huyền trang

 1. dpa

  Thành Duy Thức Luận Giảng Giải

  Duy Thức là duy cái biết, do cái biết, hoặc y nơi cái biết (bỉ y thức sở biết). Muôn sự muôn vật không tự hiện hữu, chỉ hiện hữu khi đủ duyên, chỉ hiện hữu giữa mối quan hệ, lớp này lớp khác trùng trùng vô tận, một làm duyên cho tất cả, tất cả duy một, tất cả làm duyên cho một, một duy tất cả...
 2. dpa

  Phim Sử Truyện Đường Tam Tạng-Huyền Trang 1

  Mục lục: Đại đường tây vực ký tập 1a Đại đường tây vực ký tập 1b Đại đường tây vực ký tập 2a Đại đường tây vực ký tập 2b Đại đường tây vực ký tập 3a Đại đường tây vực ký tập 3b Đại đường tây vực ký tập 4a Đại đường tây vực ký tập 4b Đại đường tây vực ký tập 5a Đại đường tây vực ký tập 5b Đại...
 3. dpa

  Phim Sử Truyện Đường Tam Tạng-Huyền Trang 3

 4. dpa

  Phim Sử Truyện Đường Tam Tạng-Huyền Trang 2

Top