Phật Học Phổ Thông

Phật Học Phổ Thông

Tác giả
HT Thích Thiện Hoa

Đạo Phật truyền vào Việt Nam ta đã trên 15 thế kỷ cho nên phần đông dân chúng nước ta là tín đồ đạo Phật. Dân chúng thường nói “Đạo Phật là đạo của ông bà”, hay “Nhà nào có đốt hương, đều là tín đồ đạo Phật cả…”. Kể về số lượng thì tín đồ Phật giáo ở Việt Nam thật là đông đảo, nhưng xét về phần phẩm, thì chúng ta chưa có thể lạc quan được. Tình trạng phẩm ít, lượng nhiều ấy phát sinh vì nhiều nguyên nhân phức tạp:

– Có người theo đạo Phật vì truyền thống của ông cha (ông cha theo đạo Phật, nên con cháu cũng theo).

– Có người theo đạo Phật vì cảm tình đối với thân bằng quyến thuộc, hay đối với cái đạo đã chia sẻ những phút vui buồn, thịnh suy của đất nước.

– Có người theo đạo Phật, vì mong cầu được tai qua nạn khỏi, hay cầu của, cầu con v.v…

Ngày nay, vẫn biết có một số đông tín đồ đã hiểu đúng giá trị cao siêu và lợi ích rộng lớn của đạo Phật, nhưng cái số ấy không phải là đa số, nếu đem so với cái khối tín đồ hiểu đạo một cách nông cạn, hay sai lạc nói trên.

Vì không hiểu một cách thấu đáo đạo Phật, nên lòng tin không được chắc chắn. Mỗi khi gặp một lý thuyết nào lạ, một tôn giáo nào mới, thì họ ùa hòa tin theo, như cây thiếu rễ cái, gió thổi phía nào thì ngã rạp theo phía ấy, thật đáng buồn thương.

Tình trạng buồn thương ấy có thể bổ cứu được, nếu chúng ta có một chương trình dạy Phật pháp bằng chữ Việt. Dân tộc ta là người Việt, ở đất Việt, ăn cơm Việt, nói tiếng Việt, mà kinh sách bằng chữ ngoại quốc; cả triết lý cao sâu của đạo Phật vẫn còn nằm nguyên trong 3 tạng chữ Tàu, thử hỏi có mấy ai đọc được? Như thế thì bảo tín đồ làm sao hiểu biết giáo lý cao sâu của đạo Phật và lòng tin làm sao vững chắc được?

Nóng lòng vì tình cảnh ấy, chúng tôi bạo dạn và cố gắng soạn ra chương trình “Phật học phổ thông”này, mong giúp tín đồ mau hiểu giáo lý, thấy được chỗ quí báu của đạo, để cho lòng tin được chơn chánh và vững bền.

Chúng tôi tự biết mình đức bạc tài sơ, chưa đủ khả năng làm việc vĩ đại này. Nhưng nếu do dự và nhún nhường mãi, rồi suốt đời cũng chẳng làm được gì. Chi bằng cứ cố gắng hy sinh đắp trước con đường đất, để cho các bực có tài đức sau này sửa chữa lại, rồi cán đá và tráng nhựa.

Chương trình “Phật học phổ thông” có mục đích xây dựng cho tín đồ có căn bản giáo lý, hiểu biết Phật pháp từ thấp đến cao, lấy Ngũ thừa Phật giáo làm nền tảng.

Từ khóa thứ nhứt đến khóa thứ tư, chúng tôi đã soạn hết Ngũ thừa Phật giáo. Khi tín đồ đã hiểu giáo lý căn bản nói trên rồi các khóa sau, chúng tôi sẽ mở thêm bề rộng và xây thêm bề cao của tòa nhà Phật giáo. Từ khóa thứ V đến khóa thứ XII, tín đồ sẽ tuần tự học về Ðại cương kinh Lăng nghiêm, Viên giác, Duy thức luận và Kim cang, Tâm kinh.

Chương trình này, chúng tôi đã soạn từ năm 1953 đến nay và đã xuất bản thành tập, từ tập Phật học phổ thông thứ nhứt cho đến tập Phật học phổ thông thứ 12.

Công việc trên đây là cả một gánh nặng, mà đường lại dài, chúng tôi khẩn thiết yêu cầu những vị nhiệt tâm vì đạo, từ quý vị đại đức Tăng già cho đến các hàng Cư sĩ, kẻ công người của tiếp sức với chúng tôi (hoặc giúp sáng kiến, tài liệu hay tài chánh), cùng nhau xây dựng cho hoàn bị một chương trình Hoằng pháp ở nước nhà, hầu bổ cứu những khuyết điểm và dẹp bỏ những tình tệ trong đạo Phật từ trước đến nay.

Chúng tôi chấm dứt trong sự tin tưởng ở lòng nhiệt thành vì đạo của quý vị độc giả xa gần.
(Trích lời nói đầu)

Mục lục:
 1. Lời nói đầu
 2. Đạo Phật
 3. Lược sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni A
 4. Lược sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni B
 5. Quy y Tam Bảo
 6. Ngũ giới
 7. Sám hối
 8. Thờ Phật-Lạy Phật-Cúng Phật
 9. Tụng kinh trì chú niệm Phật
 10. Ăn chay
 11. Bát quan trai
 12. Phụ lục Bát quan trai
 13. Bổn phận người Phật Tử tại gia
 14. Vu lan bồn
 15. Vô thường
 16. Thiểu Dục và Tri Túc
 17. Nhân Quả
 18. Luân Hồi
 19. Thập Thiện Nghiệp
 20. Tứ Nhiếp Pháp
 21. Lục Hoà
 22. Tịnh Độ
 23. Lược Sử Phật A Di Đà và 48 Đại Nguyện
 24. Khái Quát về Tứ Diệu Đế
 25. Khổ Đế
 26. Tập Đế
 27. Tập Đế (tt)
 28. Diệt Đế
 29. Diệt Đế (tt)
 30. Đạo Đế Tứ Niệm Xứ
 31. Đạo Đế Tứ Chánh Cần
 32. Tứ Như Ý Túc
 33. Đạo Đế Ngũ Căn Ngũ Lực
 34. Thất Bồ Đề Phần
 35. Đạo Đế Bát Chánh Đạo
 36. Quán Sổ Tức
 37. Quán Bất Tịnh
 38. Quán Từ Bi
 39. Quán Nhân Duyên
 40. Quán Giới Phân Biệt
 41. Lục Độ-Bố Thí Ba La Mật
 42. Luc Độ-Trì giới Ba La Mật
 43. Lục Độ-Tinh Tấn Ba La Mật
 44. Lục Độ-Nhẫn Nhục Ba La Mật
 45. Lục Độ-Thiền Định Ba la Mật
 46. Lục Độ-Trí Huệ Ba La Mật
 47. Bốn Món Tâm Vô Lương
 48. Ngũ Minh
 49. Lời Nói Đầu
 50. Lược Sử Phật Giáo Ấn Độ
 51. Lược Sử Phật Giáo Trung Hoa
 52. Lược Sử Phật Giáo Việt nam
 53. Lược Sử Phật Giáo Việt nam (tt)
 54. Phong Trào Chấn Hưng Phật Giáo
 55. Tôn Phái Phật Giáo Ở Trung Hoa-Luật Tôn
 56. Tịnh Độ Tôn
 57. Thiền Tôn 1
 58. Thiền Tôn 2
 59. Thiền Tôn 3
 60. Thiền Tôn 4
 61. Duy Thức Tôn hay Pháp Tướng Tôn 1
 62. Duy Thức Tôn hay Pháp Tướng Tôn 2
 63. Mật Tôn
 64. Pháp Hoa Tôn hay Thiên Thai Tôn
 65. Hoa Nghiêm Tôn hay Hiền Thủ Tôn
 66. Tam Luận Tôn hay Tánh Không Tôn
 67. Câu Xá Tôn hay Hữu Tôn
 68. Thành Thật Tôn
 69. Vũ Trụ Quan Phật Giáo 1
 70. Vũ Trụ Quan Phật Giáo 2
 71. Nhân Sinh Quan Phật Giáo 1
 72. Nhân Sinh Quan Phật Giáo 2
 73. Đầu Đề Kinh Lăng Nghiêm
 74. Bảy Đoạn Hỏi về Tâm
 75. A Nan Cầu Phật Dạy Phương Pháp Tu Hành Lần 2
 76. A Nan Cầu Phật Chỉ Cái Điên Đảo
 77. A Nan Nghi Cái Thấy Là Mình
 78. A Nan Không Hiểu Hỏi Phật
 79. Hư Không Từ Chân Tâm Biến
 80. Ông Phú Lâu Na Hỏi
 81. Phật Dạy Chân Tâm Phi
 82. A Nan Thuật Lại
 83. A Nan Hỏi Phật Trói Cột Ở Chổ Nào
 84. A Nan Hỏi Phật Pháp Tu Viên Thông 1
 85. A Nan Hỏi Phật Pháp Tu Viên Thông 2
 86. Phật Bảo Ngài Văn Thù Lựa Chọn Pháp Môn
 87. Phật dạy Trì Chú Lăng Nghiêm
 88. Mười Món Ma về Thọ Ấm-tưởng Ấm
 89. Mười Món Ma về Hành Ấm-Thức Ấm
 90. Lời Tựa và Chương Văn thù
 91. Chương Phổ Hiền
 92. Chương Phổ Nhãn
 93. Chương Kim Cang Tạng
 94. Chương Di Lặc Bồ Tát
 95. Chương Thanh Tịnh Huệ
 96. Chương Oai Đức Tự Tại
 97. Chương Biện Âm
 98. Chương Tịnh Chư Nghiệp Chướng
 99. Chương Phổ Giác
 100. Chương Viên Giác
 101. Chương Hiền Thiện Thủ
 102. Lời nói đầu quyển 03
 103. Luận đại thừa trăm pháp
 104. Luận đại thừa trăm pháp - bài 01-04
 105. Luận đại thừa trăm pháp - bài 05-07
 106. Luận đại thừa trăm pháp - bài 08-10
 107. Luận Adana thức
 108. Luận Adana thức (tt)
 109. Duy thức tam thập tụng dị giải - Bài 1
 110. Duy thức tam thập tụng dị giải - Bài 2
 111. Duy thức tam thập tụng dị giải - Bài 3
 112. Duy thức tam thập tụng dị giải - Bài 4
 113. Duy thức tam thập tụng dị giải - Bài 5
 114. Duy thức tam thập tụng dị giải - Bài 6
 115. Duy thức tam thập tụng dị giải - Bài 7
 116. Nhơn minh luận A
 117. Nhơn minh luận B
 118. Luận đại thừa khởi tín
 119. Luận đại thừa khởi tín-Bài 01-02
 120. Luận đại thừa khởi tín-Bài 03-04
 121. Luận đại thừa khởi tín-Bài 05-06
 122. Luận đại thừa khởi tín-Bài 07-08
 123. Luận đại thừa khởi tín-Bài 09-10
 124. Luận đại thừa khởi tín-Bài 11
 125. Luận đại thừa khởi tín-Bài 12
 126. Luận đại thừa khởi tín-Bài 13
 127. Luận đại thừa khởi tín-Bài 14
 128. Phần tín tâm tu hành
 129. Lợi ích và khuyên tu
 130. Kinh Kim Cang - Bài 01
 131. Kinh Kim Cang - Bài 02
 132. Kinh Kim Cang - Bài 03
 133. Kinh Kim Cang - Bài 04
 134. Kinh Kim Cang - Bài 05
 135. Kinh Kim Cang - Bài 06
 136. Kinh Kim Cang - Bài 07
 137. Kinh Kim Cang - Bài 08
 138. Kinh Kim Cang - Bài 09-10
 139. Bát Nhã Tâm Kinh toát yếu
 140. Bát Nhã toát yếu phần duyên khởi
 141. Bát Nhã phần chánh tôn
 142. Bát Nhã phần chánh tôn (tt)
 143. Một sự nghiệp của đời tôi
Người đọc
Huy Hồ, Thy Mai, Kim Phượng, Đức Uy, Chiếu Thành, Ngọc Mỹ
Người gửi
dpa
Tải về
31,862
Xem
31,862
Phát hành
Cập nhật
Điểm
5.00 star(s) 3 ratings

Các tác phẩm khác

 • Chuyện vãng sanh ở Việt Nam - Tập 2
  Chuyện vãng sanh ở Việt Nam - Tập 2
  Tập 2 của các câu chuyện vãng sanh ở Việt Nam do nhóm Liên hữu miền nam đất việt thực hiện
 • Phật ở đâu?
  Phật ở đâu?
  Phim nhân quả, tập Phật ở đâu
 • Đổi nghề
  Đổi nghề
  Phim nhân quả, tập "Đổi nghề"
 • Món chay Vol 12
  Món chay Vol 12
  Cà ri, Chuối sáp kho tiêu, Mắm đậu xào sả, Mì căn nấu thơm, Đậu hũ tay cầm
 • Món chay Vol 11
  Món chay Vol 11
  Gỏi đu đủ thái, Cơm tay cầm, Cháo thập cẩm, Súp mai tuyết nhỉ bào ngư, Đậu hủ xào trần bì
 • Món chay Vol 10
  Món chay Vol 10
  Ram bắp, Đậu hủ chiên lá dứa, Đậu hủ ky khô nướng mè, Xá xíu chay, Mắm thái chay
 • Món chay Vol 09
  Món chay Vol 09
  Đậu hủ xào cần tây, Đậu hủ tìm, Mì căn xào nấm rơm, Súp đông cô chua cay, Mì căn xào lăn
Top