đại tạng kinh việt nam

 1. D

  Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 3

  Tôi nghe như vầy: Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: “Tỳ-kheo thành tựu bảy pháp, ở trong hiện tại thọ lạc vô cùng, muốn dứt sạch các lậu, cũng có thể được. Những gì là bảy pháp? Ở đây, Tỳ-kheo biết pháp, biết nghĩa...
 2. D

  Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 2

  Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các tỳ-kheo: “Nên tu tập pháp bốn đế. Những gì là bốn? Thứ nhất là Khổ đế, mà nghĩa không thể tận, nghĩa không thể cùng, thuyết pháp vô tận. Thứ hai là Khổ tập đế, mà nghĩa không thể tận, nghĩa không...
 3. D

  Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 1

  Kính lạy Năng Nhân Đệ Thất Tiên, Diễn thuyết Pháp Thánh Hiền vô thượng. Thế Tôn nay độ chúng quần sinh Vốn đã từ lâu trôi sinh tử. Tôn trưởng Ca-diếp và Thánh chúng, Hiền triết A-nan văn quảng bác, Cúng dường xá-lợi Phật Niết-bàn, Từ nước Câu-di đến Ma-kiệt. Ca-diếp tư duy hành bốn đẳng, Thương...
 4. D

  Đại Tạng Kinh Việt Nam - Kinh Trường A Hàm tập 1

  Mục lục: Lời Tựa P1 Kinh Đại Bản Duyên_A P1 Kinh Đại Bản Duyên_B P1 Kinh Du Hành IA P1 Kinh Du Hành IB P1 Kinh Du Hành IIA P1 Kinh Du Hành IIB P1 Kinh Du Hành IIIA P1 Kinh Du Hành IIIB P1 Kinh Điển Tôn P2 Kinh Tứ Tánh P2 Kinh Chuyển Luân Vương Tu Hành P2 Kinh Tệ Túc A P2 Kinh Tệ Túc B P2 Kinh...
 5. D

  Đại Tạng Kinh Việt Nam - Kinh Trường A Hàm tập 2

  Mục lục: Kinh số 2 Phật nói kinh bảy vị Phật Kinh số 2 Phật nói kinh bảy vị Phật - tiếp theo Kinh số 3 Kinh Phật Tỳ Bà Thi - quyển thượng Kinh số 3 Kinh Phật Tỳ Bà Thi - quyển hạ Kinh số 4 Kinh họ tên cha mẹ bảy đức Phật Kinh số 5 Kinh Phật bát Nê hoàn - quyển thượng - phần 1 Kinh số 5 Kinh...
 6. D

  Đại Tạng Kinh Việt Nam - Kinh Trường A Hàm tập 1

  Mục lục: Phàm lệ_P1 Kinh Đại Bản Duyên_A P1 Kinh Đại Bản Duyên_B P1 Kinh Đại Bản Duyên_C P1 Kinh Du Hành IA P1 Kinh Du Hành IB P1 Kinh Du Hành IIA P1 Kinh Du Hành IIB P1 Kinh Du Hành IIIA P1 Kinh Du Hành IIIB P1 Kinh Điển Tôn P2 Kinh Xà Ni Sa P2 Kinh Tiểu Duyên P2 Kinh Chuyển Luân Vương Tu...
Top