tuyên hoá

 1. D

  Cuộc Đời Đạo Nghiệp HT Tuyên Hóa - Giai Đoạn Ở Hồng Kông

  Cuối năm 1949 nhân vì Thiều Quan giải phóng, không trở về Vân Môn được, nên Ngài đi xe lửa từ Quảng Châu tới Hương Cảng. Tới Hương Cảng được một thời gian, Ngài đi thẳng qua Thái Lan tham gia phái Tăng-già và quán sát công cuộc truyền bá Phật pháp ở phương Nam, đồng thời tham cứu học hỏi những...
 2. dpa

  Giảng Giải Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tập 5

 3. dpa

  Giảng Giải Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tập 4

 4. dpa

  Giảng Giải Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tập 3

 5. dpa

  Giảng Giải Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tập 2

 6. dpa

  Giảng Giải Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tập 1

 7. dpa

  Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Giảng Giải Tập 14

  Mục lục: Phẩm thập hồi hướng thứ 25 - phần 7 A Phẩm thập hồi hướng thứ 25 - phần 7 B Phẩm thập hồi hướng thứ 25 - phần 7 C Phẩm thập hồi hướng thứ 25 - phần 7 D Phẩm thập hồi hướng thứ 25 - phần 7 E Phẩm thập hồi hướng thứ 25 - phần 8 A Phẩm thập hồi hướng thứ 25 - phần 8 B Phẩm thập hồi hướng...
 8. dpa

  Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Giảng Giải Tập 13

  Mục lục: 01_Hồi-hướng-thứ-sáu_A 02_Hồi-hướng-thứ-sáu_B 03_Hồi-hướng-thứ-sáu_C 04_Hồi-hướng-thứ-sáu_D 05_Phẩm-thập-hồi-hướng-thứ-25-P4_A 06_Phẩm-thập-hồi-hướng-thứ-25-P4_B 07_Phẩm-thập-hồi-hướng-thứ-25-P4_C 08_Phẩm-thập-hồi-hướng-thứ-25-P4_D 09_Phẩm-thập-hồi-hướng-thứ-25-P4_E...
 9. dpa

  Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Giảng Giải Tập 12

  Mục lục: 01_Phẩm-thập-hồi-hướng-thứ-25-P1 02_Hồi-hướng-thứ-nhất_A 03_Hồi-hướng-thứ-nhất_B 04_Hồi-hướng-thứ-nhất_C 05_Hồi-hướng-thứ-nhất_D 06_Hồi-hướng-thứ-nhất_E 07_Phẩm-thập-hồi-hướng-thứ-25-P2 08_Hồi-hướng-thứ-hai_A 09_Hồi-hướng-thứ-hai_B 10_Hồi-hướng-thứ-hai_C 11_Hồi-hướng-thứ-ba_A...
 10. dpa

  Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Giảng Giải Tập 11

  Mục lục: 01_Phẩm-mười-tạng-vô-tận-thứ-hai-mươi-hai-A 02_Phẩm-mười-tạng-vô-tận-thứ-hai-mươi-hai-B 03_Phẩm-mười-tạng-vô-tận-thứ-hai-mươi-hai-C 04_Phẩm-mười-tạng-vô-tận-thứ-hai-mươi-hai-D 05_Phẩm-mười-tạng-vô-tận-thứ-hai-mươi-hai-E 06_Phẩm-thăng-lên-cung-trời-Đâu-suất-thứ-hai-mươi-ba-A...
 11. dpa

  Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Giảng Giải Tập 10

  Mục lục: Phẩm Minh pháp thứ mười tám A Phẩm Minh pháp thứ mười tám B Phẩm Minh pháp thứ mười tám C Phẩm Minh pháp thứ mười tám D Phẩm Minh pháp thứ mười tám E Phẩm Minh pháp thứ mười tám F Phẩm thăng lên cung trời Dạ Ma thứ mười chín Phẩm kệ khen ngợi trong cung Dạ Ma thứ hai mươi A Phẩm kệ...
 12. dpa

  Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Giảng Giải Tập 9

  Mục lục: Phẩm thăng lên đỉnh Tu Di thứ mười ba Phẩm kệ khen ngợi trên đỉnh Tu Di thứ mười bốn A Phẩm kệ khen ngợi trên đỉnh Tu Di thứ mười bốn B Phẩm kệ khen ngợi trên đỉnh Tu Di thứ mười bốn C Phẩm kệ khen ngợi trên đỉnh Tu Di thứ mười bốn D Phẩm Thập Trụ thứ mười lăm A Phẩm Thập Trụ thứ mười...
 13. dpa

  Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật Giảng Giải Tập 8

  Mục lục: Phẩm Tịnh Hạnh Thứ 11 phần 1 Phẩm Tịnh Hạnh Thứ 11 phần 2 Phẩm Tịnh Hạnh Thứ 11 phần 3 Phẩm Tịnh Hạnh Thứ 11 phần 4 Phẩm Tịnh Hạnh Thứ 11 phần 5 Phẩm Tịnh Hạnh Thứ 11 phần 6 Phẩm Hiền Thủ Thứ 12 phần 1 Phẩm Hiền Thủ Thứ 12 phần 2 Phẩm Hiền Thủ Thứ 12 phần 3 Phẩm Hiền Thủ Thứ 12 phần 4...
 14. dpa

  Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật Giảng Giải Tập 7

  Mục lục: Phẩm Danh Hiệu Như Lai thứ bảy phần 1 Phẩm Danh Hiệu Như Lai thứ bảy phần 2 Phẩm Danh Hiệu Như Lai thứ bảy phần 3 Phẩm Danh Hiệu Như Lai thứ bảy phần 4 Phẩm Bốn Thánh Đế thứ tám phần 1 Phẩm Bốn Thánh Đế thứ tám phần 2 Phẩm Bốn Thánh Đế thứ tám phần 3 Phẩm Bốn Thánh Đế thứ tám phần 4...
 15. dpa

  Chú Lăng Nghiêm Kệ Và Giảng Giải tập 2

  Mục lục: Chú Lăng Nghiêm Giảng Giải tập 2 phần 1 Chú Lăng Nghiêm Giảng Giải tập 2 phần 2 Chú Lăng Nghiêm Giảng Giải tập 2 phần 3 Chú Lăng Nghiêm Giảng Giải tập 2 phần 4 Chú Lăng Nghiêm Giảng Giải tập 2 phần 5 Chú Lăng Nghiêm Giảng Giải tập 2 phần 6 Chú Lăng Nghiêm Giảng Giải tập 2 phần 7 Chú...
 16. dpa

  Chú Lăng Nghiêm Kệ Và Giảng Giải tập 3

  Mục lục: Chú Lăng Nghiêm Giảng Giải tập 3 phần 1 Chú Lăng Nghiêm Giảng Giải tập 3 phần 2 Chú Lăng Nghiêm Giảng Giải tập 3 phần 3 Chú Lăng Nghiêm Giảng Giải tập 3 phần 4 Chú Lăng Nghiêm Giảng Giải tập 3 phần 5
 17. dpa

  Khai Thị 06

  Mục lục: Trang 1 đến 15 Trang 16 đến 29 Trang 30 đến 46 Trang 47 đến 63 Trang 64 đến 81 Trang 82 đến 99 Trang 100 đến 117 Trang 118 đến 133 Trang 134 đến 150 Trang 151 đến 168 Trang 169 đến 184 Trang 185 đến 201 Trang 202 đến 216...
 18. dpa

  Khai Thị 05

  Mục lục: Thông suốt mọi pháp Khai thị thất A Di Đà Tham thoại đầu Ma tới để giúp quí vị tu đạo Bí quyết khống chế vọng tưởng Ngồi thiền có thể chấm dứt sinh tử Tham thiền là phương pháp khai ngộ Khai ngộ phải được ấn chứng Sự tích ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh Tham thiền phải hồi quan phản...
 19. dpa

  Chú Lăng Nghiêm - Kệ Và Giảng Giải tập 1

  Mục lục: Chú Lăng Nghiêm Giảng Giải 01 - 34 Chú Lăng Nghiêm Giảng Giải 34 - 50 Chú Lăng Nghiêm Giảng Giải 51 - 67 Chú Lăng Nghiêm Giảng Giải 67 - 84 Chú Lăng Nghiêm Giảng Giải 85 - 98 Chú Lăng Nghiêm Giảng Giải 99 - 115 Chú Lăng Nghiêm Giảng Giải 116 - 137 Chú Lăng Nghiêm Giảng Giải 137 - 160...
 20. dpa

  Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Giảng Giải Tập 6

  Mục lục: Phẩm thế giới hoa tạng Phẩm thế giới hoa tạng tt Phẩm thế giới hoa tạng tt Phẩm thế giới hoa tạng tt Phẩm thế giới hoa tạng tt Phẩm thế giới hoa tạng tt Phẩm thế giới hoa tạng tt Phẩm thế giới hoa tạng tt Phẩm thế giới hoa tạng tt Phẩm thế giới hoa tạng tt Phẩm thế giới hoa tạng tt...
Top