Mục lục:
 1. Phàm lệ_P1 Kinh Đại Bản Duyên_A
 2. P1 Kinh Đại Bản Duyên_B
 3. P1 Kinh Đại Bản Duyên_C
 4. P1 Kinh Du Hành IA
 5. P1 Kinh Du Hành IB
 6. P1 Kinh Du Hành IIA
 7. P1 Kinh Du Hành IIB
 8. P1 Kinh Du Hành IIIA
 9. P1 Kinh Du Hành IIIB
 10. P1 Kinh Điển Tôn
 11. P2 Kinh Xà Ni Sa
 12. P2 Kinh Tiểu Duyên
 13. P2 Kinh Chuyển Luân Vương Tu Hành
 14. P2 Kinh Tệ Tú
 15. P2 Kinh Tệ Tú tiếp theo
 16. P2 Kinh Tán Đà Na
 17. P2 Kinh Chúng Tập A
 18. P2 Kinh Chúng Tập B
 19. P2 Kinh Thập Thượng A
 20. P2 Kinh Thập Thượng B
 21. P2 Kinh Tăng Nhất
 22. P2 Kinh Tam Tụ
 23. P2 Kinh Đại Duyên Phương Tiện
 24. P2 Kinh Thích Đề Hoàn Nhân Vấn
 25. P2 Kinh A Nậu Di A
 26. P2 Kinh A Nậu Di B
 27. P2 Kinh Thiện Sinh
 28. P2 Kinh Thanh Tịnh A
 29. P2 Kinh Thanh Tịnh B
 30. P2 Kinh Tự Hoan Hỷ
 31. P2 Kinh Đại Hội
 32. P3 Kinh A-Ma-Trú A
 33. P3 Kinh A-Ma-Trú B
 34. P3 Kinh Phạm Võng A
 35. P3 Kinh Phạm Võng B
 36. P3 Kinh Chủng Đức
 37. P3 Kinh Cứu La Đàn Đầu A
 38. P3 Kinh Cứu La Đàn Đầu B
 39. P3 Kinh Kiên Cố
 40. P3 Kinh Lõa Hình Phạm Chí
 41. P3 Kinh Tam Minh
 42. P3 Kinh Sa Môn Quả
 43. P3 Kinh Bố Tra Bà Lâu
 44. P3 Kinh Lộ Già
 45. P4 Kinh Thế Ký: Phẩm 1 Châu Diêm Phù Đề
 46. P4 Kinh Thế Ký: Phẩm 2 Uất Đan Việt
 47. P4 Kinh Thế Ký: Phẩm 3 Chuyển Luân Thánh Vương
 48. P4 Kinh Thế Ký: Phẩm 4 Địa Ngục A
 49. P4 Kinh Thế Ký: Phẩm 4 Địa Ngục B
 50. P4 Kinh Thế Ký: Phẩm Long Điểu
 51. P4 Kinh Thế Ký: Phẩm 6 A-Tu-La, Phẩm 7 Tứ Thiên Vương
 52. P4 Kinh Thế Ký: Phẩm 8 Đao Lợi Thiên A
 53. P4 Kinh Thế Ký: Phẩm 8 Đao Lợi Thiên B
 54. P4 Kinh Thế Ký: Phẩm 8 Đao Lợi Thiên C
 55. P4 Kinh Thế Ký: Phẩm 9 Tam Tai A
 56. P4 Kinh Thế Ký: Phẩm 9 Tam Tai B
 57. P4 Kinh Thế Ký: Phẩm 10 Chiến Đấu
 58. P4 Kinh Thế Ký: Phẩm 11 Ba Trung Kiếp
 59. P4 Kinh Thế Ký: Phẩm 12 Thế Bổn Duyên
 60. P4 Kinh Thế Ký: Phẩm 12 Thế Bổn Duyên tiếp theo
Nhà xuất bản
DPA
Người dịch
Tuệ Sỹ
Người đọc
Huy Hồ, Thy Mai, Kim Phượng, Kiều Hạnh, Tuấn Anh, Thùy Tiên, Diệu Tiên
Người gửi
DPA2
Tải về
3,257
Xem
3,257
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top