tuyên hoá

 1. D

  Cuộc Đời Đạo Nghiệp HT Tuyên Hóa - Giai Đoạn Ở Hồng Kông

  Cuối năm 1949 nhân vì Thiều Quan giải phóng, không trở về Vân Môn được, nên Ngài đi xe lửa từ Quảng Châu tới Hương Cảng. Tới Hương Cảng được một thời gian, Ngài đi thẳng qua Thái Lan tham gia phái Tăng-già và quán sát công cuộc truyền bá Phật pháp ở phương Nam, đồng thời tham cứu học hỏi những...
 2. dpa

  Giảng Giải Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tập 5

 3. dpa

  Giảng Giải Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tập 4

 4. dpa

  Giảng Giải Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tập 3

 5. dpa

  Giảng Giải Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tập 2

 6. dpa

  Giảng Giải Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tập 1

 7. dpa

  Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Giảng Giải Tập 14

 8. dpa

  Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Giảng Giải Tập 13

 9. dpa

  Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Giảng Giải Tập 12

 10. dpa

  Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Giảng Giải Tập 11

 11. dpa

  Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Giảng Giải Tập 10

 12. dpa

  Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Giảng Giải Tập 9

 13. dpa

  Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật Giảng Giải Tập 8

 14. dpa

  Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật Giảng Giải Tập 7

 15. dpa

  Chú Lăng Nghiêm Kệ Và Giảng Giải tập 2

 16. dpa

  Chú Lăng Nghiêm Kệ Và Giảng Giải tập 3

 17. dpa

  Khai Thị 06

 18. dpa

  Khai Thị 05

 19. dpa

  Chú Lăng Nghiêm - Kệ Và Giảng Giải tập 1

 20. dpa

  Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Giảng Giải Tập 6

Top