Trí Quảng Toàn Tập - Lược Giải Kinh Dược Sư

Trí Quảng Toàn Tập - Lược Giải Kinh Dược Sư

Tác giả
Thích Trí Quảng

Kinh nguyên thủy có câu chuyện người mù rờ voi mà các kinh đại thừa sau này triển khai từng bước rõ ràng hơn. Con voi lớn, người ta không thể sờ cả con voi, nên người rờ trúng cái chân của nó thì nói con voi giống cái cột nhà, rờ trúng cái tai nói giống cái quạt, rờ trúng cái đuôi nói giống cây chổi, v.v. Đức Phật bảo rằng những người này đều đúng, nhưng chỉ đúng 1 phần. Cũng giống như vậy, các thầy tu chưa thành Phật, mỗi người chấp một pháp, hoặc mỗi người đắc một pháp nên thường chủ quan nói pháp mình là nhất, là chân lý. Từ sai lầm này dẫn đến tranh chấp, ăn thua nhau.

Các pháp mà mỗi người tu chứng đắc được không sai, nhưng chỉ đúng một phần, không phải chân lý. Đức Phật đạt quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, ngài mới thấy đúng toàn diện, tức thấy chân lý mà kinh pháp hoa diễn tả rằng “Phật thấy từ địa ngục A-tì cho đến trời Sắc Cứu Cánh”. Phật nói rằng những gì mà ngài biết như lá trong rừng, những gì chúng ta học được không đáng kể, như nắm lá trong tay, trí tuệ của Phật ví như đại dương, mình chỉ biết được một phần nhỏ của ngài giống như con chim uống nước. Ý này được Phật dạy trong kinh Pháp Hoa rằng “Hàng Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát tập hợp lại nhiều như lúa mè để bàn tính cũng không biết được ngằn mé trí tuệ Phật”.

Thật vậy, trí phương tiện của Phật vô số, gặp chư thiên hay sa môn, vua chúa, v.v, Phật thuyết pháp khác nhau, ở lãnh vực nào Phật cũng xuất sắc. Trong hàng Sa Môn, vua chúa hay Chư Thiên, Phật đứng đầu. Kinh Duy Ma triển khai rằng, Phật nói tịnh độ của chư Phật mười phương đều hoàn hảo, Xá Lợi Thất mới hỏi tại sao tịnh độ của Phật Thích Ca toàn là hầm hố gai chông, Phật Thích Ca không có tịnh độ hay sao. trời Đại tự tại mới hiện ra, trời Đại tự tại tiêu biểu cho trí tuệ và Xá Lợi Phất là bậc trí tuệ đệ nhất của thanh văn mới thấy trí tuệ của trời Đại tự tại. Trời Đại tự tại mới trả lời Xá Lợi Phất rằng, tịnh độ của Phật Thích Ca đẹp hơn cõi trời rất nhiều nên ông đến đây để chiêm ngưỡng tịnh độ của Phật Thích Ca. Ông vừa nói xong, Phật Thích Ca ấn chân xuống đất, tức thì tịnh độ của ngài hiện ra là thường tịch quang tịnh độ, một thế giới chân thật vĩnh hằng.

Trên bước đường tu, chúng ta nhận ra các pháp sanh diệt luôn thay đổi, con người suy nghĩ tâm tưởng cũng thay đổi, cho nên ta mới tu và phát huy trí tuệ, và khi chúng ta tu chứng được chân thường, thâm nhập thường tịch quang tịnh độ, tức thế giới Phật nghiêm viễn, không thay đổi là chân lý.

Pháp mà trời Đại tự tại muốn học là chân thường, đa số người không tới được vì họ thấy trời là nhất, nhưng ông nói thế giới của ông không bằng một góc tịnh độ của Phật Thích Ca. Học Phật nhưng cố chấp chỉ thấy phiến diện, cho rằng Pháp mình tu là nhất, tất cả pháp khác không tốt, nghĩ như vậy không đúng.

(Tổng luận)

Mục lục:
  1. Tổng luận
  2. Ý nghĩa 12 đại nguyện
  3. Giảng giải kinh Dược Sư phần 1
  4. Giảng giải kinh Dược Sư phần 2
  5. Giảng giải kinh Dược Sư phần 3
  6. Đàn tràng Dược Sư đúng pháp
Nhà xuất bản
Hồng Đức
Người đọc
Tuấn Anh
Người gửi
dieuphapam
Tải về
1,289
Xem
1,289
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top