Mục lục:
 1. Kinh số 2 Phật nói kinh bảy vị Phật
 2. Kinh số 2 Phật nói kinh bảy vị Phật - tiếp theo
 3. Kinh số 3 Kinh Phật Tỳ Bà Thi - quyển thượng
 4. Kinh số 3 Kinh Phật Tỳ Bà Thi - quyển hạ
 5. Kinh số 4 Kinh họ tên cha mẹ bảy đức Phật
 6. Kinh số 5 Kinh Phật bát Nê hoàn - quyển thượng - phần 1
 7. Kinh số 5 Kinh Phật bát Nê hoàn - quyển thượng - phần 2
 8. Kinh số 5 Kinh Phật bát Nê hoàn - quyển thượng - phần 3
 9. Kinh số 5 Kinh Phật bát Nê hoàn - quyển thượng - phần 4
 10. Kinh số 5 Kinh Phật bát Nê hoàn - quyển hạ - phần 1
 11. Kinh số 5 Kinh Phật bát Nê hoàn - quyển hạ - phần 2
 12. Kinh số 5 Kinh Phật bát Nê hoàn - quyển hạ - phần 3
 13. Kinh số 5 Kinh Phật bát Nê hoàn - quyển hạ - phần 4
 14. Kinh số 6 Kinh Bát Nê hoàn - quyển thượng - phần 1
 15. Kinh số 6 Kinh Bát Nê hoàn - quyển thượng - phần 2
 16. Kinh số 6 Kinh Bát Nê hoàn - quyển thượng - phần 3
 17. Kinh số 6 Kinh Bát Nê hoàn - quyển thượng - phần 4
 18. Kinh số 6 Kinh Bát Nê hoàn - quyển hạ
 19. Kinh số 6 Kinh Bát Nê hoàn - quyển hạ - tiếp theo
 20. Kinh số 6 Kinh Bát Nê hoàn - quyển hạ - tiếp theo - hết
 21. Kinh số 7 Kinh Đại bát Niết bàn - quyển thượng
 22. Kinh số 7 Kinh Đại bát Niết bàn - quyển thượng - tiếp theo
 23. Kinh số 7 Kinh Đại bát Niết bàn - quyển trung
 24. Kinh số 7 Kinh Đại bát Niết bàn - quyển trung - tiếp theo
 25. Kinh số 7 Kinh Đại bát Niết bàn - quyển hạ
 26. Kinh số 7 Kinh Đại bát Niết bàn - quyển hạ - tiếp theo
 27. Kinh số 8 Kinh Phật nói Duyên khởi Bà la môn kiên cố - quyển thượng
 28. Kinh số 8 Kinh Phật nói Duyên khởi Bà la môn kiên cố - quyển hạ
 29. Kinh số 9 Kinh Phật nói Nhân tiên
 30. Kinh số 10 Kinh Duyên khời Balamon Bạch y và Kim tràng - q thượng
 31. Kinh số 10 Kinh Duyên khời Balamon Bạch y và Kim tràng - q trung
 32. Kinh số 10 Kinh Duyên khời Balamon Bạch y và Kim tràng - q hạ
 33. Kinh số 11 Kinh Phạm chí Ni câu đà
 34. Kinh số 11 Kinh Phạm chí Ni câu đà - tiếp theo
 35. Kinh số 12 Kinh Đại tập pháp môn - quyển thượng
 36. Kinh số 12 Kinh Đại tập pháp môn - quyển hạ
 37. Kinh số 13 Kinh Thập báo pháp - quyển thượng
 38. Kinh số 13 Kinh Thập báo pháp - quyển hạ
 39. Kinh số 13 Kinh Thập báo pháp - quyển hạ - tiếp theo
 40. Kinh số 14 Phật nói kinh con người do dục sanh
 41. Kinh số 14 Phật nói kinh con người do dục sanh - tiếp theo
 42. Kinh số 15 Phật nói kinh Đế thích sở vấn
 43. Kinh số 15 Phật nói kinh Đế thích sở vấn - tiếp theo
 44. Kinh số 16 Phật nói kinh Thi ca la việt lạy sáu phương
 45. Kinh số 17 Phật nói kinh Thiện sanh tử
 46. Kinh số 18 Phật nói kinh Công đức tin Phật
 47. Kinh số 19 Phật nói kinh Đại tam ma nhã
 48. Kinh số 20 Phật nói kinh Khai giải Phạm chí A bạt
 49. Kinh số 20 Phật nói kinh Khai giải Phạm chí A bạt - tiếp theo
 50. Kinh số 21 Phật nói kinh Phạm võng thập nhị kiến
 51. Kinh số 21 Phật nói kinh Phạm võng thập nhị kiến - tiếp theo
 52. Kinh số 21 Phật nói kinh Phạm võng thập nhị kiến - tiếp theo - hết
 53. Kinh số 22 Phật nói kinh Tịch chi quả
 54. Kinh số 22 Phật nói kinh Tịch chi quả - tiếp theo
 55. Kinh số 23 Phật nói kinh Đại lâu thán - Q1-phẩm 1 Diêm phù lợi
 56. Kinh số 23 Phật nói kinh Đại lâu thán - Q1-phẩm 2 Uất đơn việt
 57. Kinh số 23 Phật nói kinh Đại lâu thán - Q1-phẩm 3 Chuyển luân vương
 58. Kinh số 23 Phật nói kinh Đại lâu thán - Q2-phẩm 4 Nê lê 1
 59. Kinh số 23 Phật nói kinh Đại lâu thán - Q2-phẩm 4 Nê lê 1 - tiếp theo
 60. Kinh số 23 Phật nói kinh Đại lâu thán - Q2-phẩm 5 A tu luân
 61. Kinh số 23 Phật nói kinh Đại lâu thán - Q3-phẩm 6 Long điểu
 62. Kinh số 23 Phật nói kinh Đại lâu thán - Q3-phẩm 7 Cao thiện sỹ 1
 63. Kinh số 23 Phật nói kinh Đại lâu thán - Q3-phẩm 8 Tứ thiên vương
 64. Kinh số 23 Phật nói kinh Đại lâu thán - Q4-phẩm 9 Đao lợi thiên
 65. Kinh số 23 Phật nói kinh Đại lâu thán - Q4-phẩm 9 Đao lợi thiên - tiếp theo
 66. Kinh số 23 Phật nói kinh Đại lâu thán - Q5-phẩm 11 Chiến đấu - Ba tiểu kiếp
 67. Kinh số 23 Phật nói kinh Đại lâu thán - Q5-phẩm 12 Tai biến
 68. Kinh số 23 Phật nói kinh Đại lâu thán - Q6-phẩm 13 Thiên địa thành hoại
 69. Kinh số 23 Phật nói kinh Đại lâu thán - Q6-phẩm 13 Thiên địa thành hoại - tiếp theo
 70. Kinh số 24 Phật nói kinh Khởi thế - Q1- P1 Châu diêm phù đề
 71. Kinh số 24 Phật nói kinh Khởi thế - Q1- P2 Châu uất đơn việt
 72. Kinh số 24 Phật nói kinh Khởi thế - Q2- P3 Chuyển luân thánh vương
 73. Kinh số 24 Phật nói kinh Khởi thế - Q2- P4 Địa ngục 1
 74. Kinh số 24 Phật nói kinh Khởi thế - Q3 - P5 Địa ngục 2
 75. Kinh số 24 Phật nói kinh Khởi thế - Q3- P5 Địa ngục 2 - tiếp theo
 76. Kinh số 24 Phật nói kinh Khởi thế - Q4- P6 Địa ngục 3
 77. Kinh số 24 Phật nói kinh Khởi thế - Q4- P6 Địa ngục 3 - tiếp theo
 78. Kinh số 24 Phật nói kinh Khởi thế - Q5- P7 Các Rồng, chim cách vàng
 79. Kinh số 24 Phật nói kinh Khởi thế - Q5- P8 A tu la 1, Q6- P9 A tu la 2
 80. Kinh số 24 Phật nói kinh Khởi thế - Q6- P10 Tứ thiên vương, P11 Tam thập tam thiên 1
 81. Kinh số 24 Phật nói kinh Khởi thế - Q7- P12 Tam thập tam thiên 2
 82. Kinh số 24 Phật nói kinh Khởi thế - Q7- P12 Tam thập tam thiên 2 - tiếp theo
 83. Kinh số 24 Phật nói kinh Khởi thế - Q8- P13 Tam thập tam thiên 2 - tiếp theo
 84. Kinh số 24 Phật nói kinh Khởi thế - Q8- P14 Chiến đấu
 85. Kinh số 24 Phật nói kinh Khởi thế - Q9- P15 Kiếp tru, P16 Thế trụ
 86. Kinh số 24 Phật nói kinh Khởi thế - Q9- P16 Thế trụ - tiếp theo
 87. Kinh số 24 Phật nói kinh Khởi thế - Q10- P17 Tối thắng 1, P18 Tối thắng 2
 88. Kinh số 24 Phật nói kinh Khởi thế - Q10- P18 Tối thắng 2 - tiếp theo
 89. Kinh số 25 kinh Khởi thế nhân bổn - Q1- P1 Châu Diêm phù
 90. Kinh số 25 kinh Khởi thế nhân bổn - Q1- P2 Châu Uất đa la cứu lưu
 91. Kinh số 25 kinh Khởi thế nhân bổn - Q2- P3 Chuyển luân vương
 92. Kinh số 25 kinh Khởi thế nhân bổn - Q2- P4 Địa ngục 1
 93. Kinh số 25 kinh Khởi thế nhân bổn - Q3- P4 Địa ngục 2
 94. Kinh số 25 kinh Khởi thế nhân bổn - Q3- P4 Địa ngục 2 - tiếp theo
 95. Kinh số 25 kinh Khởi thế nhân bổn - Q4- P4 Địa ngục 3
 96. Kinh số 25 kinh Khởi thế nhân bổn - Q4- P4 Địa ngục 3 - tiếp theo
 97. Kinh số 25 kinh Khởi thế nhân bổn - Q5- P5 Các Rồng, Kim sí điểu
 98. Kinh số 25 kinh Khởi thế nhân bổn - Q6- P6 A tu la 1
 99. Kinh số 25 kinh Khởi thế nhân bổn - Q6- P6 A tu la 2
 100. Kinh số 25 kinh Khởi thế nhân bổn - Q6- P7 Tứ thiên vương
 101. Kinh số 25 kinh Khởi thế nhân bổn - Q6- P8 Tam thập tam thiên 1
 102. Kinh số 25 kinh Khởi thế nhân bổn - Q7- P8 Tam thập tam thiên 2
 103. Kinh số 25 kinh Khởi thế nhân bổn - Q7- P8 Tam thập tam thiên 2 - tiếp theo
 104. Kinh số 25 kinh Khởi thế nhân bổn - Q8- P8 Tam thập tam thiên 3
 105. Kinh số 25 kinh Khởi thế nhân bổn - Q8- P9 Chiến đấu
 106. Kinh số 25 kinh Khởi thế nhân bổn - Q9 -P10 Kiếp trụ, P11 Trụ thế
 107. Kinh số 25 kinh Khởi thế nhân bổn - Q9 -P12 Tối thắng 1
 108. Kinh số 25 kinh Khởi thế nhân bổn - Q9 -P12 Tối thắng 2
Người dịch
Hiệu đính bản dịch Việt: Tuệ Sỹ
Người đọc
Huy Hồ, Thy Mai, Kim Phượng, Ngọc Mỹ, Kiều Hạnh, Tuấn Anh, Thùy Dương, Thùy Tiên, Diệu Tiên, Chúc Sen
Người gửi
DPA2
Tải về
3,980
Xem
3,980
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top