Kinh Trung A Hàm _ Tập 1

Kinh Trung A Hàm _ Tập 1


Mục lục:
 1. Phẩm 1 Kinh Thiện Pháp; Kinh Trú Độ thọ
 2. Phẩm 1 Kinh Thành Dụ; Kinh Thủy Dụ
 3. Phẩm 1 Kinh Mộc Tích Dụ; Kinh Thiện Nhân Vãng
 4. Phẩm 1 Kinh Thế Gian Phước; Kinh Thất Nhật
 5. Phẩm 1 Kinh Thất Xa; Kinh Lậu Tận
 6. Phẩm 2 Kinh Diêm Dụ; Kinh Hòa Phá
 7. Phẩm 2 Kinh Độ; Kinh La Hầu La
 8. Phẩm 2 Kinh Tư; Kinh Già Lam
 9. Phẩm 2 Kinh Già Di Ni; Kinh Sự Tử
 10. Phẩm 2 Kinh Ni Kiền
 11. Phẩm 2 Kinh Ba La Lao
 12. Phẩm 3 Kinh Đẳng Tâm; Kinh Thành Tựu Giới
 13. Phẩm 3 Kinh Trí; Kinh Sư Tử Hống
 14. Phẩm 3 Kinh Thủy Dụ 2; Kinh Cù Ni Sư
 15. Phẩm 3 Kinh Phạm Chí Đà Nhiên
 16. Phẩm 3 Kinh Giáo Hóa Bệnh
 17. Phẩm 3 Kinh Đại Câu Hi La
 18. Phẩm 3 Kinh Tượng Tích Dụ
 19. Phẩm 3 Kinh Phân Biệt Thánh Đế
 20. Phẩm 4 Kinh Pháp Vị Tằng Hữu Pháp
 21. Phẩm 4 Kinh Thị Giả
 22. Phẩm 4 Kinh Bạc Câu La; Kinh A Tu La
 23. Phẩm 4 Kinh Địa Động; Kinh Chiêm Ba
 24. Phẩm 4 Kinh Úc Già Trưởng Giả 1 và 2
 25. Phẩm 4 Kinh Thủ Trưởng Giả 1 và 2
 26. Phẩm 5 Tương Ưng Tập Kinh Hà Nghĩa; ...; Kinh Bổn Tế
 27. Phẩm 5 Kinh Thực 1 và 2; Kinh Tận Trí
 28. Phẩm 5 Kinh Niết Bàn; Kinh Di Hê; K Tức Vị Tỳ Kheo Thuyết
 29. Phẩm 6 Tương Ưng Vương - Kinh Thất Bảo; K Tứ Châu
 30. Phẩm 6 Kinh Ngưu Phấn Dụ; K Tỳ Sa La Vương Nghienh Phật
 31. Phẩm 6 Kinh Tì Bà Lang Kỳ
 32. Phẩm 6 Kinh Tì Bà Lang Kỳ tiếp theo
 33. Phẩm 6 Kinh Thiên Sứ
 34. Phẩm 7 Kinh Ô Điểu Dụ
 35. Phẩm 7 Kinh Thuyết Bổn
 36. Phẩm 7 Kinh Đại Thiên Nại Lâm
 37. Phẩm 7 Kinh Đại Thiên Nại Lâm tiếp theo
 38. Phẩm 7 Kinh Đại Thiện Kiến Vương
 39. Phẩm 7 Kinh Tam Thập Dụ
 40. Phẩm 7 Kinh Chuyển Luân Vương
 41. Phẩm 7 Kinh Chuyển Luân Vương tiếp theo
 42. Phẩm 7 Kinh Tì Tứ
 43. Phẩm 7 Kinh Tì Tứ tiếp theo
 44. Phẩm 7 Kinh Tì Tứ tiếp theo
 45. Phẩm 8 Kinh Thường Thọ Vương Bổn Khởi
 46. Phẩm 8 Kinh Thường Thọ Vương Bổn Khởi tiếp theo
 47. Phẩm 8 Kinh Thiên; Kinh Bát Niệm
 48. Phẩm 8 Kinh Tịnh Bất Động Đạo; Kinh Úc Già Chi La
 49. Phẩm 8 Kinh Sa Kê Đế Tam Tộc Tánh Tử
 50. Phẩm 8 Kinh Phạm Thiên Thỉnh Phật
 51. Phẩm 8 Kinh Hữu Thắng Thiên
 52. Phẩm 8 Kinh Ca Hi Na
Nhà xuất bản
Phương Đông
Người dịch
Tuệ Sỹ
Người đọc
Huy Hồ, Tuấn Anh, Ngọc Mỹ, Kiều Hạnh, Diệu Tiên, Thùy Dương
Người gửi
DPA2
Tải về
3,608
Xem
3,608
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top