tuyên hoá

 1. dpa

  Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Giảng Giải Tập 5

  Bộ Kinh Hoa Nghiêm này còn gọi là Kinh Pháp Giới, cũng gọi là Kinh Hư Không, tận hư không khắp pháp giới, chẳng có một nơi nào mà chẳng có Kinh Hoa Nghiêm ở đó. Chỗ ở của Kinh Hoa Nghiêm tức cũng là chỗ ở của Phật, cũng là chỗ ở của Pháp, cũng là chỗ ở...
 2. dpa

  Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Giảng Giải Tập 4

  Bộ Kinh Hoa Nghiêm này còn gọi là Kinh Pháp Giới, cũng gọi là Kinh Hư Không, tận hư không khắp pháp giới, chẳng có một nơi nào mà chẳng có Kinh Hoa Nghiêm ở đó. Chỗ ở của Kinh Hoa Nghiêm tức cũng là chỗ ở của Phật, cũng là chỗ ở của Pháp, cũng là chỗ ở...
 3. dpa

  Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Giảng Giải Tập 3

  Bộ Kinh Hoa Nghiêm này còn gọi là Kinh Pháp Giới, cũng gọi là Kinh Hư Không, tận hư không khắp pháp giới, chẳng có một nơi nào mà chẳng có Kinh Hoa Nghiêm ở đó. Chỗ ở của Kinh Hoa Nghiêm tức cũng là chỗ ở của Phật, cũng là chỗ ở của Pháp, cũng là chỗ ở...
 4. dpa

  Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Giảng Giải Tập 2

  Bộ Kinh Hoa Nghiêm này còn gọi là Kinh Pháp Giới, cũng gọi là Kinh Hư Không, tận hư không khắp pháp giới, chẳng có một nơi nào mà chẳng có Kinh Hoa Nghiêm ở đó. Chỗ ở của Kinh Hoa Nghiêm tức cũng là chỗ ở của Phật, cũng là chỗ ở của Pháp, cũng là chỗ ở...
 5. dpa

  Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Giảng Giải Tập 1

  Bộ Kinh Hoa Nghiêm này còn gọi là Kinh Pháp Giới, cũng gọi là Kinh Hư Không, tận hư không khắp pháp giới, chẳng có một nơi nào mà chẳng có Kinh Hoa Nghiêm ở đó. Chỗ ở của Kinh Hoa Nghiêm tức cũng là chỗ ở của Phật, cũng là chỗ ở của Pháp, cũng là chỗ ở...
 6. dpa

  Văn Khuyến Phát Bồ Đề Tâm

  Phát bồ đề tâm văn là một bài văn rất ngắn, nhưng nội dung của bài văn này, bất cứ người học Phật nào cũng phải nằm lòng, không những vậy mà phải đời đời khắc cốt ghi tâm. Chúng tôi trong những ngày đầu tiên chập chững bước đi trên con đường đạo, may mắn đã đọc được bài văn này. Nếu không có bài...
 7. dpa

  Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn

  Quyển Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận này được Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng vào năm 1970 cho các đệ tử người Mỹ nghe. Tuy có nhiều vị trong số những thanh niên này, có trình độ Thạc sĩ hay Tiến sĩ; nhưng họ không biết tiếng Hoa, không hiểu giáo lý đạo Phật. Cho nên Hòa Thượng dùng từ ngữ đơn giản...
 8. dpa

  Ngữ Lục

  Ngữ Lục là sự trích dịch kết tập những phần tinh hoa rất cô đọng về những lời răn dạy của các bậc đạo cao đức trọng và được xem như những bài học vô cùng quý giá. Không ngoài ý trên, nội dung quyển Ngữ Lục này cũng bao gồm một số lời dạy nêu cao tinh thần luân lý đạo đức, thấm nhuần đạo hạnh của...
 9. dpa

  Một ngày tu ở Vạn Phật Thánh Thành; Hoằng pháp tại Đài Loan

  Mục lục: Hòa thượng Tuyên Hóa A Hòa thượng Tuyên Hóa B Hòa thượng Tuyên Hóa C Hòa thượng Tuyên Hóa D Hòa thượng Tuyên Hóa E Hòa thượng Tuyên Hóa F Hòa thượng Tuyên Hóa G Hòa thượng Tuyên Hóa H
 10. dpa

  Giảng Giải Kinh Phật Thuyết A Di Đà

  Kệ khai kinh: Vô thường thậm thâm vi diệu pháp Bách thiện vạn kiếp nan tao ngộ Ngã kim kiến văn đắc thọ trì Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa Phật pháp rộng sâu rất nhiệm mầu Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu Con nay nghe được chuyên trì tụng Nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm mầu. Mục lục: Kệ...
 11. dpa

  Những Thai Nhi Vô Tội

  Khi tôi đọc bản thảo quyển sách này, lòng tôi bàng hoàng xúc động. Một trong những bài tường thuật mang tựa đề “Đừng Để Lỗi Lầm Xảy Ra Lần Nữa” đã đặc biệt khiến tôi có nhiều cảm xúc. Tác giả, ông Vương Sĩ Minh, kể lại ông đã từng mang mặc cảm tội lỗi và xấu hổ suốt cả đời không cách nào xóa đi...
 12. dpa

  Đại Bi Chú Giảng Giải

  Vào ngày 17 tháng 03 năm Mậu Ngọ (1918), Hòa Thượng Tuyên Hóa sinh ra trong một gia đình họ Bạch, tại một ngôi làng nhỏ thuộc huyện Song Thành, tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc Trung Hoa. Ngay khi vừa sinh ra, Ngài khó suốt ba ngày, thương cho chúng sinh trong cõi Ta bà quá nhiều khổ lụy. Năm 11 tuổi...
 13. dpa

  Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Quyển 01

  Trong Phật giáo có rất nhiều bản kinh quan trọng, nhưng quan trọng nhất là kinh Thủ Lăng Nghiêm. Nếu nơi nào có kinh Thủ Lăng Nghiêm đang được lưu hành, có nghĩa là chánh pháp đang còn ở thế gian. Nếu không còn kinh Thủ Lăng Nghiêm nữa, có nghĩa đã đến thời mạt pháp. Do vậy, người Phật tử chúng...
 14. dpa

  Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Quyển 02

  Trong Phật giáo có rất nhiều bản kinh quan trọng, nhưng quan trọng nhất là kinh Thủ Lăng Nghiêm. Nếu nơi nào có kinh Thủ Lăng Nghiêm đang được lưu hành, có nghĩa là chánh pháp đang còn ở thế gian. Nếu không còn kinh Thủ Lăng Nghiêm nữa, có nghĩa đã đến thời mạt pháp. Do vậy, người Phật tử chúng...
 15. dpa

  Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Quyển 03

  Trong Phật giáo có rất nhiều bản kinh quan trọng, nhưng quan trọng nhất là kinh Thủ Lăng Nghiêm. Nếu nơi nào có kinh Thủ Lăng Nghiêm đang được lưu hành, có nghĩa là chánh pháp đang còn ở thế gian. Nếu không còn kinh Thủ Lăng Nghiêm nữa, có nghĩa đã đến thời mạt pháp. Do vậy, người Phật tử chúng...
 16. dpa

  Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Quyển 04

  Trong Phật giáo có rất nhiều bản kinh quan trọng, nhưng quan trọng nhất là kinh Thủ Lăng Nghiêm. Nếu nơi nào có kinh Thủ Lăng Nghiêm đang được lưu hành, có nghĩa là chánh pháp đang còn ở thế gian. Nếu không còn kinh Thủ Lăng Nghiêm nữa, có nghĩa đã đến thời mạt pháp. Do vậy, người Phật tử chúng...
 17. dpa

  Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Quyển 05

  Trong Phật giáo có rất nhiều bản kinh quan trọng, nhưng quan trọng nhất là kinh Thủ Lăng Nghiêm. Nếu nơi nào có kinh Thủ Lăng Nghiêm đang được lưu hành, có nghĩa là chánh pháp đang còn ở thế gian. Nếu không còn kinh Thủ Lăng Nghiêm nữa, có nghĩa đã đến thời mạt pháp. Do vậy, người Phật tử chúng...
 18. dpa

  Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Quyển 06

  Trong Phật giáo có rất nhiều bản kinh quan trọng, nhưng quan trọng nhất là kinh Thủ Lăng Nghiêm. Nếu nơi nào có kinh Thủ Lăng Nghiêm đang được lưu hành, có nghĩa là chánh pháp đang còn ở thế gian. Nếu không còn kinh Thủ Lăng Nghiêm nữa, có nghĩa đã đến thời mạt pháp. Do vậy, người Phật tử chúng...
 19. dpa

  Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Thuật

  Vượt qua biển khổ khỏi luân hồi Mưa tạnh trời trong trăng sáng soi Đạo thể thuần dương- Thánh trong người Chẳng hoại Kim thân, đời hi hữu Thoát sanh tử cần chi thuốc tiên, Chứng Niết-bàn há đợi vạn kiếp Nhị tử dẹp xong hết Ngũ Trú Mặc sức ngao du khắp Đông tây. Không tu, không chứng, không chổ...
 20. dpa

  Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật

  Đa số các Phật tử thường có quan niệm rằng, tụng kinh Địa Tạng là để cầu siêu cho người đa qua đời, nhất là trong vòng 49 ngày. Vì vậy, khi trong gia đình có tang sự hoặc có người thân đang trong cảnh bịnh hoạn hấp hối, họ bền trì tụng kinh Địa Tạng mong nhờ ân đức Bồ Tát Địa Tạng cứu độ cho...
Top