tuyển tập rimé i

  1. D

    Đường Đi Của Phật

    Tuyển Tập Rimé I: Đường Đi Của Phật là tuyển tập đầu tiên kết hợp các giáo huấn của chư vị đạo sư với mục đích giới thiệu về phong trào và tinh thần bất bộ phái đã được nảy sinh từ thế kỷ 19 tại Tây Tạng. Tuyển tập này cũng mang chủ đề "Đạo Sư...
  2. D

    Đường Đi Của Phật

    Tinh Thần Bất Bộ Phái Trong Truyền Thống Phật Giáo Tây Tạng.Tuyển tập giáo huấn của các đạo sư từ các dòng truyền thừa khác nhau. Tuyển tập này cũng mang chủ đề "Đạo Sư và Đệ Tử," bao gồm các bài thuyết giảng của các vị đại sư từ các truyền thống...
Top