Đại Tạng Kinh Việt Nam - Kinh Trường A Hàm tập 1

Đại Tạng Kinh Việt Nam - Kinh Trường A Hàm tập 1


Mục lục:
 1. Lời Tựa
 2. P1 Kinh Đại Bản Duyên_A
 3. P1 Kinh Đại Bản Duyên_B
 4. P1 Kinh Du Hành IA
 5. P1 Kinh Du Hành IB
 6. P1 Kinh Du Hành IIA
 7. P1 Kinh Du Hành IIB
 8. P1 Kinh Du Hành IIIA
 9. P1 Kinh Du Hành IIIB
 10. P1 Kinh Điển Tôn
 11. P2 Kinh Tứ Tánh
 12. P2 Kinh Chuyển Luân Vương Tu Hành
 13. P2 Kinh Tệ Túc A
 14. P2 Kinh Tệ Túc B
 15. P2 Kinh Tán Đà La
 16. P2 Kinh Đại Duyên Phương Tiện
 17. P2 Kinh Thiện Sinh
 18. P3 Kinh Phạm Động A
 19. P3 Kinh Phạm Động B
 20. P3 Kinh Cứu La Đàn Đầu A
 21. P3 Kinh Kiên Cố, P3 Kinh Lõa Hình Phạm Chí
 22. P3 Kinh Sa Môn Quả
 23. P3 Kinh Bố Tra Bà Lâu
 24. P3 Kinh Tiền Dụ, Vài lời sau Kinh
Người dịch
Thích Trí Đức
Người đọc
Huy Hồ, Thy Mai, Kim Phượng, Kiều Hạnh, Tuấn Anh, Thùy Tiên, Diệu Tiên
Người gửi
DPA2
Tải về
6,316
Xem
6,316
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top