Tác giả
Đại Tạng Kinh VN

Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các tỳ-kheo:

“Nên tu tập pháp bốn đế. Những gì là bốn? Thứ nhất là Khổ đế, mà nghĩa không thể tận, nghĩa không thể cùng, thuyết pháp vô tận. Thứ hai là Khổ tập đế, mà nghĩa không thể tận, nghĩa không thể cùng, thuyết pháp vô tận. Thứ ba là Khổ tận đế, mà nghĩa không thể tận, nghĩa không thể cùng, thuyết pháp vô tận. Thứ tư là Khổ xuất yếu đế, mà nghĩa không thể tận, nghĩa không thể cùng, thuyết pháp vô tận.

“Thế nào là Khổ đế? Khổ đế, là khổ bởi sanh, khổ bởi già, khổ bởi bệnh, khổ bởi chết, khổ bởi buồn lo phiền não, khổ bởi oán ghét gặp nhau, khổ bởi ân ái bị chia lìa, khổ bởi những gì cầu mà không được, nói tóm lại là khổ bởi năm thủ uẩn[2]. Đó gọi là sự thật về khổ.

“Thế nào là Khổ tập đế? Tập đế, là ái tương ưng với dục, tâm thường nhiễm đắm. Đó gọi là khổ tập đế.

“Thế nào là Khổ tận đế? Tận đế, là dục ái bị diệt tận không còn tàn dư, không tái sanh khởi. Đó gọi là Khổ tận đế.

“Thế nào là Khổ xuất yếu đế? Khổ xuất yếu, là tám phẩm đạo Hiền thánh. Nghĩa là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh hành, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh tam-muội. Đó gọi là Khổ xuất yếu đế.

“Đó gọi là, này Tỳ-kheo, có bốn đế này là thật hữu, không hư dối, là điều mà Thế Tôn nói, cho nên gọi là đế. Trong các loài chúng sanh hai chân, bốn chân ở cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, Như Lai là tối thượng, đã thành tựu bốn đế này, nên gọi là bốn đế.

“Đó gọi là, này các Tỳ-kheo, có bốn đế mà do không giác tri nên sống chết xoay vần mãi trong năm nẻo. Nay Ta do đạt được bốn đế này, từ bờ này đến bờ kia, thành tựu nghĩa này, đoạn trừ cội gốc sinh tử, như thực biết rằng không còn tái sinh nữa.”
(Trích phẩm tứ đế)

Mục lục:
 1. Thiên 4 Pháp - Phẩm Tứ đế
 2. Thiên 4 Pháp - Phẩm Bốn ý đoạn
 3. Thiên 4 Pháp - Phẩm Bốn ý đoạn tt
 4. Thiên 4 Pháp - Phẩm Đẳng thú bốn đế
 5. Thiên 4 Pháp - Phẩm Thanh văn
 6. Thiên 4 Pháp - Phẩm Thanh văn tt
 7. Thiên 4 Pháp - Phẩm Khổ lạc
 8. Thiên 4 Pháp - Phẩm Khổ lạc tt
 9. Thiên 4 Pháp - Phẩm Tu Đà
 10. Thiên 4 Pháp - Phẩm Tu Đà tt
 11. Thiên 4 Pháp - Phẩm Tăng thượng
 12. Thiên 4 Pháp - Phẩm Tăng thượng tt
 13. Thiên 4 Pháp - Phẩm Tăng thượng tt
 14. Thiên 5 Pháp - Phẩm Thiện tụ
 15. Thiên 5 Pháp - Phẩm Thiện tụ tt
 16. Thiên 5 Pháp - Phẩm Năm vua
 17. Thiên 5 Pháp - Phẩm Năm vua tt
 18. Thiên 5 Pháp - Phẩm Đẳng kiến
 19. Thiên 5 Pháp - Phẩm Đẳng kiến tt
 20. Thiên 5 Pháp - Phẩm Tà tụ
 21. Thiên 5 Pháp - Phẩm Thỉnh pháp
 22. Thiên 5 Pháp - Phẩm Thỉnh pháp tt
 23. Thiên 6 Pháp - Phẩm Sáu trọng pháp
 24. Thiên 6 Pháp - Phẩm Sáu trọng pháp tt
 25. Thiên 6 Pháp - Phẩm Sáu trọng pháp tt
 26. Thiên 6 Pháp - Phẩm Lực
 27. Thiên 6 Pháp - Phẩm Lực tt
 28. Thiên 6 Pháp - Phẩm Lực tt
Người dịch
Đức Thắng, Tuệ Sỹ
Người đọc
Huy Hồ, Kim Phượng, Ngọc Châu, Kiều Hạnh
Người gửi
DPA2
Tải về
3,950
Xem
3,950
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top