Thanh Tịnh Đạo Tập 2

Thanh Tịnh Đạo Tập 2

Tác giả
Bhadantacariy Buddahaghosa

Bản Thanh Tịnh Ðạo được sư cô Trí Hải dịch từ bản The Path of purification, bản dịch Anh ngữ của Thượng tọa Nànamoli, nguyên bản Pàli do luận sư Buddhaghosa sáng tác vào thế kỷ thứ V Tây lịch.

Visuddhimagga (Thanh Tịnh đạo) do Luận sư Buddhaghosa trước tác vào tiền bán thế kỷ thứ V sau TL, là một bộ sách tóm tắt giáo lý nguyên thủy thuộc Pàli tạng, theo một hệ thống đặc biệt dưới những đề mục Bảy thanh tịnh và Ba vô lậu học. Ðây là một chỉ nam rất tốt cho hành giả trong việc thanh lọc bản thân. Sách được Đại đức Nanamoli (người Anh, tu ở Tích Lan) dịch sang Anh ngữ vào năm 1956. Bản dịch này y cứ bản Anh ngữ ấy.

Là bộ sách kết tập tinh hoa trí tuệ từ kinh tạng Kikàya, Thanh tịnh đạo có thể xem là bộ sách rất quý trong kho tàng văn học thế giới, không thể thiếu trong nguồn tài liệu Phật học bằng tiếng Việt, và là hành trang chủ yếu của những ai thực hành giải thoát ở đời.

Dịch giả, sư cô Trí Hải, với nhiều kinh nghiệm dịch thuật, với nhiều năm nghiên cứu kinh tạng Nikàya, đã dịch Thanh Tịnh Ðạo rất cẩn trọng và chân xác.

Chúng tôi tin tưởng bản dịch sẽ tự giới thiệu với quý độc giả nhiều hơn những giá trị chúng tôi đề cập.

Với tư cách của người chuyển dịch kinh tạng Nikàya qua Việt ngữ, chúng tôi tán thán công đức phiên dịch của sư cô Trí Hải, và trân trọng giới thiệu bản dịch giá trị này.

(Lời giới thiệu)

Mục lục:
 1. Lời giới thiệu - Các phạm trú
 2. Các phạm trú (tiếp theo)
 3. Các phạm trú (tiếp theo - hết)
 4. Chương 10 - Định - Các vô sắc xứ
 5. Chương 11 - Mô tả Định - Kết Luận (phần 1)
 6. Chương 11 - Mô tả Định - Kết Luận (phần 2)
 7. Chương 11 - Mô tả Định - Kết Luận (phần 3)
 8. Chương 12 - Thắng trí - Các năng lực thần thông - phần 1
 9. Chương 12 - Thắng trí - Các năng lực thần thông - phần 2
 10. Chương 12 - Thắng trí - Các năng lực thần thông - phần 3
 11. Chương 13 - Thắng trí - Kết luận - phần 1
 12. Chương 13 - Thắng trí - Kết luận - phần 2
 13. Chương 13 - Thắng trí - Kết luận - phần 3
 14. Chương 14 - Mô tả về các Uẩn phần 1
 15. Chương 14 - Mô tả về các Uẩn phần 2
 16. Chương 14 - Mô tả về các Uẩn phần 3
 17. Chương 15 - Mô tả về Xứ và Giới
 18. Chương 16 - Mảnh đất cho Tuệ trăng trưởng phần 1
 19. Chương 16 - Mảnh đất cho Tuệ trăng trưởng phần 2
 20. Chương 17 - Đất cho Tuệ sanh phần 1
 21. Chương 17 - Đất cho Tuệ sanh phần 2
 22. Chương 17 - Đất cho Tuệ sanh phần 3
 23. Chương 17 - Đất cho Tuệ sanh phần 4
 24. Chương 17 - Đất cho Tuệ sanh phần 5
 25. Chương 17 - Đất cho Tuệ sanh phần 6
 26. Chương 17 - Đất cho Tuệ sanh phần 7
 27. Chương 17 - Đất cho Tuệ sanh phần 8
 28. Chương 17 - Đất cho Tuệ sanh phần 9
 29. Chương 18 - Trí kiến thanh tịnh
 30. Chương 19 - Đoạn nghi thanh tịnh
 31. Chương 20 - Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh phần 1
 32. Chương 20 - Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh phần 2
 33. Chương 20 - Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh phần 3
 34. Chương 21 - Đạo tri kiến thanh tịnh phần 1
 35. Chương 21 - Đạo tri kiến thanh tịnh phần 2
 36. Chương 21 - Đạo tri kiến thanh tịnh phần 3
 37. Chương 22 - Tri kiến thanh tịnh phần 1
 38. Chương 22 - Tri kiến thanh tịnh phần 2
 39. Chương 22 - Tri kiến thanh tịnh phần 3
 40. Chương 23 - Các lợi ích trong sự tu Tuệ phần 1
 41. Chương 23 - Các lợi ích trong sự tu Tuệ phần 2
Nhà xuất bản
Tôn Giáo
Người dịch
Thích Nữ Trí Hải
Người đọc
Tuấn Anh, Kiều Hạnh, Thy Mai, Bình Nguyên, Ngọc San
Người gửi
dieuphapam
Tải về
5,157
Xem
5,157
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top