Tác giả
Tỳ kheo ni Hải Triều Âm sưu tầm

Vì quên hẳn chân như bản tánh, tối tăm mù mịt, mắc vào bào thai. Nhận âm huyết của mẹ và trược khí của cha làm thể chất của mình. Sanh ra cứ mê man điên đảo với căn trần thức. Thương thay thánh phàm người vật vốn đồng một tánh thể. Chỉ vì mê ngộ mà thành có nhiễm tịnh phân cách.

Kinh Kim Cang nói: "Pháp này là bình đẳng không cao thấp". Bát Nhã Tâm Kinh nói là không tăng, không giảm. Phật dạy 84.000 pháp môn, mục đích dẫn dắt con người chuyển vọng về chân. Niệm Phật là phương pháp dễ tu nhất, chỉ cần dẹp tán loạn là tam muội hiện tiền.

Nhân gian chủ trương: "Trời sanh muôn vật để nuôi người. Nếu không ăn thịt thì cầm thú tràn đầy. Loài người mất đất sống". Đâu có biết người giết vật ăn thịt sẽ đọa làm vật nên số vật thành đông. Không giết thì không đọa. Trái đất sẽ là thiên đường. Tất cả phàm phu thành Phật thánh.

(Trích Răn sát sanh)

Mục lục:
  1. Răn sát sanh
  2. Các mẫu chuyện phần 1
  3. Các mẫu chuyện phần 2
Nhà xuất bản
Tôn Giáo
Người đọc
Kiều Hạnh, Nam Trung
Người gửi
dieuphapam
Tải về
1,368
Xem
3,744
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top