kinh tăng nhất a hàm

 1. D

  Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 3

  Tôi nghe như vầy: Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: “Tỳ-kheo thành tựu bảy pháp, ở trong hiện tại thọ lạc vô cùng, muốn dứt sạch các lậu, cũng có thể được. Những gì là bảy pháp? Ở đây, Tỳ-kheo biết pháp, biết nghĩa...
 2. D

  Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 2

  Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các tỳ-kheo: “Nên tu tập pháp bốn đế. Những gì là bốn? Thứ nhất là Khổ đế, mà nghĩa không thể tận, nghĩa không thể cùng, thuyết pháp vô tận. Thứ hai là Khổ tập đế, mà nghĩa không thể tận, nghĩa không...
 3. D

  Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 1

  Kính lạy Năng Nhân Đệ Thất Tiên, Diễn thuyết Pháp Thánh Hiền vô thượng. Thế Tôn nay độ chúng quần sinh Vốn đã từ lâu trôi sinh tử. Tôn trưởng Ca-diếp và Thánh chúng, Hiền triết A-nan văn quảng bác, Cúng dường xá-lợi Phật Niết-bàn, Từ nước Câu-di đến Ma-kiệt. Ca-diếp tư duy hành bốn đẳng, Thương...
Top