang Minh Biến Chiếu-Phẩm Thứ Mười_P6_(Tiếp theo)
65_Q.26_Phẩm Bồ Tát Quang Minh Biến Chiếu-Phẩm Thứ Mười_P6_(Tiếp theo)
66_Q.27_Phẩm Bồ Tát Sư Tử Hống-Phẩm Thứ Mười Một_P1
67_Q.27_Phẩm Bồ Tát Sư Tử Hống-Phẩm Thứ Mười Một_P1_(Tiếp theo)
68_Q.27_Phẩm Bồ Tát Sư Tử Hống-Phẩm Thứ Mười Một_P1_(Tiếp theo)
69_Q.28_Phẩm Bồ Tát Sư Tử Hống-Phẩm Thứ Mười Một_P2
70_Q.28_Phẩm Bồ Tát Sư Tử Hống-Phẩm Thứ Mười Một_P2_(Tiếp theo)
71_Q.28_Phẩm Bồ Tát Sư Tử Hống-Phẩm Thứ Mười Một_P2_(Tiếp theo)
72_Q.29_Phẩm Bồ Tát Sư Tử Hống-Phẩm Thứ Mười Một_P3
73_Q.29_Phẩm Bồ Tát Sư Tử Hống-Phẩm Thứ Mười Một_P3_(Tiếp theo)
74_Q.29_Phẩm Bồ Tát Sư Tử Hống-Phẩm Thứ Mười Một_P3_(Tiếp theo)
75_Q.30_Phẩm Bồ Tát Sư Tử Hống-Phẩm Thứ Mười Một_P4
76_Q.30_Phẩm Bồ Tát Sư Tử Hống-Phẩm Thứ Mười Một_P4_(Tiếp theo)
77_Q.30_Phẩm Bồ Tát Sư Tử Hống-Phẩm Thứ Mười Một_P4_(Tiếp theo)
78_Q.31_Phẩm Bồ Tát Sư Tử Hống-Phẩm Thứ Mười Một_P5
79_Q.31_Phẩm Bồ Tát Sư Tử Hống-Phẩm Thứ Mười Một_P5_(Tiếp theo)
80_Q.31_Phẩm Bồ Tát Sư Tử Hống-Phẩm Thứ Mười Một_P5_(Tiếp theo)
81_Q.32_Phẩm Bồ Tát Sư Tử Hống-Phẩm Thứ Mười Một_P6
82_Q.32_Phẩm Bồ Tát Sư Tử Hống-Phẩm Thứ Mười Một_P6_(Tiếp theo)
83_Q.32_Phẩm Bồ Tát Sư Tử Hống-Phẩm Thứ Mười Một_P6_(Tiếp theo)
84_Q.33_Phẩm Bồ Tát Sư Tử Hống-Phẩm Thứ Mười Một_P7_Phẩm Bồ Tát Ca Diếp-Phẩm Thứ Mười Hai_P1
85_Q.33_Phẩm Bồ Tát Ca Diếp-Phẩm Thứ Mười Hai_P1_(Tiếp theo)
86_Q.33_Phẩm Bồ Tát Ca Diếp-Phẩm Thứ Mười Hai_P1_(Tiếp theo)
87_Q.34_Phẩm Bồ Tát Ca Diếp-Phẩm Thứ Mười Hai_P2
88_Q.34_Phẩm Bồ Tát Ca Diếp-Phẩm Thứ Mười Hai_P2_(Tiếp theo)
89_Q.34_Phẩm Bồ Tát Ca Diếp-Phẩm Thứ Mười Hai_P2_(Tiếp theo)
90_Q.35_Phẩm Bồ Tát Ca Diếp-Phẩm Thứ Mười Hai_P3
91_Q.35_Phẩm Bồ Tát Ca Diếp-Phẩm Thứ Mười Hai_P3_(Tiếp theo)
92_Q.36_Phẩm Bồ Tát Ca Diếp-Phẩm Thứ Mười Hai_P4
93_Q.36_Phẩm Bồ Tát Ca Diếp-Phẩm Thứ Mười Hai_P4_(Tiếp theo)
94_Q.37_Phẩm Bồ Tát Ca Diếp-Phẩm Thứ Mười Hai_P5
95_Q.37_Phẩm Bồ Tát Ca Diếp-Phẩm Thứ Mười Hai_P5_(Tiếp theo)
96_Q.37_Phẩm Bồ Tát Ca Diếp-Phẩm Thứ Mười Hai_P5_(Tiếp theo)
97_Q.38_Phẩm Bồ Tát Ca Diếp-Phẩm Thứ Mười Hai_P6
98_Q.39_Phẩm Kiều Trần Như-Phẩm Thứ Mười Ba_P1
99_Q.39_Phẩm Kiều Trần Như-Phẩm Thứ Mười Ba_P2
100_Q.39_Phẩm Kiều Trần Như-Phẩm Thứ Mười Ba_P2_(Tiếp theo)
101_Q.40_Phẩm Kiều Trần Như-Phẩm Thứ Mười Ba_P3
102_Q.40_Phẩm Kiều Trần Như-Phẩm Thứ Mười Ba_P3_(Tiếp theo)
103_Q.41_Phẩm Kiều Trần Như-Phẩm Thứ Mười Ba_P4_Phẩm Lời Dạy Cuối Cùng-Phẩm Thứ Nhất
104_Q.41_Phẩm Lời Dạy Cuối Cùng-Phẩm Thứ Nhất_(Tiếp theo)
105_Q.41_Phẩm Duyên Dứt Về Nguồn-Phẩm Thứ Nhì
106_Q.42_Phẩm Linh Ứng Khi Trà Tỳ-Phẩm Thứ Ba
107_Q.42_Phẩm Linh Ứng Khi Trà Tỳ-Phẩm Thứ Ba_(Tiếp theo)
108_Q.42_Phẩm Phân Chia Xá Lợi-Phẩm Thứ Tư
109_Tổng Quan Kinh Đại Bát Niết Bàn
110_Tổng Quan Kinh Đại Bát Niết Bàn_(Tiếp theo)
111_Tổng Quan Kinh Đại Bát Niết Bàn_(Tiếp theo)
112_Tổng Quan Kinh Đại Bát Niết Bàn_(Tiếp theo)
113_Tổng Quan Kinh Đại Bát Niết Bàn_(Tiếp theo)
114_Tổng Quan Kinh Đại Bát Niết Bàn_(Tiếp theo)
115_Đại Thừa Khởi Tín
116_Như Lai Thường Trụ_Tất Cả Chúng Sanh Đều Có Tánh Phật
117_Tánh Phật và Nhất Xiển Đề
118_Phân Biệt Tà Chánh
119_Phương Tiện Quyền Thừa
120_Thường Lạc Ngã Tịnh
121_Bốn Tâm Vô Lượng
122_Nghiệp Và Kết Quả
123_Sanh Tử Tương Tục_Thay Lời Kết
124_Bảng Tham Khảo Thuật Ngữ
125_Bảng Tham Khảo Thuật Ngữ_(Tiếp theo)
126_Bảng Tham Khảo Thuật Ngữ_(Tiếp theo)
127_Bảng Tham Khảo Thuật Ngữ_(Tiếp theo)
128_Bảng Tham Khảo Thuật Ngữ_(Tiếp theo)
129_Bảng Tham Khảo Thuật Ngữ_(Tiếp theo)
130_Bảng Tham Khảo Thuật Ngữ_(Tiếp theo)
131_Bảng Tham Khảo Thuật Ngữ_(Tiếp theo)
132_Bảng Tham Khảo Thuật Ngữ_(Tiếp theo)
133_Bảng Tham Khảo Thuật Ngữ_(Tiếp theo)
134_Bảng Tham Khảo Thuật Ngữ_(Tiếp theo)
135_Bảng Tham Khảo Thuật Ngữ_(Tiếp theo)
136_Bảng Tham Khảo Thuật Ngữ_(Tiếp theo)
137_Bảng Tham Khảo Thuật Ngữ_(Tiếp theo)
Nhà xuất bản
DPA
Người dịch
NULL
Người đọc
Huy Hồ, Thy Mai, Thiện Quang, Ngọc Mỹ, Tuấn Anh, Tuấn Khôi, Kim Phượng, Hùng Thanh, Q Tín, Ng Phúc, Nam Trung, Trần Vũ, Thanh Hồng, H Sơn, T Tiên, M Chuyên
 • Like
Reactions: Thin
Người gửi
dpa
Tải về
11,378
Xem
11,378
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

 • Chuyện vãng sanh ở Việt Nam - Tập 2
  Chuyện vãng sanh ở Việt Nam - Tập 2
  Tập 2 của các câu chuyện vãng sanh ở Việt Nam do nhóm Liên hữu miền nam đất việt thực hiện
 • Phật ở đâu?
  Phật ở đâu?
  Phim nhân quả, tập Phật ở đâu
 • Đổi nghề
  Đổi nghề
  Phim nhân quả, tập "Đổi nghề"
 • Món chay Vol 12
  Món chay Vol 12
  Cà ri, Chuối sáp kho tiêu, Mắm đậu xào sả, Mì căn nấu thơm, Đậu hũ tay cầm
 • Món chay Vol 11
  Món chay Vol 11
  Gỏi đu đủ thái, Cơm tay cầm, Cháo thập cẩm, Súp mai tuyết nhỉ bào ngư, Đậu hủ xào trần bì
 • Món chay Vol 10
  Món chay Vol 10
  Ram bắp, Đậu hủ chiên lá dứa, Đậu hủ ky khô nướng mè, Xá xíu chay, Mắm thái chay
 • Món chay Vol 09
  Món chay Vol 09
  Đậu hủ xào cần tây, Đậu hủ tìm, Mì căn xào nấm rơm, Súp đông cô chua cay, Mì căn xào lăn
Top