hải triều âm

  1. dieuphapam

    Hạnh An Vui - Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 14

    Thay Lời Bạch Thầy Bổn sư của Cố Sư trưởng Hải Triều Âm là Cố Hòa-thượng Thích Thanh Thiệu, thế danh Phạm Đức Nhuận. Ngài là bậc tùng lâm thạch trụ, cao Tăng đương thời. Đạo hạnh và trí tuệ của Ngài được các hệ phái trong Phật giáo đồng lòng suy tôn làm Đệ nhất Pháp Chủ GHPGVN vào năm 1981...
  2. dieuphapam

    Răn Sát Sanh

    Vì quên hẳn chân như bản tánh, tối tăm mù mịt, mắc vào bào thai. Nhận âm huyết của mẹ và trược khí của cha làm thể chất của mình. Sanh ra cứ mê man điên đảo với căn trần thức. Thương thay thánh phàm người vật vốn đồng một tánh thể. Chỉ vì mê ngộ mà thành có nhiễm tịnh phân cách. Kinh Kim Cang...
Top